felsefe Nedir
Filozoflar

Heidegger’in Varlık Felsefesi Anlayışı

Heidegger, günümüz felsefe dünyasında oldukça etkin ve belirleyici olan varoluşçuluk, postyapısalcılık, postmodernizm, Frankfurt Okulu ve yapıbozumculuk gibi felsefe akımı ve felsefe anlayışını fazlasıyla etkilemiş bir düşünürdür. 1889 yılında Almanya’nın Baden eyaletinde bir Katolik ailenin üyesi […]

felsefe Nedir
Varlık Felsefesi

Metafizik – Öz – Tanrısallık İlişkisi

Metafizik en genel, en kuşatıcı ilkeleri bulma çabasıdır. Bu en genel, en kuşatıcı ilkeler aynı zamanda öze ilişkin olduklarından, soruşturulmaları zaman zaman varlığın neliğini ortaya koyma çabası olarak da anlaşılmıştır. Varlığın neliğini araştıran metafizik, bunu […]

felsefe Nedir
Varlık Felsefesi

Metafizik ile Doğa Bilimlerinin İlişkisi

Metafizik, genel anlamı ile doğanın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinme çabasının sonuçlarından birisidir. Burada, özelleşmiş doğa bilimlerinin de evrene ilişkin bilgi edinme çabasında oldukları; bu yüzden de metafiziğin alanına ilişkin bu tanımın, metafiziği doğa […]

Varlık Türleri
Varlık Felsefesi

Varlık Türleri Nelerdir?

Varlık türleri, felsefenin ilk konusu olan varlık felsefesinin ana sorgulama alanlarından birisidir. Bu bağlamda diyebiliriz ki varlık, yalnızca gerçek dünyada var olan değil aynı zamanda düşüncede de var olandır. Felsefeciler varlığın var olup olmadığını yorumlarken […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Varoluş Nedir, Ne Demektir?

Sonsuz ve sınırsızca değişen varlığın somut biçimleri. 1. Metafizik: Antikçağlı Parmenides’den beri varoluş (La. Existentia) deyimi bireysel olan’ı dile getirir ve tümel olan’ı dile getiren varlık (La. Esse) deyimine karşıt tutulur. Parmenides’den günümüze gelinceye kadar tüm […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Varlık Nedir, Ne Demektir?

Varlık kavramı, eski bir Türkçe sözcüğü olan var’dan türetilmiştir. Fransızca ve İtalyancadaki karşılıkları, Hint-Avrupa dil grubunun olmak anlamını dile getiren es kökünden türetilmiştir. Bu kökten ilkin o vardır anlamında Skr. Asti ve Yu. esti sözcükleri […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Husserl’in Fenomenoloji (Görüngübilim) Anlayışı

Husserl’in geliştirdiği fenomenolojinin (görüngübilim) konu edindiği varlık alanını bulmanın yöntemi iki ögeden oluşur. Bunlardan biri indirgeme (Reduktion) öteki düşünme (Reflexion) adını alır. İndirgeme ele alınacak nesneyi yeniden bulmaya ve araştırmanın yolunu belirlemeye yarar. Çünkü bu […]

Felsefe Akımları

Fenomenoloji Nedir? Görüngübilim

Fenomenoloji (görüngübilim) kavramı, “duyulayabildiğimiz dış dünyanın gerçekliği” anlamına gelen “fenomen” sözcüğünden türetilen hâliyle ilk olarak Alman filozof Hegel tarafından 1807’de yazılan “Aklın Fenomenolojisi” adlı eserde kullanılmıştır. (Fenomen Nedir?). Felsefi bir kavram olarak fenomenoloji kavramının, Kant’ın […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlığı Oluş Olarak Kabuk Edenler: Varlık Oluştur Ne Demektir?

İlk Çağ’da Herakleitos evrenin sürekli değişim, akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. Ona göre temel olan, değişmeyen töz değil, değişmenin, akışın ve oluşun kendisi olan “ateş”tir. Evrenin ana maddesi “ateş”tir. Bir başka anlatımla tüm varlıkların kendisinden çıktığı […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Varlığın Ne Olduğu Problemi

Varlık var mıdır? Sorusu var olarak yanıtlandıktan sonra “Varlık nedir? , “Varlığın temeli nedir? gibi sorular ortaya atılmıştır. Bu sorulara farklı öğretiler değişik yanıtlar vermişlerdir. Bu görüşler aşağıdaki gibi sıralanabilir ve incelenebilir: – Varlığı “oluş” olarak […]