Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Grubu

Bulanık mantık, insanların en gelişmiş duyu organlarıyla edindiği bilgileri, yaşamının başlangıcından itibaren çevresinin etkisiyle geliştirdiği...
Deontik mantık, normların mantıksal statüsü ile ilgilenen mantık dalıdır. Türkçe söyleyişle ödev mantığı diye de...
Çok değerli mantık, iki değerli mantığın aklın ilkelerinden çelişmezlik ve üçüncü hâlin imkânsızlığını reddederek doğru,...
Safsata akıl yürütmedeki yanlışlara, hatalı akıl yürütmelere verilen addır. Yanıltmaca olarak da bilinen safsatalar ilk...
Evrimsel psikoloji terimi, geniş anlamıyla, psikolojiyi evrimsel biyolojinin temel ilkeleriyle bütünleştirerek insan davranışına evrimsel bir...
Psikolog Abraham Maslow, insan davranışının bütününü oluşturan ve güdüleyen farklı gereksinimleri ve arzuları göstermek amacıyla...
İnsancıl psikolojinin savunucularından Abraham Maslow insan davranışlarını şekillendiren gereksinimleri bir piramit şeklinde, en temel gereksinimlerden...
Paulo Freire, toplumsal yaşamın hedefinin dünyanın insanileştirilmesi olduğunu ileri sürer. Onun bundan kastı herkesin kendisini...
Toplumlarda ortaya çıkan farklılık ve ilerlemeleri açıklamak üzere sosyologlar, çeşitli fikirler geliştirmişlerdir. Bilhassa sanayileşme ve...
Modern toplumun doğuşu şöyle açıklanabilir: Avrupa’da 16. yüzyıldan başlayan ve giderek hızlanan büyük bir değişim...
Toplumsal değişme sosyolojinin ana meselelerinden birisidir. Hemen hemen tüm sosyoloji ekollerinin toplumsal değişim ile ilgili...
Şerif Mardin’in merkez-çevre modelini ele aldığı, Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri, başlıklı makalesi...
Şerif Mardin’e göre “ideoloji” gerçeği “kültür” gerçeği ile çok yakından ilintilidir ve ideolojinin saygınlığı da...
Şerif Mardin (1992: 8)’e göre, toplumsal yapılar elle dokunulur varlıklar değil, (insan ilişkilerinde temellenen) analitik...
Baykan Sezer’e göre; Türkiye’de sosyolojinin ilk ve ana sorunu, önce Batı sosyolojisi ile ilişkilerini iyi...
Sosyoloji felsefeden en son ayrılan bilimsel disiplin olduğu için genç bir bilim dalıdır. Bundan dolayı...
Günümüz Türk sosyolojisinin önündeki önemli sorunlardan bir diğeri kalkınma sorunudur. Gerçekte bir toplumun iktisadi açıdan...
Günümüz Türk toplumu açısından ilk belirlememiz gereken sorun, köy sorunu’dur. Köy sorununu iyi anlayabilmemiz için...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...