felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Hobbes ve Materyalizm (Maddecilik, Cisimci Madde Anlayışı)

Thomas Hobbes (Tomas Hobs) da materyalizmi savunan bir filozoftur. Ona göre gerçekte var olan, yer kaplayan cisimlerdir. Her şey maddenin şekil almış hali olan cisimlerden meydana gelmiştir. Cisim, düşünceden bağımsız olarak uzayda yer kaplayan maddi varlıklardır. […]

Materyalizm (Maddecilik) Nedir?
Felsefe Akımları

Materyalizm Nedir? Maddecilik, Özdekçilik

Materyalizm ya da maddecilik, varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, varolan her şeyin salt madde olduğunu savunan görüştür. Materyalizm ya da maddecilik evrendeki tek cevherin madde olduğunu ve […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Farabi ve İdealizm (Düşüncecilik), Farabi’nin İdealizm Anlayışı

Varlığın idea türünden olduğunu savunan bir başka filozof da İslam felsefesinin kurucusu olan Türk düşünürü Farabi’dir. Farabi varlık konusunda Aristoteles’in görüşlerini temel almış, onun fikirlerini İslam inancıyla uzlaştırmaya çalışmıştır. Farabi’nin varlık görüşüne göre iki çeşit varlık vardır: […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Aristoteles’in İdealizm (Düşüncecilik) Anlayışı

Platon’un öğrencisi olan Aristoteles, hocası Platon gibi varlığın idea türünden olduğunu savunur. Ona göre gerçekte var olan yalnızca idea, yani kendi tabiriyle formdur. Form ise bir şeyi her ne ise o şey yapan özdür. Aristoteles’i Platon’dan […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Platon ve İdealizm (Düşüncecilik), Platon’da İdealizm

Platon varlık görüşünü idealar kuramıyla açıklamıştır. Bu kurama göre birbirinden farklı iki dünya vardır. Bunlar: nesneler dünyası ve idealar dünyasıdır. Nesneler dünyası sürekli oluş ve değişme halinde olan ve aynı zamanda yok olan nesnelerin dünyasıdır. […]

İdealizm Nedir?
Felsefe Akımları

İdealizm Nedir? Düşüncecilik

İdealizm, varlığı düşünceye indirgeyen öğretilerin genel adıdır. Varlığın birinci ögesinin idea (düşünce) olduğunu savunan öğretiye idealizm denir. İdealizm var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var olmadığını savunan felsefi öğretidir. […]

Monizm ve Düalizm
Felsefe Akımları

Varlık Felsefesinde Monizm ve Düalizm

Varlığın ne olduğunu açıklarken, bazı filozoflarda monist ve düalist açıklamalara rastlanmaktadır. Monist açıklamalar Monizm, düalist açıklamalar ise Düalizm adı altında biçimlenmektedir (Bkz: Monizm Nedir?), (Bkz: Düalizm Nedir?). MONİZM NEDİR? Monizm, her alandaki çoklukları birliğe indirgeyen […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlık Felsefesinde Realizm Nedir?

Felsefe tarihinin en karmaşık akımı olan realizm, genellikle bilincimiz dışında bir gerçeklik olduğunu ve doğal olarak da varlığı kabul eder. Bu varlık, genellikle madde ve doğa olarak anlaşılır. Ancak evrenin asıl gerçeğinin madde dünyası değil, […]