Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Kökenleri Rönesans’a kadar dayanan ve sorunsal ya da kavramsal etkileri bakımından bir anlamda günümüze dek uzanan Modern Çağ, felsefe tarihin belki de en hareketli ve heyecan verici dönemidir.Bu dönemde Orta Çağ’ın ortak bilim ve felsefe dili olan Latinceden kopulmuş, ulusal dillerde yapıtlar verilmeye başlanmış, bu gelişme kısa süre içinde farklı düşünme biçimlerinin, felsefi tutumların ve akımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Orta Çağ düşüncesi büyük ölçüde Hristiyanlık ya da Müslümanlık etkisinde bir felsefi etkinliğe sahne olmuşken, modern felsefe, bir Anglo-Sakson felsefesinin, Alman felsefesinin, Fransız felsefesinin gelişimine şahitlik etmiştir.

Avrupa düşünürü henüz modern çağın erken dönemlerinden itibaren düşünen bireyin özgür akli etkinliğini vurgulayan yeni tarzda bir felsefe etkinliği ortaya koydu. Orta Çağ boyunca Hristiyanlığın büyük inanç kurumlarının mensubu olarak yaşayan Avrupa insanı, Rönesans’tan itibaren zaman içinde özgür biçimde düşünüp eyleyen bir bireye dönüştü; dünyayı ve toplumu kendi akli etkinliğiyle yeniden yorumlamak ve kurmak yoluna gitti. Düşünen özne, Batının düşünce sahnesine çıktı ve kısa süre içinde felsefenin tüm önemli kavramları bu özne etrafında yeniden yorumlandı. Bilimde ve teknikte ortaya çıkan gelişmeler Batı insanında, aklın ve bilimin, insanlığın karşı karşıya kaldığı tüm sorunları aşacağına yönelik güçlü bir inanç doğurdu ve bu inanç, kısa süre içinde bilime ve özgür düşünceye dayalı yeni felsefi eğilimlerin ve akımların ortaya çıkmasını sağladı. Her yeni gelişme, eskiden kararlı bir kopuşu, yeniye yönelik güçlü bir inancı beraberinde getirmekte, aydınlanma, akılcılık, deneycilik, maddecilik gibi yeni felsefi akımlar, tutumlar ve yönelimler ağırlık kazanmaktaydı.Bu uzun tarihsel dönem boyunca yapıtlar veren düşünürlerin sayısı ve önemi de gerçekten göz kamaştırıcıdır. Montaigne, Erasmus, Mirandola, Petrarca gibi Rönesans hümanistleri; Descartes, Spinoza, Leibniz gibi kıta rasyonalistleri; Locke, Hume, Berkeley gibi İngiliz empiristleri; Rousseau, Diderot, D’Alambert gibi Aydınlanma düşünürleri; Machiavelli, Hobbes, Bodin, Grotius, Althusius gibi siyaset felsefesi dehaları; More ve Campanella gibi ütopist düşünürler; Kant, Fichte, Schelling, Hegel gibi Alman idealistleri, Marksist düşünürler, Schopenhauer ve Nietzsche gibi özgün filozoflar hep bu dönemde yetişmiş, felsefenin bugünkü kavram ve sorunlarının biçimlenmesine önemli katkılarda bulunan birçok yapıtlar vermişlerdir.

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi'nin Temel Başlıkları:
 
- Modern ve modern felsefe terimleri ne anlama gelir?  
- Modern felsefenin genel özellikleri ve Rönesans  
- Rönesans döneminin genel özellikleri nelerdir?  
- Hümanizm (insancılık) nedir?  
- Çeviri faaliyetlerinin 15. yüzyıl ve 17. yüzyıl felsefesine etkileri nelerdir?  
- Rönesans'ta toplum düşüncesi ve toplumsal ütopyalar  
- Rönesans döneminde Platonculuk  
- Rönesans felsefesini hazırlayan düşünce ortamı  
- Rönesans düşüncesine yön veren felsefi akımlar  
- Rasyonalizmin doğuşu  
- Modern düşünce ile Skolastik düşüncenin temel farkları nelerdir?  
- Modern Çağ'da ortaya çıkan konular ve görüşler  
- Bernardinus Telesius kimdir?  
- Nicolaus Copernicus kimdir?  
- Galileo Galilei kimdir?  
- Rene Descartes kimdir?  
- Nicolas Malebranche kimdir?  
- Gottfrien Leibniz kimdir?  
- John Locke kimdir?  
- David Hume kimdir?  
- Niccolo Machiavelli kimdir?  
- Jean Bodin kimdir?  
- Hugo Grotius kimdir?  
- Johannes Althusius kimdir?  
- Rönesans döneminde Aristotelesçilik  
- Rönesans döneminde Yeni-Platonculuk  
- Paracelsus kimdir?  
- Giordano Bruno kimdir?  
- Johannes Kepler kimdir?  
- Francis Bacon kimdir?  
- Arnold Geulincx kimdir?  
- Baruch Spinoza kimdir?  
- Thomas Hobbes kimdir?  
- George Berkeley kimdir?  

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı