Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Toplum sözleşmesi, kolektif düzenin onun bir parçası olan bireyler arasında yapılmış, hemen tamamıyla iradi olan...
Birçoğumuz bilimin neye inanmamız gerektiği konusunda güvenilir bir rehber olduğunu kabul ediyoruz; ancak bunu kabul...
Önümüzdeki on yıllar içinde önce beyin tarama teknolojilerinin önemli bir gelişim gösterdiğini ve her bir...
Hukuk felsefesi, hukukun ve hukuki kurumların genel bir felsefi çözümlemesini yapmakla ilgilenen felsefe disiplinidir. Hukuk...
Jainizm, kökeni Hint yarımadasına dayanan dinî geleneklerden birinin adıdır. Jainizm‘in inanç geleneğine göre Jainist öğretileri...
Platon’la başlayan felsefi sürece ve onun kurduğu öğretiye ve daha doğrusu okula Platonculuk denildiği gibi...
Epistemik temelcilik, kişinin bilgisinin veya gerekçelendirilmiş görüşlerinin yapısal uygunluğuna ilişkin olarak ortaya konan bir görüştür....
Epistemolojide delilcilik, epistemik gerekçelendirme ile ilgili aşağıdaki tezle tanımlanır: (DEL) S kişisi t zamanında p...
Çevre etiği, insanoğlunun doğal çevreyle olan etik ilişkisiyle ilgilenir. Tarih boyunca çok sayıda filozof bu...
Cambridge Platoncuları, Hristiyan ahlakını Rönesans hümanizmiyle, dini yeni bilimle ve inancı akılcılıkla uzlaştırmayı amaçlayan 17....
Bağlantıcılık, bağlantıcı ağlar veya yapay sinir ağları olarak bilinen matematiksel modelleri kullanarak insan bilişini araştırmaya...
Karşılaştırmalı felsefe; filozofların felsefi problemler üzerinde farklı kültürel, dilsel ve felsefi akımlardan gelen muhtelif kaynakları...
Transhümanizm; insan soyunun nispeten erken bir dönemini yaşadığını ve bu yüzden insanın evriminin gelişen teknolojilerle...
Biyoloji felsefesi, bilim felsefesinin biyolojik bilgi ile ilgilenen dalıdır. Sadece filozoflar tarafından değil, aynı zamanda...
Berlin Çevresi, 1920’lerin sonunda Hans Reichenbach’ın etrafında toplanan filozof ve bilim adamlarından oluşan bir düşünce...
Tarihin şafağında, insanlığın rehberi olarak indirilen Kur’an-ı Kerim, sadece dini bir metin olmanın ötesinde, derin...
Bakhtin Çevresi, Mikhail Bakhtin’in (1895-1975) çalışmalarını merkeze alan bir 20. yüzyıl Rus düşünce okuludur. Bu...
Advaita Vedānta, Vedānta‘nın bir versiyonudur. Vedānta adını Hint felsefesinin bir ekolünden alır, ancak gerçekte Upaniṣad...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...