Felsefe Sözlüğü

Varoluş Nedir, Ne Demektir?

Sonsuz ve sınırsızca değişen varlığın somut biçimleri. 1. Metafizik: Antikçağlı Parmenides’den beri varoluş (La. Existentia) deyimi bireysel olan’ı dile getirir ve tümel olan’ı dile getiren varlık (La. Esse) deyimine karşıt tutulur. Parmenides’den günümüze gelinceye kadar tüm […]

Felsefe Sözlüğü

Varlık Nedir, Ne Demektir?

1. Etimoloji: eski bir Türkçe sözcüğü olan var’dan türetilmiştir. Fransızca ve İtalyancadaki karşılıkları, Hint-Avrupa dil grubunun olmak anlamını dile getiren es kökünden türetilmiştir. Bu kökten ilkin o vardır anlamında Skr. Asti ve Yu. esti sözcükleri […]

Felsefe Akımları

Husserl ve Fenomenoloji (Görüngübilim)

Bilgi Felsefesinde Fenomenoloji Husserl’e göre özü anlamanın yolu fenomeni bilmekten geçer. Fenomenden hareketle “öz”’e ulaşılır. Fenomenoloji öze ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle herhangi bir nesnenin özüne ulaşabilmek için önce bütün verilmiş bilgileri ayraç […]

Felsefe Akımları

Fenomenoloji (Görüngübilim) Nedir, Ne Demektir?

Yirminci yüzyılın önemli felsefi akımlarından biri de fenomenolojidir. Bilim verilerinin doğrudan incelenmesiyle elde edilmiş ve somut deneyim konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden bağımsız yaklaşma yöntemidir. Fenomenolojinin kurucusu Alman düşünür Edmund […]

Felsefe Akımları

Varlığı Oluş Olarak Kabuk Edenler: Varlık Oluştur Ne Demektir?

İlk Çağda Herakleitos evrenin sürekli değişim, akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. Ona göre temel olan, değişmeyen töz değil, değişmenin, akışın ve oluşun kendisi olan “ateş”tir. Evrenin ana maddesi “ateş”tir. Bir başka anlatımla tüm varlıkların kendisinden çıktığı […]

Felsefe Akımları

Varlığın Ne Olduğu Problemi

Varlık var mıdır? Sorusu var olarak yanıtlandıktan sonra “Varlık nedir? , “Varlığın temeli nedir? gibi sorular ortaya atılmıştır. Bu sorulara farklı öğretiler değişik yanıtlar vermişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki gibi sıralanabilir ve incelenebilir: – Varlığı “oluş” olarak […]

Felsefe Akımları

Realizm (Gerçekçilik) Nedir, Ne Demektir?

Realizm, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolmakta bulunduğunu ileri sürenlerin anlayışıdır. Realist görüş “Varlık var mıdır?” sorusunu “vardır” diye cevaplar. Realizm iki çeşittir: ontolojik realizm ve epistemolojik realizm. Ontolojik realizme […]

Felsefe Akımları

Nihilizm (Hiççilik)’de İnsan Nerededir?

Nihilizm; değerlerin değerlere oranla değerden düşmesidir. Kısaca değerlerin sıfırlanmasını ve yokluğa doğru bir gidişatı simgelemektedir. Diğer bir ifadeyle En üst değerlerin değersizleşmesi. (Nietzsche, Güç İstenci, syf. 23) Peki, bu aşamada insan nedir? Nihilizm insanı nasıl […]

Felsefe Akımları

Nihilizm (Hiççilik) Nedir, Ne Demektir?

Alm. Nihilismus, Fr. nihilisme, İng. nihilism, Lat. nihil = hiç, es. t. ademiyum mezhebi. Felsefede nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Nihilizm hem bilgi felsefesiyle hem değerler felsefesiyle hem de varlık felsefesiyle ilgili bir öğretidir. […]