Felsefe Akımları

Viyana Çevresi Filozofları

Mantıkçı pozitivizm, Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış bir felsefî yaklaşım olarak belirlenebilir. Viyana Çevresi olarak anılan bu topluluğun faaliyetleri, 1920’lerin başından 1930’ların ortalarına kadar yayılır. […]

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri ve Temel Özellikleri

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri – Felsefenin problemlerine yeni açıklamalar getirilen dönemdir. – Felsefede uzmanlaşmaların olduğu dönemdir. – Felsefenin yeni yöntemler kazandığı dönemdir. – Felsefenin alanlarında derinleşilen dönemdir. – Felsefede yeniana akımların oluştuğu dönemdir. – […]

Felsefe Akımları

Yeni Platonculuk (Neo Platonizm) Nedir, Ne Demektir?

Yeni Platonculuk ya da Neoplatonizm, Plotinus’un çalışmalarıyla başlayan ve İmparator Justinyan’nın Platon’un akademisini M.S 529’da kapatmasıyla biten Platonik felsefe sürecini tanımlamak için kullanılan modern terim. Platon ve Aristoteles öğretilerini uzlaştırarak oluşturulmuş felsefi akım. Platonizm’in bu […]

Felsefe Akımları

Aristotelesçilik (Aristoculuk) Nedir, Ne Demektir?

(Os. Aristotalisiyye, Fr. Aristotelisme, Al. Aristotelismus, İng. Aristotelianism). Aristotelesçilik, Plantonculuğa paralel olarak, aynı zaman dönemleri içinde gelişen bir felsefi eğilimdir. Yeni bir dünya görüşü arayışı içinde Rönesans felsefesinin Platon’a ve Aristoteles’e yönelmesi şaşırtıcı değildir. Her ikisi de […]

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Modern Çağ’da Ortaya Çıkan Konular ve Görüşler Nelerdir?

Her dönemde felsefenin etkilendiği ve etkilediği alanlar bulunur. 15-17. yüzyıl felsefesini de bilim etkilemiştir. Bu dönem felsefesini açıklayabilmek için dönemin öne çıkan hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi gibi konulara değinilmesi gerekir. Hümanizm […]

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Modern Düşünce ile Skolastik Düşüncenin Temel Farkları Nelerdir?

Skolastik, 2. yüzyıl ila 15. yüzyıl arasında hâkim olan felsefe için, yani Hristiyan felsefesi için kullanılan terimdir. Bu terimin sözcük anlamı “okul felsefesi”dir. Bu dönemin sonunda Hristiyanlığı anlatmak, açıklamak ve yaymak için açılan üniversiteler, skolastik felsefenin en iyi […]

Felsefe Akımları

Rasyonalizmin Doğuşu, Rasyonalizmin Ortaya Çıkışı

17. yüzyılda Avrupa’daki en önemli filozofların çoğu aynı zamanda başarılı birer matematikçi idi. Fransa’da Rene Descartes ve Blaise Pascal aynen Gottfried Leibniz‘in Almanya’da yaptığı gibi matematiğe önemli katkılar yaptılar. Matematiğin akıl yürütme yönteminin bizim dünyayla ilgili bilgilerimizin tümünü nasıl edindiğimiz […]

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Rönesans Düşüncesine Yön Veren Felsefi Akımlar

Rönesans’ta öne çıkan felsefi akımlardan birisi Stoacılıktır. Örneğin Petrarca, Stoacılardan etkilenerek söylemlerinde bu akımın görüşlerini dillendirmişti. Genelde etik bir dünya görüşü olan bu akım, bir yaşama biçimi önerisiyle dönemin üst düzey aileleri ve eğitimli sınıfları […]

Modern Çağ (Rönesans) Felsefesi Tarihi

Rönesans Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı

17. yüzyıl felsefesi Batı ekseninde gerçekleşir. Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve burada ilk örneklerini vermiştir. Rönesans’ın ortaya çıkışıyla ilgili birden çok etkenden bahsedilmektedir. İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi keşifler, ekonomik faaliyetler ve siyasal […]

Felsefe Akımları

Platonculuk Nedir, Ne Demektir?

Platon’un ve izleyicilerinin nesnel düşünceci öğretisi. İdealcılık, Türcülük ve Akademi öğretisi de denir. Antikçağ Yunan düşünürü Aristokles Platon (İ,Ö.427-347, Platon adı geniş omuzlarından atlet yapısından ötürü kendisine takılan bir lakaptır, asıl adı Aristokles’tir. İslam felsefesinde […]