Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

Safsata akıl yürütmedeki yanlışlara, hatalı akıl yürütmelere verilen addır. Yanıltmaca olarak da bilinen safsatalar ilk...
Biyoetik, yirminci yüzyılın ikinci yarısında uygulamalı etiğin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte özel bir ahlaki değer...
Occam’ın usturası veya başka bir biçimiyle Ockham’ın usturası; aynı zamanda tutumluluk yasası veya basitlik ilkesi...
Pozitif ayrımcılık terimi, toplumun çeşitli alanlarında yeterince temsil edilmeyen ya da edilemeyen insanların iş, sağlık,...
Sivil itaatsizlik genel anlamıyla adil ilişkilerin herhangi bir ölçüde hüküm sürdüğü demokratik sistemlerde ortaya çıkan,...
Anamalcılık, sermayecilik veya kapitalizm; sermayeye dayalı üretim düzenine verilen addır. Bu düzende üretim araçlarına sahip...
Toplumların sahip oldukları sosyo-ekonomik temele, altyapı denir. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm açısından insan ilk...
Zorunlu iş süresi işçinin aldığı ücrete karşılık gelir. Artı-iş süresi işgücünün yarattığı değerin kapitalist tarafından...
Farkındalık bilinç ile en bağlantılı kavramdır. Farkındalık nelerin bilincinde olup nelerin olamayacağımız sorunudur. Farkındalık sorunu...
Bilinç etrafındaki dünyanın ve kendinin farkında olmak, duyabilmek, hissedebilmek, duyumlara uygun tepkiler verebilmek olarak tanımlanabilir. Bilinç...
Kendilik kendi kendisinin bilincinde olan bir bireyin durumunu ifade eder. Yani, bir kendilik, bir birey...
Bireysellik, en genel anlamda “bir birey olmak”tır. Bir birey olmak, kişinin olduğu kişi olmasıdır. Bireysellik...
Sokratik Yöntem, Sokrates’in felsefi sorgulamalarında kullandığı yöntemdir. Sokrates’in bu yöntemine annesinin ebe olmasından ötürü  doğurtma...
İfade özgürlüğünün ne olduğuna ilişkin literatürde birbirinden farklı çok sayıda tanım yapılmış olmakla beraber ifade...
Vico’nun, genel olarak düşünce tarihine ve özellikle bizim bugün “beşeri ilimler” ve “sosyal bilimler” dediğimiz...
Kavram yanılgısı, kişinin bir kavramı anladığı şeklin, kavramın ortaklaşa kabul edilen anlamından önemli derecede farklılık...
Henoteizm, Max Müller tarafından geliştirilmiş bir din felsefesi sistemidir. Henoteizm, kişinin inançsal zeminde bir tanrıya...
Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...