Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Bilginin Oluşumu ve Bilginin Tanımı

Bilgi, bilen varlık yani özne (suje) ile bilinen varlık, yani nesne (obje) arasında kurulan ilişkiden doğan ürüne verilen addır. Daha açık bir ifadeyle öznenin (sujenin) nesneyi (objeyi) yorumlamasına, onun hakkında bir yargıda bulunmasına veya açıklama yapmasına, bilgi denilmektedir. Bilginin ne olduğu […]

Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Bilimsel Bilgi Nedir?

Bilimsel bilgi, sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, bilmek amacı ile genel geçer bilgiye ulaşmak için sistemli olarak, belli bir yöntemle elde edilen bilgidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bilimsel bilgi, kişiden kişiye toplumdan topluma değişmeyen genel […]

Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Sanat Bilgisi Nedir?

Sanat, insanın doğada olmayan bir şeyi var etmesi, üretmesidir. Sanat üretiminin amacı, teknik üretimden farklı olarak pratik fayda değil, “güzellik” ve “estetik haz”dır. Sanat bilgisine ulaşılırken, akıl, düşünme gibi bilgi aktlarının yanı sıra, düş gücü, sezgi gibi bağlar […]

Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Teknik Bilgi Nedir?

İnsan doğayı değiştirirken alet yapar ve kullanır. İşte alet yapmak için gereken bilgi, teknik bilgidir. Bu bilgi türü adını “beceri” anlamına gelen yunanca “techne (tekne)” sözcüğünden almaktadır. Teknik bilgi, tarihsel süreç içerisinde üç farklı aşama geçirmiştir: Alet teknolojisi, Makine […]

Felsefe - Din İlişkisi
Felsefeye Giriş

Bilgi Türleri: Dini Bilgi Nedir?

Din; Tanrı’yı, evreni, toplumu ve insanı açıklayan inanç sistemidir. Bir inanç sistemi olarak din, Tanrı inancına dayanır ve hem insanın iç yaşamını, hem de toplumsal yaşamı düzenler. Dini bilgi, bilenle bilinen arasındaki bağın, itikatla, inançla […]