Sokrates'in Bilgi Anlayışı
Bilgi Felsefesi

Sokrates’in Bilgi Anlayışı, Bilgi Felsefesi

Sokrates’in bilgi anlayışı, özellikle bilgeliğe işaret etmektedir ve tamamen felsefi bilgi ile açıklanmalıdır. Sokrates bilgi için kişinin maddi ve teknik bir zenginlik ve yetiye sahip olmasından bahsetmez. Onun için bilgi, felsefi olmalı ve erdem zemininde […]

felsefe Nedir
Bilgi Felsefesi

Bilginin Sınırları Sorunu

Aslına bakılırsa bilginin sınırları, Modern Dönem’e ait olan bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bilginin en üst sınırının idealize edilmesi, yukarıda hikmet bağlamında ele alındı. Bundan yola çıkılarak ulaşılamaz olana yönelik bir çabadan bahsedilebilir. Modern Dönem’de aklın […]

felsefe Nedir
Bilgi Felsefesi

Bilginin Kaynağı Sorunu

Bilginin kaynağının ne olduğu sorusu oldukça eski bir sorudur. Yunan dünyasında sofistlerle beraber iyice gün yüzüne çıkan husus phusis ile thesis seçeneklerinden hangisinin bilgiye kaynaklık ettiğidir. Phusis, doğal olana işaret ederken aklı yanına almaktadır. Bunun […]

felsefe Nedir
Bilgi Felsefesi

Kant’ın Epistemolojik Devrimi

Epistemoloji ya da bilgi felsefesi Kant ile birlikte gerçek anlamda ilk felsefe olmuştur. Bundan böyle Kantçı anlamıyla bir Kopernik Devrimi söz konusudur. Nasıl ki Kopernik Güneşin Dünyanın etrafında değil, Dünyanın Güneşin etrafında döndüğünü söyleyerek astronomide […]

felsefe Nedir
Bilgi Felsefesi

İnsani Bilginin Özü Olarak Dil ve Düşünme

Dil ve düşünme gibi çok boyutlu ve derin iki kültürel ya da Hegelci bir terminolojiyle tinsel belirlenim hakkında burada ayrıntılı bir analize girmek söz konusu olamayacaktır. İnsanın dil yetisi düşünme yetisinden ancak düşünsel bir soyutlama […]

felsefe Nedir
Bilgi Felsefesi

Bilginin Güvenilirliği

Bilimsel bilgiler hâlâ geleneksel yöntemlerle üretilen dergi, kitap vb. bilgi kaynaklarında bulunsa da dünya çapında bir kütüphane olarak kabul edilen genel ağ ortamında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak gerçek olarak zordur çünkü web üzerinde yayınlanan […]

Bilginin Değeri Nedir?
Bilgi Felsefesi

Bilginin Değeri

Bilgi teorisinin iki temel sorunu olmuştur: bilginin kaynağı ve bilginin değeri. Bilginin değeri konusunu araştıran, düşünce sistemleri, “Hangi bilgilerimiz doğrudur? Hangi bilgilerimize güvenebiliriz? İnsan bilgisi genel geçer bilgiler midir?” gibi soruları cevaplamaya çalışır. Gerçeklik bir […]

Sofistlere Göre Bilgi
Bilgi Felsefesi

Sofistlerin Bilgi Anlayışı

Sofistlerin bilgi anlayışının karakteristiği, Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür’’ sözünde somutlaşır. Bu anlayışa göre hakikat yoktur. İnsanın dâhil olduğu her konu belli bir biçimde görelidir, gelişmeye ve değişmeye açıktır. İnsan, deneyim ve tecrübeleri ile bilgi edinir […]

felsefe Nedir
Bilgi Felsefesi

Doğruluk Nedir, Ne Demektir?

Doğruluk kavramı felsefenin merkezinde yer alır. Çünkü felsefe geleneksel olarak gerçekliğe ilişkin en gene doğruların ortaya konulma çabasıdır.  Bir düşüncenin doğruluğunu, onun gerçeklikle uyuşmasından oluştuğunu ortaya koyar. Buna uygunluk ya da uyuşma kuramı denir. Bu […]