Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

felsefe Nedir

Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı düşünce, fikir ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir. Kitle iletişim aracı; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurabilmek amacıyla, elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren araçların genel adıdır.”

Kitle iletişim araçlarını incelerken öncelikle kavramları bilmek faydalı olacaktır. Bu bağlamda, İletişim; bilgi, düşünce, duygu, tutum ve davranış biçimlerinin bir kaynak aracılığı ile alıcıyla ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı yollar kullanılarak aktarılma sürecine denir. Kitle; toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir.

Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

Kitle iletişimi, “Türkçede; kitle haberleşmesi” şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları 15. yüzyılda Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg’in 1434-1436 yılları arasında matbaayı kullanmasıyla kitle iletişim araçlarının yayılması başlanmıştır. Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana süregelmekte ve ilerlemektedir.

Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur.

Bunlar;

  • İşaretlerle iletişim,
  • Dilin gelişimiyle iletişim,
  • Yazının icadıyla iletişim,
  • Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim,
  • Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimidir.

Kitle iletişimi geçmişten bugüne kadar var olmuş ve sürekli gelişerek ilerlemiştir. İlk kitle iletişim aracı Roma ve Mısır’da kullanılan gazete olmuştur. Gazetenin iletisi okuryazarlıkla sınırlıdır. Uzun yıllar iktidarını sürdüren gazete iletişim teknolojisindeki gelişme sayesinde yerini radyoya bırakmak zorunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra da televizyon kitle iletişim aracı olarak kabul edilmiştir.

Kitle iletişim araçları bugün dünyanın hemen her yerinde cereyan eden olayları en kısa sürede kitlelere ileten çağdaş ve etkin bir organizasyon hâlini almıştır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemekte ve vazgeçilmez bir konuma gelmektedir. Artık kitle iletişim araçları toplum yaşantısının önemli bir parçası olmuştur. Hayatın her kesiminde yer almaktadır.

Başlıca Kitle İletişim Araçlarını İnceleyelim:

Medya Nedir? Medyayı Nasıl Anlayabiliriz?

Medyanın Kısa Tarihi

Bir Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet

Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete

Kitle İletişim Aracı Olarak Fotoğraf ve Sinema

Kitle İletişim Aracı Olarak Radyo

Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyon

Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet ve Yeni Medya

Propaganda Analizi Kavramı: Harold Laswell

Sınırlı Etkiler Yaklaşımı Nedir?

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Nedir?

Liberal Çoğulcu Yaklaşım ve Haber Medyası

Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu (Birmingham Okulu)

Medyada Mülkiyet Doğrudan Kontrol Anlamına Gelir mi?

Infotainment Olgusu Nedir?

Medya ve Küreselleşme

Hazırlayan: Sosyolog Ömer Yıldırım

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*