Türkiye'de Felsefe
Felsefe Tarihi

Türkiye’de Felsefi Düşünceye Katkıda Bulunan Felsefeciler

Türkiye’deki felsefe çalışmaları, 1933 yılında üniversitelerde yapılan reform sonucunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan felsefe bölümüyle kurumsallaşmıştır. Temelleri Tanzimat ile başlayan fikir tartışmalarıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmalar, birçok felsefeci ve düşünürün katkısıyla ülkede hızla yayılmıştır. […]

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslam filozofları, kendilerinden önceki dönemde özellikle doğudaki çeşitli merkezlerde açılan okullarda, Antik Yunan felsefesine dair çeviriler yapılmışlardır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye yapılan çevirilerle doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında kalan coğrafyayı Antik Yunan felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam’ın […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Felsefe Tarihinde İdealizmin Gelişimi

Yunan düşüncesinin ilk tektanrıcısı İ.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Ksenofanes dolaylı olarak düşüncecilik akımını hazırlayanların başında sayılabilir. Çünkü Tanrısal alanda da olsa, birçok’u bir’e indirgemiş bu bir’i ‘tüm düşünme’ olarak nitelemiştir. Elea okulunun ve Metafiziğin kurucusu […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Burjuvazinin Doğuşu ve Mücadelesi

Ticaretin, manüfaktürlerin, dokuma sanayiinin gelişmesinin önemli bir sonucu, şüphesiz, özellikle kentlerde burjuvazinin gelişmesiydi. Bunlar hızla zenginleşiyor ve güçleniyor; bu süreçte önlerine sayısız engel getiren soylu sınıfına ve feodal düzene gittikçe daha çok diş biliyorlardı. Şehir […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Geç Skolastik ve Nominalizm

Bu başlık altında Duns Scotus ve Occamlı William’ın genel felsefeleri çerçevesinde etik anlayışlarını kısaca özetleyeceğiz. Duns Scotus felsefi görüşleriyle Occamlı William’da olgunlaşan nominalizmin (adcılık) hazırlayıcılarından ve habercilerinden biri olmuştur. Duns Scotus’a göre, kutsal kitap ve […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Patristik Felsefe ve Augustinus

Patristik felsefe bizzat Kilise Babaları tarafından, Hristiyan dininin erken evrelerinde dinsel dogmayı savunmak amacıyla ortaya konmuş felsefedir. Patristik felsefenin en önemli ve tipik temsilcisi ise Augustinus’tur. Bir diğer önemli temsilcisi ise Origen’dir. Biz burada konumuz […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

20. ve 21 Yüzyıl Düşüncesinde Anlam Problemi

Dil ve anlam ilişkisini ele alan düşünürlerden birisi olan Wittgenstein, bu konuyu ele alırken, dilin yapısı ve işleyişini incelemesinin yanı sıra, dille ilişkili olarak dünyayı da incelemiştir. Wittgenstein’a göre dünya, olguların toplamıdır. Dünya nasıl olguların […]