Fotoğraf yok
Sosyoloji

Burjuvazi Nedir, Ne Demektir? Tanımı Nedir?

Burjuva, köylü, işçi ya da soylu sınıfına sahip olmayıp sosyal statüsünü ve gücünü eğitiminden ve zenginliğinden alan kentli kişidir. Üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran, geçimlerini el emeği ile sağlamayan ve iktidarların karar mekanizmalarını etkileme gücüne […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Türk Sosyolojisi, Türk Sosyologlar ve Türk Sosyoloji Tarihi

ANKARA EKOLÜ Ankara ekolü 1939 yılı sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde oluşmaya başlayan ve Amerikan Sosyolojisini ülkemizde temsil etmeyi amaçlayan bir sosyoloji anlayışına sahip olan Niyazi Berkes, Behice Boran ve Mediha Berkes […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Türk sosyolojisinde Ankara Ekolü

Ankara ekolü, A.Ü.D.T.C.F. Dergisi ve Yurt ve Dünya Dergisi ekolün görüşlerini açıklamakta kullandığı dergilerdir. Toplumda tek konuyu ele alarak durum tespitinde bulunmuş ve olayları irdeleme yolunu seçmiştir. Bu konuların başında sosyal değişme, Batılılaşma, ekonomi sosyolojisi, […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Türk sosyolojisinde İstanbul Ekolü

Ekol, ele aldığı konunun tarihi gelişim seyrini, ele aldığı konu ile birlikte aktarmasıdır. Toplumsal olaylar iki yoldan incelenebilir. a) Doğrudan doğruya gözleyebileceğimiz ve tekrarlanan değişmeler. b) Detaylı gözlemle kavradığımız ve tekrar edilemeyen değişmeler. Ekole göre […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Bireyi Sosyalleştirme Araçları Nelerdir?

Sanat, eğitim ve teknoloji, sosyalleştirme araçlarının başında yer alır. Bu unsurlar aynı zamanda bilgi üretmeyi ve sosyal yapının şekillendirilmesini de sağlamaktadırlar. Çoğu yazarlar günümüzde en etkili ve yaygın sosyalleştirme araçlarından biri olan televizyonu, toplumsal normları […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Kentlerin Tarihsel Gelişimi

İlk çalışma Ergon Ernest Bergel “kentlerin Doğuşu” adlı makalesidir. Kentin doğuşuyla ilgili olarak bir “hipotez denemesi” yapar. Ona göre ilk kentler metal çağında ortaya çıkmıştır. Metalurjinin gelişmesi sonucu metal silah kullanan insanların taş silah kullananlara […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Kent Türleri Nelerdir?

Kentler büyüklüklerine ve işlevlerine göre farklı isimlendirilirler. Burada metropolis, metropolitan alan megalopolis ve çevre kent kavramlarını inceleyeceğiz. Metropolis (Büyük Kent): Belirli bir coğrafi, ekonomik, toplumsal, kültürel, yönetsel, siyasal organizasyon ve kontrol sisteminin mekanda odaklaşma noktasıdır. […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Kent Sosyolojisi Nedir?

Sosyologlar, genellikle kent denilen sosyal grubu köy topluluğunun karşıtı olarak görmüşler bu anlamda tanımlamışlardır. Sosyoloji ve kent sosyoloji batı orijinli olduğuna göre doğal olarak kent tanımlamalarının kaynağı da orası olacaktır. İlk sosyolojik şehir tanımını Rene […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Benlik, Kişilik ve Kimlik Nedir?

Benlik (self), aslında insan zihninin sosyal tecrübelerle formlanan ve potansiyel haldeki yapısal bütünlüğüdür. Kimlik ise, sosyal olarak şekillenmiş bu potansiyelin iradî bir kararlılıkla dışa yansıyan halidir.[1] Fizikî çevre, sağlık şartları, biyolojik miras gibi diğer faktörlerin […]

Fotoğraf yok
Sosyoloji

Mikrososyoloji ve Makrososyoloji Nedir, Ne Demektir?

İnsanların gündelik davranışlarının, yüz yüze iletişim durumlarıyla beraber ele alınmasına genel anlamda mikrososyoloji denmektedir. Makrososyoloji ise en genel olarak ekonomik düzen, politik sistem ve kurumsal yapılar gibi büyük ölçekli toplumsal sistemlerin çözümlenmesidir. Bu iki farklı yaklaşım, görüntü olarak birbirinden […]