Ahlak Felsefesi

Kropotkin ve Anarşizm

Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan kurtarılıp bilim olarak incelenmesi en doğrusudur. Ayrıca biraz daha derine inecek olursak Kropotkin’in her ne kadar Bakunin ve Marx gibi […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varoluşçu Hümanizm (Varoluşçu İnsancılık) Nedir?

Jean-Paul Sartre, “Varoluşçuluk” adlı eserinde varoluşçuluğa yöneltilen eleştiriler çerçevesinde hümanizm ile varoluşçu hümanizm anlayışlarını kesin bir hatla birbirinden ayırmıştır. Sartre bu ayrımı yaparken, varoluşçuluk ve hümanizm arasındaki ilişkiyi klasik hümanizm ve varoluşçu hümanizm tanımlarıyla ayrıştırmıştır. […]

Cicero
Felsefe Tarihi

Cicero’nun İdeal Devlet Anlayışı

Cicero hayatı boyunca hep cumhuriyet yanlısı olmuştur fakat bunun sebebi halkın özgürlüğünü savunmak değil aristokrat sınıfın ayrıcalıklarını savunmaktır. Cicero bir novus homoydu. Yani doğuştan varlıklı olmayıp sonradan zengin olan insanlardan. Cicero’nun idealleri soylu sınıfın ideallerini […]

Deizm Nedir?
Din Felsefesi

Deizm (Yaradancılık) Nedir – 17. Yüzyıl

Deizm veya yaradancılık, tüm dinleri reddeden; fakat bir yaratıcı gücün var olduğunu kabul eden inanç sistemidir. Deizm, vahiy ya da bir kilise öğretisi aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan, buna karşılık belirli bir […]

Sartre'ın Varlık Felsefesi Anlayışı
Filozoflar

Sartre’ın Varlık Felsefesi Anlayışı

Bilinçten hareket eden bir ahlak ya da özgürlük filozofu olarak Sartre’ın, etik ile ontoloji veya varlık felsefesinin düşüncesindeki yakın ilişkisinden dolayı, aynı zamanda önemli bir metafizikçi olduğu söylenebilir. Satre, başyapıtı olan, “Fenomenolojik Ontoloji Üzerine Bir […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Sofistlerde Konvansiyonalizm

Sofistler, felsefi bir okul oluşturmaktan ziyade, belli bir mesleğin üyesi olan, toplumsal koşulların değişmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan pratik işlerde yol göstericiliğe duyulan açlıktan, kendileri için bir meslek ve yaşam biçimi üretmiş olup […]

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

La Mettrie’nin Etik Anlayışı

La Mettrie’nin benimsediği materyalist ve determinist teoriden, birtakım manevi değerleri hayata geçirmenin, belli birtakım ideallerin peşinden koşmanın anlamlı olduğunu savunan bir etik görüş çıkmayacaktır. Çünkü irade özgürlüğünün, fizyolojik zorunluluk dikkate alındığında, anlamsız olduğu söz konusu […]

felsefe Nedir
Filozoflar

La Mettrie’nin Varlık Anlayışı

La Mettrie (1709-1751) iki temel eserle ün kazanmıştır: Histoire naturelle de l’ame [Ruhun Doğal Tarihi] ve L’Homme machine [Makine İnsan]. Söz konusu iki eserde varlık felsefesi anlayışını biçimlendiren La Mettrie, bilimsel olgu ve teorilerin empirik […]

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

İsyan Ahlakı Nedir?

İrade kendi özgürlüğünü kazanmadan önce hatta onu kazanmak üzere esir olmaktadır, tam olarak kendini istemeden önce esirliği istemektedir. Bize göre esirlik, iradenin özel bir nesneye bağlanması anlamına gelmektedir; o böylece tatmin olacak ve bizzat bu […]

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

Kant’ta Ödev Sahibi Olarak İnsan

Herkesin kabul etmesi gerekir ki bir yasa ahlak yasası olarak geçerli olacaksa yani bir yükümlülük nedeni olacaksa mutlak zorunluluk taşımalıdır. Gerçekten ahlak yasaları olan diğer bütün yasalarda da durum böyledir, dolayısıyla yükümlülük nedeni burada insanın […]