Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Varlık Felsefesi

Varlık Felsefesi

Yukarıda yaptığımız alıntıdan hareketle temel sorunlara geçmeyi denemeliyiz. Olmak dediğimiz kelime üzerinde düşündüğümüzde yani bu kelimenin ifade...
Etik, epistemoloji ve siyasete paralel olarak değerlendirilmesi gereken ontoloji bu disiplinlerin bir bütün hâlinde işlenmesini...
Bilindiği gibi Batı Felsefesi, Ege Havzasında yaklaşık olarak MÖ. 7. yüzyılda Thales’le (MÖ. 640-550) başlar....
Heidegger, günümüz felsefe dünyasında oldukça etkin ve belirleyici olan varoluşçuluk, postyapısalcılık, postmodernizm, Frankfurt Okulu ve...
Metafizik en genel, en kuşatıcı ilkeleri bulma çabasıdır. Bu en genel, en kuşatıcı ilkeler aynı...
Metafizik, genel anlamı ile doğanın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinme çabasının sonuçlarından birisidir. Burada,...
Varlık türleri, felsefenin ilk konusu olan varlık felsefesinin ana sorgulama alanlarından birisidir. Bu bağlamda diyebiliriz...
Sonsuz ve sınırsızca değişen varlığın somut biçimleri. 1. Metafizik: Antikçağlı Parmenides’den beri varoluş (La. Existentia) deyimi...
Varlık kavramı, eski bir Türkçe sözcük olan var’dan türetilmiştir. Fransızca ve İtalyancadaki karşılıkları, Hint-Avrupa dil...
Husserl’in geliştirdiği fenomenolojinin (görüngübilim) konu edindiği varlık alanını bulmanın yöntemi iki ögeden oluşur. Bunlardan biri...
Fenomenoloji (görüngübilim) kavramı, “duyulayabildiğimiz dış dünyanın gerçekliği” anlamına gelen fenomen sözcüğünden türetilen hâliyle ilk olarak...
Varlık var mıdır? Sorusu var olarak yanıtlandıktan sonra “Varlık nedir? , “Varlığın temeli nedir? gibi...
Nihilizm; değerlerin değerlere oranla değerden düşmesidir. Kısaca değerlerin sıfırlanmasını ve yokluğa doğru bir gidişatı simgelemektedir....
Felsefede nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Nihilistler Tanrı’nın varlığını, iradenin...
Varlık felsefesinin ilk sorunu varlığın var olup olmadığı sorunudur. Var kabul edildiğinde ise onun madde...
Metafiziğin varlıkla ilgili temel soruları: “Varlık var mıdır?”, “Varlığın kökeni nedir?”, “Varlık değişken midir?”, “Varlığın...
Metafizik ve ontoloji ilişkisi şu temelde ele alınacaktır: Metafizik ve ontoloji aynı alanı ifade eden...
Fransız filozof Rene Descartes (Röne Dekart)’ın varlık anlayışı, asıl varlığın ide olduğunu savunan filozoflarla madde olduğunu...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...