felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

İsyan Ahlakı Nedir?

İrade kendi özgürlüğünü kazanmadan önce hatta onu kazanmak üzere esir olmaktadır, tam olarak kendini istemeden önce esirliği istemektedir. Bize göre esirlik, iradenin özel bir nesneye bağlanması anlamına gelmektedir; o böylece tatmin olacak ve bizzat bu […]

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

Kant’ta Ödev Sahibi Olarak İnsan

Herkesin kabul etmesi gerekir ki bir yasa ahlak yasası olarak geçerli olacaksa yani bir yükümlülük nedeni olacaksa mutlak zorunluluk taşımalıdır. Gerçekten ahlak yasaları olan diğer bütün yasalarda da durum böyledir, dolayısıyla yükümlülük nedeni burada insanın […]

Kant'ın Maksimleri
Ahlak Felsefesi

Ahlakın İlkeleri

Aydınlanma ya da 18. yüzyıl – 19. yüzyıl felsefesinin genel karakterini taşıyan akılcılık, bu süreçte yaşanan ağır toplumsal olaylar ve gelişen toplumsal değişimler sonucunda kaçınılmaz olarak ahlak alanına da yönelmiştir ve ahlakın ilkeleri belirlenmeye çalışılmıştır. […]

Birey - Devlet İlişkisi
Siyaset Felsefesi

Birey – Devlet İlişkisi

Siyaset felsefesinde birey – devlet ilişkileri çok önemlidir. Çünkü bu ilişki, hem toplumun yapısını hem de yönetim biçimini belirler. Birey – devlet ilişkisi eski çağlardan günümüze kadar oldukça farklılık göstermiştir. Demokratik toplumlardan önce, özellikle İlk […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Pragmatizmin Tarihi Gelişimi

Pragmatizm 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında İngiltere ve Amerika’da ortaya çıkan ve daha sonra Amerika’nın millî felsefesi haline gelen bir felsefe akımıdır. Kapitalizmin İngiltere’de filizlenmeye başladığı sıralarda ilk izleri Jeremy Bentham‘da görülen sonra […]

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslam filozofları, kendilerinden önceki dönemde özellikle doğudaki çeşitli merkezlerde açılan okullarda, Antik Yunan felsefesine dair çeviriler yapılmışlardır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye yapılan çevirilerle doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında kalan coğrafyayı Antik Yunan felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam’ın […]

Teoloji Nedir?
Felsefe Sözlüğü

Teoloji Nedir?

Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim ya da ilahiyat olarak adlandırılan, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında […]

Aristoteles'in Erdem ve Değer Anlayışı
Ahlak Felsefesi

Aristoteles’in Değer Anlayışı

Aristoteles’in değer anlayışı, onun ahlak görüşleri çerçevesinde biçimlenmektedir. Aristoteles ahlak felsefesine dair, “Nikomakhos’a Etik” adlı bir eser ortaya koymuştur. Bu eserde adı geçen Nikomakhos, Aristoteles’in oğludur. Aristoteles bu eserinde, her eylemin iyiyi arzuladığını söyler ve […]

Sokrates'in Bilgi Anlayışı
Bilgi Felsefesi

Sokrates’in Bilgi Anlayışı, Bilgi Felsefesi

Sokrates’in bilgi anlayışı, özellikle bilgeliğe işaret etmektedir ve tamamen felsefi bilgi ile açıklanmalıdır. Sokrates bilgi için kişinin maddi ve teknik bir zenginlik ve yetiye sahip olmasından bahsetmez. Onun için bilgi, felsefi olmalı ve erdem zemininde […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Sürü Ahlakı Nedir?

Sürü ahlakı, kendisi olamayan zayıf insanların kalabalık içinde kendilerini güvende hissetmeleri için kullandıkları değer biçmeleri ifade eden ahlak anlayışıdır. Modernizmde toplumsal yaşamın insanın doğal hâli olarak nitelendirilmesi Nietzsche için insanın sürü ahlakına bağlı kılınması demektir. […]