Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Sözlüğü

İfade özgürlüğünün ne olduğuna ilişkin literatürde birbirinden farklı çok sayıda tanım yapılmış olmakla beraber ifade...
Vico’nun, genel olarak düşünce tarihine ve özellikle bizim bugün “beşeri ilimler” ve “sosyal bilimler” dediğimiz...
Kavram yanılgısı, kişinin bir kavramı anladığı şeklin, kavramın ortaklaşa kabul edilen anlamından önemli derecede farklılık...
Henoteizm, Max Müller tarafından geliştirilmiş bir din felsefesi sistemidir. Henoteizm, kişinin inançsal zeminde bir tanrıya...
Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim...
Felsefi bir kavram olarak fenomen; somut, algılanabilir ve denenebilir olay, olgu ve nesnelere verilen addır....
Kartezyen felsefe, ünlü Fransız filozof Descartes’ın kendine özgü olarak geliştirdiği bir bilgi felsefesi görüşüdür. Kartezyen...
Ele alınabilecek her toplumsal biçimlenme, içinde farklı düşüncelerin bulunduğu bir özellik sergiler. Her toplumsal biçimlenme,...
Sürü ahlakı, kendisi olamayan zayıf insanların kalabalık içinde kendilerini güvende hissetmeleri için kullandıkları değer biçmeleri...
Modernizm, gerek toplum alanında gerekse doğa alanında aklı merkeze alan değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmelerin bilimsel...
Hiyerarşi nedir sorusuna şu şekilde cevap vermek mümkündür: Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar...
Tarihsel olarak bakıldığında daha önceleri felsefi literatürde genişçe tartışılmasına rağmen “metafizik kötülük” ifadesinin ilk kez...
Fiziksel kötülükler teizm için sorunlar yumağı oluşturduğu halde, ahlaki kötülük egoizm, kıskançlık, açgözlülük, yalan, günah,...
Doğal kötülük, ahlaki kötülüklere indirgenemeyecek kadar farklı sorunlar yaratmaktadır. Onu ahlaki kötülükler gibi düşünüp, aynı...
Durkheim için kolektif bilinç şöyle açıklanabilir: Kolektif bilinç; bir toplumu oluşturan üyelerin ortalamasında yaşayan inanç...
Durkheim “Toplumsal İş Bölümü” adlı eserinde, birey kişiliği ile toplumsal dayanışma arasındaki bağ ve ilişkileri...
Doğuştan gelen bilgi ile duyu verilerine dayanan bilgi ayrımı, birincisinin genel ve zorunlu, ikincisinin ise...
Yönetmenin yaratıcılığını temel edinen “auteur kuramı”, yönetmenin film yapım sürecinde ticari amaçları bir kenara koyarak...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...