Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Georg Simmel sosyolojisinde anlamın analizini kolaylaştıran toplumsal etkileşim biçimlerini/formlarını beş ideal tip üzerinden inceler. Diğer...
Georg Simmel’e göre sosyolojinin görevi, toplumsal etkileşim biçimlerini anlamak ve toplumsal düzenin biçimini ve içeriğini...
Weber’de sosyolojinin temel çalışma nesnesi toplumsal eylemlerdir. Bu çerçevede toplumsal eylemi analiz etmek üzere geliştirdiği...
Saint-Simon 18. yüzyılın eleştirel ve devrimci felsefesine karşılık 19. yüzyılın felsefesinin yaratıcı ve yapıcı olacağına...
Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 19. yüzyılın ikinci yarısına dek süren ekonomik,...
Fransız Devrimi, on sekizinci yüzyılın sonunda Fransa’da monarşi’nin yıkılmasına ve cumhuriyet’in kurulmasına yol açan politik...
Tüm iletişim etkinlikleri bir süreçtir ve en basit düzeyde bile üç temel öğeye dayanır: Kaynak,...
İletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. İletişim katılanların bilgi yaratıp karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla...
Tüketim toplumu, Jean Baudrillard tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “Tüketim toplumu aynı zamanda tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime...
Yapısalcı okul; düalist okulun temel varsayımlarını teorik ve ampirik araştırmalara dayanarak eleştiren bir yaklaşımdır. Bağımlılık...
Ekonomi sosyolojisi; ekonomik olay, olgu ve ekonomik çıkarları, teknolojik öze dayalı sosyal örgütlenme ve ilişkiler...
“Kamusal alan” kavramı, zikredildiği andan itibaren, bunun karşısına bir “özel alan” çıkmaktadır. Daha baştan itibaren...
Agonistik kavramı, Cumhuriyet ve sivil yaşamın erdem üzerine oturduğu geleneklerde ortak olan kamu anlayışı için...
Kamusal alan; öncelikle farklı düşünce, inanç, felsefi görüş ve yaşam tarzına sahip insanların ortak mekânı...
Kültürün toplumdan topluma farklılaşması göz önüne alındığında, her kültürel yapının bir kendine özgülük taşıdığını söyleyebiliriz....
İmparatorluklar döneminden başlayarak ulus-devletler de dahil olmak üzere, bir ülkenin kendisine ait bir iç ve...
Küreselleşmenin ekonomik boyutu, diğer boyutlarına bir zemin oluşturması bakımından özel önem taşımaktadır. Sanayileşmenin insanlık tarihinde...
Türkiye’de laikliğin gelişimi ve kurumsallaşması söz konusu olduğunda bu süreci ağırlıklı olarak Cumhuriyet dönemi ile...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...