Felsefede Realizm Nedir?
Felsefe Akımları

Realizm Nedir? Gerçekçilik Nedir?

Realizm felsefede insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak varolmakta bulunduğunu ileri sürenlerin anlayışıdır. Realist görüş “Varlık var mıdır?” sorusunu “vardır” diye cevaplar. FELSEFİ REALİZMİN TÜRLERİ Batı felsefesinin […]

Nihilizm nedir?
Felsefe Akımları

Nihilizm (Hiççilik)’de İnsan Nerededir?

Nihilizm; değerlerin değerlere oranla değerden düşmesidir. Kısaca değerlerin sıfırlanmasını ve yokluğa doğru bir gidişatı simgelemektedir. Diğer bir ifadeyle En üst değerlerin değersizleşmesi. (Nietzsche, Güç İstenci, syf. 23) Peki, bu aşamada insan nedir? Nihilizm insanı nasıl […]

Nihilizm, Hiççilik
Felsefe Akımları

Nihilizm Nedir? Hiççilik

Felsefede nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Nihilistler Tanrı’nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkânını, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu reddederler. Nihilizm hem bilgi felsefesi hem değerler felsefesi hem de varlık felsefesi […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Metafiziğin Varlıkla İlgili Temel Soruları

Metafiziğin varlıkla ilgili temel soruları: “Varlık var mıdır?”, “Varlığın kökeni nedir?”, “Varlık değişken midir?”, “Varlığın ana maddesi nedir?”, “Varlık bir midir, çok mudur?”, “Evrende bir düzen var mıdır?”, “Evrende özgürlük var mıdır?”, “Evren sonlu mudur, […]

Metafizik - Ontoloji İlişkisi
Felsefe Akımları

Metafizik ve Ontoloji İlişkisi

Metafizik ve ontoloji ilişkisi şu temelde ele alınacaktır: Metafizik ve ontoloji aynı alanı ifade eden iki farklı terimdir. Metafizik terimini ilk kullanan düşünür aynı zamanda Aristoteles’in öğrencisi olan Rodoslu Andronikos’tur. Andronikos, MÖ 70’li yıllarda Aristoteles’in […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Rene Descartes’ın Düalizm (İkicilik) Anlayışı

Fransız filozof Rene Descartes (Röne Dekart)’ın varlık anlayışı, asıl varlığın ide olduğunu savunan filozoflarla madde olduğunu savunan görüşlerin sentezi durumundadır. Descartes’a göre birbirinden özce farklı iki töz vardır. Bunları önce yaratan ve yaratılan diye ikiye ayırır. […]

Felsefe Akımları

Düalizm, İkicilik Nedir?

Düalizm nedir sorusunu şöyle yanıtlamak mümkündür: Herhangi bir alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri süren felsefi akıma düalizm denir. DÜALİZM NEDİR? Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu savunan bazı realist filozoflar onun […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Materyalizmin Tarihi, Maddeciliğin Tarihi Gelişimi

Materyalizmin kaynağı MÖ 6. yüzyıl Antik Yunan felsefesine dayanmaktadır. Materyalizmin en iyi yorumları 5. yüzyılda Leukippos ve Demokritos tarafından ortaya atılmıştır. Bu filozoflar, evrenin madde ve boşluktan oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Tüm maddeler sayısız atom parçalarından oluşmuştur. Çeşitli objelerin görünüşlerindeki farklılıklar […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Karl Marx ve Materyalizm (Maddecilik)

Materyalizmin bir başka ünlü temsilcisi de Karl Marx (Karl Marks)’tır. Marx, Feuerbach (Foyerbah)’n materyalizminden ve Hegel’in diyalektiğinden etkilenerek diyalektik materyalizm adını verdiği yeni bir kuram geliştirmiştir. Marx, Hegel’in diyalektiğinin baş aşağı durduğunu kendisinin ise ayakları üzerine oturttuğunu söyler. Hegel’in sisteminde […]