Bilim Nedir?
Bilim Felsefesi

Bilim Nedir?

Bilim, gözlem ve deneyle fiziksel dünyanın yapısını ve işleyişini sistemli olarak araştıran ve inceleyen bilgi etkinliği olarak tanımlanabilir. Yapmış olduğu araştırma bulgularına dayanarak olay ve olgular üzerine neden-sonuç bağlantılarını göstermeye çalışır. Örneğin bir psikoloğun insan […]

Kavram Yanılgısı
Felsefe Sözlüğü

Kavram Yanılgısı Nedir?

Kavram yanılgısı, kişinin bir kavramı anladığı şeklin, kavramın ortaklaşa kabul edilen anlamından önemli derecede farklılık göstermesi durumudur. Örneğin, doğruluk ve gerçeklik başlığında da örneklediğimiz gibi “Bu söylediklerin gerçek olamaz.” ifadesinde kullanılan “gerçek” kavramı hatalı kullanılmıştır. […]

Henoteizm Nedir?
Din Felsefesi

Henoteizm Nedir?

Henoteizm, Max Müller tarafından geliştirilmiş bir din felsefesi sistemidir. Henoteizm, kişinin inançsal zeminde bir tanrıya bağlanırken aynı zamanda diğer inanç sistemlerinin tanrı anlayışlarını ve tanrılarının varlığını da kabullenmesini ön görür. Henoteizm özetle, inanılan bir tanrının […]

Farkındalık Nedir?
Felsefe Sözlüğü

Farkındalık Nedir, Ne Demektir?

“Farkındalık” (mindfulness), mevcut ana odaklanmak anlamına gelir. Yani farkındalık, mevcut hâliyle “deneyim”e odaklanmak ve dikkati korumak, duygu ve düşünceleri değerlendirmeye tabi tutmadan kabul etmek ve merakla gözlemlemek demektir. Bu ilk bakışta kolay görünebilir; ama ana […]

Teoloji Nedir?
Din Felsefesi

Teoloji Nedir?

Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim ya da ilahiyat olarak adlandırılan, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Fenomen Nedir? Fenomen Ne Demektir?

Felsefi bir kavram olarak fenomen; somut, algılanabilir ve denenebilir olay, olgu ve nesnelere verilen addır. Fenomen kavramı bir nesne, olay ya da sürecin nesnel gerçekliğini vurgular. Bu bağlamda Alman filozof Immanuel Kant, fenomeni “duyularla algılanamayan […]

Felsefe Sözlüğü

Kartezyen Felsefe Nedir?

Kartezyen felsefe, ünlü Fransız filozof Descartes‘ın kendine özgü olarak geliştirdiği bir bilgi felsefesi görüşüdür. Kartezyen felsefe Descartes için, kesin ve doğru bilginin varlığını ortaya koymaya çalışan bir felsefe sistemidir. Descartes’ın geliştirdiği bu sistem, her türlü […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Egemen İdeoloji Nedir?

Ele alınabilecek her toplumsal biçimlenme, içinde farklı düşüncelerin bulunduğu bir özellik sergiler. Her toplumsal biçimlenme, bir ideler karmaşasıdır. Bu idelerden bir kısmı; marjinal olma, bir kısmı tehlikeli olma, bir kısmı sapıkça olma ve kısmı da […]

felsefe Nedir
Ahlak Felsefesi

Sürü Ahlakı Nedir?

Sürü ahlakı, kendisi olamayan zayıf insanların kalabalık içinde kendilerini güvende hissetmeleri için kullandıkları değer biçmeleri ifade eden ahlak anlayışıdır. Modernizmde toplumsal yaşamın insanın doğal hâli olarak nitelendirilmesi Nietzsche için insanın sürü ahlakına bağlı kılınması demektir. […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Modernizm ve Akıl

Modernizm, gerek toplum alanında gerekse doğa alanında aklı merkeze alan değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmelerin bilimsel yöntemin kesinliği içinde yapıldığı ve bu yüzden de doğru olduğu inancı vardır.   Modernizm ile geleneksel açıklamalar arasındaki temel fark […]