Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Sosyoloji nasıl genç bir bilim ise din sosyolojisi de onun bir alt dalı olarak daha...
Kentleşme olgusu çevreyi, toprakların şehir kullanımında yerleşim bölgelerine dönüştürülmesi şeklinde, doğal kaynakların daha hızlı tüketilmesi...
Kentler genel itibariyle üretim biçimlerindeki değişimle ortaya çıkmış ve üretim güçlerindeki gelişme ve dönüşüm ile...
Toplumsal cinsiyet, toplumsal yaşamda cinsiyetlerin sahip oldukları görev ve sorumlulukları ifade eden kavramdır. Biyolojik cinsiyet...
Sınıflar aynı yaşam tarzını sürdüren ve aynı çıkarlara sahip insan topluluklarıdır. İnsanları sınıf çatışması’na iten...
Yabancılaşma; insanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusudur. Çağdaş...
Çalışma sosyolojisi, sosyolojinin alt dallarından biridir. Bu nedenle incelediği alan ve gelişim süreci sosyoloji ile...
Touraine göre, demokrasinin kurucu ve koruyucu ögesi hukuk devleti değil halkın egemenliğidir çünkü biçimsel anlamda...
Alain Touraine sanayi sonrası toplum ya da programlanmış toplumun ayırt edici vasıflarını değişik düzey ve...
Touraine’e göre, modernleşme kavramı bir ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru olan tarihsel dönüşümüne; modernlik...
Programlanmış toplum; Alain Touraine’nin 1970’lerden itibaren ortaya çıktığını düşündüğü ve sanayi toplumundan daha fazla iktisadi...
Her ne kadar sanayi sonrası toplum veya postendüstriyel toplum kavramı Daniel Bell (1919- 2011) ile...
Daniel Bell’e göre on dokuzuncu yüzyılın büyük ideolojileri olan liberalizm ve sosyalizm güçlerini yitirmiştir, artık...
Kast sistemi Orta Çag’da, özellikle Hindistan’da geçerli olan ve Hindu felsefesine; din, töre, gelenek ve...
Sosyoloji sosyal aktörlerin, yani insanların birbirleriyle etkileşimlerini, bu etkileşimler sonucunda ortaya çıkardıkları sosyal olay ve...
Hukuk sosyolojisi, hukuku sosyal olgu olarak ele alan bir bilim dalı, bir disiplindir. Hukuk sosyolojisi...
Sosyoloji sosyal yaşamın temsilini çalışma konusu yapar. Bu bağlamda sosyolojinin kapsamı, toplumun, toplumsallığın kısacası insan...
Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...