Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Kyoto Okulu (Kyōto-gakuha), Doğu Asya’nın, özellikle de Mahāyāna Budizm’inin entelektüel ve ruhani geleneklerinin yanı sıra...
Açık Teizm, Tanrı’nın bizi sevdiği ve sevgisine karşılık vermeyi özgürce seçmemizi istediği için, geleceğe ilişkin...
İndirgemecilik, bir teorinin ya da olgunun başka bir teori ya da olguya indirgenebilir olduğunu kabul...
Rasyonel egoizm, insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin rasyonel olduğunu savunan öğretidir. Rasyonel egoizm Ayn...
Psikolojik egoizm, her zaman derinlerde kendi çıkarımıza olduğunu düşündüğümüz şeylerle harekete geçtiğimiz yönündeki görüştür. Psikolojik...
Matematiksel Platonculuk, matematiksel varlıkların var olduğunu, soyut olduklarını ve tüm rasyonel faaliyetlerimizden bağımsız bulunduklarını ileri...
Savaş felsefesi savaşın neliği, sebepleri, insan doğası ile savaş arasındaki ilişki, savaşın ahlaki meşruiyeti gibi...
Modernizm, aydınlanma düşüncesiyle birlikte ortaya çıkan, hümanizm ve demokrasi temeli üzerine yükselen bir düşünce sistemidir....
Cinsellik felsefesi kapsamında incelenen pek çok konu arasında üreme, doğum kontrolü, bekâret, evlilik, zina, günübirlik...
Tarih, tüm biçimleriyle geçmişin incelenmesidir. Tarih felsefesi de tarih ve tarih yazımının uygulama, araştırma ve sosyal...
Sinema felsefesi denildiğinde öncelikle bilinmesi gereken şey, sinemanın felsefi düşünmenin bir nesnesi olarak değil, felsefe...
Pasifizm, insan ilişkilerini şiddet veya savaştan ziyade barışçıl yaklaşımların belirlemesi ve anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, uzlaşma...
Natüralizm, doğalcılık olarak da bilinen, felsefi problemleri ampirik bilimlerin yöntemleriyle ya da en azından kendine...
Felsefe ve tıp, antik Yunan’dan bu yana birbirlerine karşılıklı fayda sağladıkları uzun bir etkileşim geçmişine...
Toplum sözleşmesi, kolektif düzenin onun bir parçası olan bireyler arasında yapılmış, hemen tamamıyla iradi olan...
Hukuk felsefesi, hukukun ve hukuki kurumların genel bir felsefi çözümlemesini yapmakla ilgilenen felsefe disiplinidir. Hukuk...
Jainizm, kökeni Hint yarımadasına dayanan dinî geleneklerden birinin adıdır. Jainizm‘in inanç geleneğine göre Jainist öğretileri...
Platon’la başlayan felsefi sürece ve onun kurduğu öğretiye ve daha doğrusu okula Platonculuk denildiği gibi...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...