Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Çevre etiği, insanoğlunun doğal çevreyle olan etik ilişkisiyle ilgilenir. Tarih boyunca çok sayıda filozof bu...
Deontoloji, doğruyu yanlıştan ayırmak için belirli ilkeleri kullanan bir ahlak teorisidir. Deontoloji genellikle Alman filozof...
Doğan Özlem Etik – Ahlak Felsefesi adlı kitabının ders notlarından oluştuğunu kitabın önsözünde bildirmektedir. Ders...
Bedia Akarsu, ahlak felsefesi hakkında kitap yayını yapan önde gelen az sayıda kişiden biridir. Ahlak...
Ahlak felsefesi (etik), insanların birbirleriyle ilişkilerinde eylemlerini dayandırdıkları değerler ile ilkeleri konu eden felsefe disiplinidir....
Takiyettin Mengüşoğlu, Değişmez Değerler Değişen Davranışlar adlı çalışmasını, felsefi etik için kritik bir hazırlık olarak...
Bentham dava arkadaşı James Mill (1773-1836) ile birlikte İngiltere’de dinsel etkilerin dışında, laik bir ahlak...
Nietzsche’nin ahlakı ayrıntılı olarak ele almaya başladığı yapıt, İnsanca, Pek İnsanca adlı yapıtıdır. Çalışma sistemli...
Schleiermacher Tanrı’ya kişilik yüklemeyi yadsımakla birlikte, insanları ahlaksal varlıklar olarak düşündüğünde bireysel kişiliğin önemini açıkça...
Fichte’nin öngördüğü bilim sisteminin ana ekseni eylem felsefesi/pratik felsefedir. Ona göre, insanın özü eylemdir, eylemin...
Yeni-Platoncu kurtuluş öğretisinin aynı zamanda başlı basına bir ahlak teorisi olduğuna işaret etmek gerekmektedir. Plotinus’a...
Etiğin teorik boyutu yanında, bir de uygulamalı boyutu vardır. Uygulamalı etik 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır....
Erdem etiği günümüzde normatif etikteki üç ana yaklaşımdan biridir. Başlangıçta, ödevleri veya kuralları vurgulayan (deontoloji)...
Habermas’ın söylem etiği, bir evrensel pragmatik varsayımına dayalıdır. Bu pragmatik, sadece önermelerin fonetik, sentaktik ve...
Sonuççuluk; sonuçsalcılık ya da teleolojik etik olarak da bilinen, bir eylemin ahlakiliğinin, o eylemin çıktılarına...
İyinin ve kötünün ölçütü, ahlak felsefesinin temel sorularından birisidir. Ahlak felsefesinde yapılması uygun görülen, önerilen...
Kropotkin, Etik ve İnsan Doğası Kropotkin’in etik anlayışına bakacak olursak. Ona göre ahlak metafiziksel dogmalardan...
La Mettrie’nin benimsediği materyalist ve determinist teoriden, birtakım manevi değerleri hayata geçirmenin, belli birtakım ideallerin...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...