Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Touraine göre, demokrasinin kurucu ve koruyucu ögesi hukuk devleti değil halkın egemenliğidir çünkü biçimsel anlamda...
Alain Touraine sanayi sonrası toplum ya da programlanmış toplumun ayırt edici vasıflarını değişik düzey ve...
Touraine’e göre, modernleşme kavramı bir ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru olan tarihsel dönüşümüne; modernlik...
Programlanmış toplum; Alain Touraine’nin 1970’lerden itibaren ortaya çıktığını düşündüğü ve sanayi toplumundan daha fazla iktisadi...
Her ne kadar sanayi sonrası toplum veya postendüstriyel toplum kavramı Daniel Bell (1919- 2011) ile...
Daniel Bell’e göre on dokuzuncu yüzyılın büyük ideolojileri olan liberalizm ve sosyalizm güçlerini yitirmiştir, artık...
Kast sistemi Orta Çag’da, özellikle Hindistan’da geçerli olan ve Hindu felsefesine; din, töre, gelenek ve...
Sosyoloji sosyal aktörlerin, yani insanların birbirleriyle etkileşimlerini, bu etkileşimler sonucunda ortaya çıkardıkları sosyal olay ve...
Hukuk sosyolojisi, hukuku sosyal olgu olarak ele alan bir bilim dalı, bir disiplindir. Hukuk sosyolojisi...
Sosyoloji sosyal yaşamın temsilini çalışma konusu yapar. Bu bağlamda sosyolojinin kapsamı, toplumun, toplumsallığın kısacası insan...
Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan...
Edim Felsefesi*  başlıklı eser, Mead’in ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu kitap içinde yer alan yazıların büyük...
Mead’in sosyolojisinin büyük bölümü daha genel felsefi yaklaşımının sadece bir parçasıdır. Bu yaklaşım ne tam...
Psikolojik bir perspektif olarak davranışçılığın kaynağı; köpek deneklerin, besini besin veren kişiyle ilişkilendirdiklerini fark eden...
Darwin’in evrim teorisi sadece biyolojik teoriyi değil, toplumsal düşünceyi de etkilemiştir. Bir türün özelliklerini, içinde...
18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’de, toplumsal düşüncede faydacılık olarak bilinen öğreti egemendi. Mead; Adam Smith,...
George Herbert Mead 1863’te Massachusetts, South Hadley’de dünyaya geldi. Babası oldukça eski bir Püriten çiftçiler...
Para Felsefesi, paranın soyut bir değer ölçüsü olarak kullanıldığı alışveriş biçimlerine özel vurgu yaparak insanlar...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...