Felsefe Akımları

Metafiziğin Varlıkla İlgili Temel Soruları

Metafiziğin varlıkla ilgili temel soruları: “Varlık var mıdır?”, “Varlığın kökeni nedir?”, “Varlık değişken midir?”, “Varlığın ana maddesi nedir?”, “Varlık bir midir, çok mudur?”, “Evrende bir düzen var mıdır?”, “Evrende özgürlük var mıdır?”, “Evren sonlu mudur, […]

Felsefe Akımları

Metafizik ve Ontoloji İlişkisi

Metafizik ve ontoloji aynı alanı ifade eden iki farklı terimdir. Metafizik terimini ilk kullanan düşünür aynı zamanda Aristoteles’in öğrencisi olan Rodoslu Andronikos (MÖ 1. yy)’tur. Andronikos, MÖ 70’li yıllarda Aristoteles’in yazdıklarını düzenlerken onun, doğayı konu […]

Felsefe Akımları

Felsefe Açısından Varlık Nedir

Tarihsel olarak bakıldığında felsefenin varlık sorunuyla başladığını söyleyebiliriz. Nitekim MÖ 624-546 yılları arasında İzmir’in güneyinde yer alan Milet kentinde yaşamış olan Thales (Tales) evrenin ana maddesinin ne olduğunu sorgulamışlardır. Evrenin ana maddesinin su olduğunu, her […]

Felsefe Akımları

Bilime Göre Varlık Nedir?

Birçok anlamda kullanılan varlık ifadesi, hem felsefenin hem de bilimin konusu olmuştur. Bilimin varlığı ele alış biçimiyle felsefenin ele alış biçimi birbirinden oldukça farklıdır. Felsefe varlığı bir bütün olarak, parçalara ayırmadan ele alıp varlığın var […]

Felsefe Akımları

Rene Descartes ve Düalizm (İkicilik)

Fransız filozof Rene Descartes (Röne Dekart)’n varlık anlayışı, asıl varlığın ide olduğunu savunan filozoflarla madde olduğunu savunan görüşlerin sentezi durumundadır. Descartes’e göre birbirinden özce farklı iki töz vardır. Bunları önce yaratan ve yaratılan diye ikiye ayırır. Yaratan […]

Felsefe Akımları

Düalizm (İkicilik) Nedir, Ne Demektir?

Herhangi bir alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürme. Bircilik ve çokçuluk terimlerinin karşıtıdır. Felsefe alanında ilk ikici, Antik Çağ Yunan düşünürü Anaksagoras’tır. Anaksagoras, özdek’le ruh’u kesin olarak birbirinden ayırıyor ve sonsuza kadar da birbirlerinden ayrı […]

Felsefe Akımları

Materyalizmin Tarihi, Maddeciliğin Tarihi Gelişimi

Materyalizmin kaynağı MÖ 6. yüzyıl Antik Yunan felsefesine dayanmaktadır. Materyalizmin en iyi yorumları 5. yüzyılda Leukippos ve Demokritos tarafından ortaya atılmıştır. Bu filozoflar, evrenin madde ve boşluktan oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Tüm maddeler sayısız atom parçalarından oluşmuştur. Çeşitli objelerin görünüşlerindeki farklılıklar […]

Felsefe Akımları

Karl Marx ve Materyalizm (Maddecilik)

Materyalizmin bir başka ünlü temsilcisi de Karl Marx (Karl Marks)’tır. Marx, Feuerbach (Foyerbah)’n materyalizminden ve Hegel’in diyalektiğinden etkilenerek diyalektik materyalizm adını verdiği yeni bir kuram geliştirmiştir. Marx, Hegel’in diyalektiğinin baş aşağı durduğunu kendisinin ise ayakları üzerine oturttuğunu söyler. Hegel’in sisteminde […]

Felsefe Akımları

Hobbes ve Materyalizm (Maddecilik, Cisimci Madde Anlayışı)

Thomas Hobbes (Tomas Hobs) da materyalizmi savunan bir filozoftur. Ona göre gerçekte var olan, yer kaplayan cisimlerdir. Her şey maddenin şekil almış hali olan cisimlerden meydana gelmiştir. Cisim, düşünceden bağımsız olarak uzayda yer kaplayan maddi varlıklardır. […]