Fotoğraf yok
Din Felsefesi

İslam Felsefesinde Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi

İslam felsefesinde yaratıcının varlığının delilleri problemi, Yaradan’ın varlığına ilişkin akla uygun delil getirilmesi üzerine şekillenir. Mesele Yaradan’ın varlığının akılsal olarak temellendirilmesidir. Bu probleme kelamcılar ve İslam filozofları çeşitli açıklamalar getirmiştir. İslam kelamcılarından Eşari, filozoflarından ise […]

Fotoğraf yok
Felsefe Tarihi

Maturidi kelamcılarına göre İslam’da inanç-akıl ilişkisi

Mâturidi ekolü kelamcılarına göre de Tanrı’nın akıl yoluyla bilinmesini, Mutezile kelamcılarının bakış açısıyla aynıdır ve insan için bir vucubiyet (zorunluluk) ve sorumluluk olarak görmüştür. Allah, insanları İslam inancına davet etmiştir. Bazı kişiler, inancı bozacak nitelikte […]

Fotoğraf yok
Felsefe Tarihi

Mu’tezile kelamcılarına göre İslam’da inanç-akıl ilişkisi

Mutezile ekolü kelamcılarının büyük çoğunluğu, akılla inancın bilgisine ulaşılabileceğini savunur. Mu’tezile, Tanrı’nın akıl yoluyla bilinmesini, insan için bir vucubiyet (zorunluluk) ve sorumluluk olarak görmüştür. İnsanın kendi ve çevresinin bilgisinin akılla bilinebileceği, yaratıcının ve yarattığı her […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinde İnanç Akıl İlişkisi

İslam felsefesi inanç-akıl ilişkisinde insanın akıl yoluyla da inanabildiği ifade edilir. İnancın bilgisi, aklın bilgisiyle çelişkiye düşmez. İnançla akıl ilişkisinin tartışılmasında İslam kelamcıları ile filozofları arasında aşırı uçluluk görülmez. İslam’a göre akıl-iman ilişkisinde iman, bilgi […]

Fotoğraf yok
Felsefe Tarihi

İslam Felsefesinde Bilgi Problem, Bilgi Felsefesi

İslam düşünürleri ve kelamcıları bilgi problemine çeşitli açılardan yaklaşmıştır. İslam düşünürlerinden Fârâbî insanın herhangi bir şeye yönelerek bir kanaatte bulunmasının bilgi olmadığı ama bunun kesin bilginin oluşturulmasında bir aşama olduğu görüşündedir. Ona göre kanaat, bir şeyin […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

İhvanı Safa (İhvân-ı Safâ) Nedir, Ne Demektir?

İslam felsefesinin ansiklopedistleri olarak bilinen düşünürler grubudur. X. yüzyılın ortalarında Basra merkezli gizli ve siyasi bir örgüt şeklinde yapılanan İhvânı-Safâ’nın (Temizlik Kardeşleri) kimlerden oluştuğu ve gerçek amaçlarının ne olduğu bilinmemektedir. Ancak geride bıraktıkları metinlerde bu grubun […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Roma Felsefesi Nedir, Ne Demektir?

Eski Romalıların düşünsel yaşamı. İlkin bir alba kolonisiyken sonradan özgürlüğe kavuşan ve bütün dünyayı özgürlükten yoksun bırakarak ilk çağın en büyük imparatorluğunu kuran Roma, kılgın (pratik) amaçlar güden insanların yaşadığı bir ülkeydi. Bundan ötürüdür ki […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

İlk Çağ Nedir, Ne Demektir?

En eski zamandan İ.S. 395 yılına kadar süren tarihsel evreye verilen ad. İlk Çağ’ın yazının bulunuşuna kadar olan dönemine de Eski Çağ denir. Kimi tarihçiler Eski Çağ’ı da Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı tarih olan İ.S. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

İlk Çağ Diyalektiği

İlk Çağ’ın Çin, Hint ve Yunan düşüncelerinde görünen sonsuz çeşitliliğin karşıt güçler taşıdığı ve bunlarla oluştuğu sezilmişti. O zamanlar kuru-yaş, aydınlık-karanlık, sıcak-soğuk, boş-dolu vb. birbirlerine karşıt sayılıyor ve bu karşıtların aynı şeyin değişik yüzleri olduğu […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Antik Çağ Felsefesi Nedir?

Yunan ve roma felsefeleri… İ.Ö. 8. yüzyılda başlayıp İ.S. 5. yüzyılda sona eren Yunan ve Roma kültürlerini kapsar. Antik Çağ felsefesinin ayırıcı niteliği düşünce tarihinde ilk kez bilmek için bilmek amacının güdülmüş olmasıdır. Eski Mısır, […]