Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Kentleşme, büyük yapısal değişmenin en anlamlı yönüdür denebilir (Kıray, 1999: 342). 1950’lerden 1980’lere kadarki süreçte...
İnsanlar toplu olarak bir arada yaşarlar ve yaşamlarının bir düzeni vardır. İnsanlara ve oluşturdukları yaşam...
Yasa’nın diğer bir çalışma alanı Türk aile yapısı üzerindedir. Bu kısımda bu konuda yaptığı iki...
Türk sosyolojisinde kuramsal olarak marksist ve işlevselci sosyolojik yaklaşımlar, pozitivist metodoloji ve nicel tekniklerle mikro...
Behice Boran’ın edebiyat sosyolojisi konusundaki dergi yazıları ölümünden sonra kitap halinde toplanarak yeniden yayınlanmıştır (Boran,...
Çağdaş dünyanın ortaya çıkardığı gelişmelerden birisi milliyetçiliktir. Fransız Devriminden sonra siyasal bir akım haline gelen...
Türk toplumunda çağdaşlaşma çabası Osmanlı Devleti’nde geri kalmışlığın fark edilmesiyle birlikte başlamıştır. Osmanlı, Avrupa içlerine...
Laiklik kavramının meydana gelen ve olması gereken değişmeyi izah etmekte yetersiz kaldığını tespit eden Berkes,...
Niyazi Berkes Türk toplumunda çağdaşlaşma serüvenini incelerken toplumdaki sekülerleşmeye ve laikliğe özel bir önem verir....
Çağdaşlaşma dilimizde modernleşme anlamında yeni bir toplumsal merhaleyi açıklamak için kullanılmaktadır. Batı sosyolojisindeki evrimci ve...
Toplum bireylerden ve sosyal ilişkilerden soyut değildir. Toplumu anlamakta ‘birey ve toplum ilişkisi’ önemli bir...
Bir düşünce adamını anlamanın yolu kullandığı kavramları doğru anlamaktan geçer. Düşünceler kavramlar ile inşa edilir....
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, kalkınma konusunda da dini ön plana çıkarmaktadır. Ona göre, dinsiz milliyetçilik olamayacağı...
Prens Sabahattin’in görüşlerini bu dönemde tekrarlayan Mehmet Ali Şevki Bey, bireyci aileyi çağdaş uygarlığın yaratıcı...
Mehmet Ali Şevki Bey, ekolünün görüşleri doğrultusunda eğitimin önemine değinmekte ve sosyal bir kurum olan...
Türkiye’de köye yönelik sosyolojik ilgi 1918’de Meslek-i İçtima Cemiyeti’nin kurulması ile Science Sociale ekolü tarafından...
Fındıkoğlu bir dizi makalesinde belirli bazı sebeplerden dolayı Türkiye’de kültürel hayatın gelişmemiş olduğunu, bu sebepler...
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun metodolojik görüşlerini üç başlık altında incelemek mümkündür. Determinizm ve Hürriyetçilik Fındıkoğlu, çağdaş...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...