Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (1948) 21. maddesine göre “Herkes, doğrudan ya da...
Feminist düşüncenin yakın tarihi, 19. yüzyılda büyük ölçüde kadın hakları savunuculuğuna, 20. yüzyılda ise kadınların...
Richard Sennett’e göre, kamu ya da kamusal alan, aile ve yakın arkadaş ortamı dışında kalan...
Bilim ve teknolojinin günümüzde hızlı bir biçimde gelişmesi yeni iletişim araçlarını gündeme getirmiş ve yeni...
Düşünümsel modernleşme Ulrich Beck ile Anthony Giddens’ın risk ve geç modernite konularındaki yaklaşımlarında önemli bir...
Günümüz toplumlarının bilgi, sanayi ötesi ve postmodern toplumlar olarak nitelendirilmeleri yanında, son yıllarda sıkça kullanılan...
Bourdieu sosyolojisi; toplumsal aktörlerin sürekli olarak rasyonel ve ekonomik çıkarlara göre hareket ettiklerini savunan rasyonel...
Eski zamanlardan beri insanı diğer varlıklardan ayıran özellik birçok düşünüre göre dildir. Dil, aynı zamanda...
George Gerbner tarafından geliştirilen ve hem ana akım hem de eleştirel medya kuramlarının bir parçası...
19. yüzyılda toplum bilimleri burjuva toplumunun doğuşu ve ilerleyişi ile ilgilenmekteydi. Bilim insanları sanayi devrimiyle...
Suskunluk sarmalı; Elisabeth Noelle Neumann tarafından geliştirilen bir kitle iletişim teorisidir. Bireylerin bulunduğu dünyayı anlamlandırma...
İktidar kavramsallaştırmasındaki en temel yaklaşımlardan biri Steven Lukes’in iktidarın üç yüzü soyutlamasıdır. Lukes’ın iktidar tanımı...
Althusser sonrası yapısalcı Marksizm’in Fransa’daki en önde gelen temsilcisi olan Yunanistan asıllı Nicos Poulantzas (1936-1979),...
Siyaset sosyolojisi; siyaset ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla siyaset bilimi ve sosyolojiden...
Neo-Marksist disiplinler-arası perspektifleriyle, psikanalitik yaklaşımı ve Hegelci bakış açısını barındıran Frankfurt Okulu, eleştirel kuramlarıyla kültürü...
Dünya’nın yaklaşık dört buçuk milyar yaşında olduğu, farklı disiplinlerdeki çeşitli araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Ancak canlıların...
Antonio Gramsci’yi, 20. yüzyıl Marksist kuramında kritik figür haline getiren şey, onun “hegemonya” kavramsallaştırmasıdır. Gramsci...
Antonio Gramsci aydınlar üzerine yaptığı çalışmada aydınları iki açıdan ele almaktadır: Toplumsal yapıyla bütünleşmeleri açısından...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...