felsefe Nedir
Aydınlanma Çağı Felsefesi Tarihi

Fransız Aydınlanmasını Hazırlayan Toplumsal Koşullar

16. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan dönem boyunca Avrupa’da yaşanan burjuva devrimleri ve kapitalizmin üretim tarzı olarak gelişmesi, geleneksel toplumsal yapılarını darmadağın eder. Feodalitenin çözülmesi, topraksız kalan eski serflerin çalışmak üzere kentlere yığılmasına yol açar. Hiçbir […]

felsefe Nedir
Aydınlanma Çağı Felsefesi Tarihi

Fransız Aydınlanmasını Hazırlayan Bilimsel Koşullar

18. yüzyıla kadar bilimde özellikle de fizikte yaşanan gelişmeler evren ve yapısına ilişkin görüşleri kökten değişikliğe uğratır. Bu değişikliğin öbeğinde modern bilim anlayışının sonuçları bulunur. Aşağıda önemli aşamalarını belirteceğimiz bilimsel gelişmeler evreni hep “nasıl” sorusu […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Tercüme Hareketi: Sebepleri ve Mahiyeti

Sadece İslâm düşüncesinin oluşumundaki rolü açısından değil, evrensel anlamda düşünce tarihi için taşıdığı değer bakımından da büyük bir önemi hâiz olan 2-4/8-10. yüzyıllar arasındaki tercüme hareketi hakkında ilmî düzeyde yapılan çalışmaların tarihi, bir buçuk asır […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Miras Edindiği Felsefi Gelenekler Bağlamında İslam Felsefesi

Tarihî bir olgu olarak bakıldığında, öncelikle ifade edilmesi gereken husus, İslâm dünyasının, adına felsefe (ilerleyen zamanlarda eş anlamlı olarak hikmet kavramı da kullanılmıştır) denilen alanla tanışmasının, VIII. yüzyılın ortalarından itibaren Bağdat merkezli olarak sistematik bir hal alan tercüme hareketi […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

İslâm Felsefesine Yüklenen Farklı Anlamlar

Kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi disiplinlerle kıyaslandığında, bugün Türkiye’de kendisine yaygın olarak “İslâm felsefesi” olarak atıfta bulunulan alan kadar ismi ve muhtevası tartışmaya açık bir başka disiplin yoktur denilebilir. “İslâm felsefesi” dışında “Arap felsefesi”, “Arapça […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Latin Kilise Babaları

Bunlar sırasıyla Tertullianus ve Aziz Ambrosius’tur. Tertullianus, Latince yazan ilk kilise babasıdır. Keskin dönüşler yapabilen kişiliğiyle Tertullianus, sivri bir dille önce felsefe sonra da Hristiyanlık aleyhine eleştirirler yapmıştır. Bu açıdan onun düşüncelerini ve kişiliğini incelemek […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Yunan Kilise Babaları

Felsefenin Hristiyanlığa girişi Hristiyanların felsefeye karşı almış oldukları tavırla başlamıştır. Hristiyanlığın başlangıcından itibaren bazı kilise babaları felsefeye karşı Hristiyanlığı savunurken bazıları da Hristiyanlığı savunmak için ondan yararlanmışlardır. M.S. II yüzyıldan itibaren Hristiyan kilise babalarının bu […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Aydınlanmada Tarih Bilinci ve Hume

Aydınlanma, tarih dışı bir anlayış düşüncesine sahiptir ve bu da aydınlanmanın karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. Aydınlanmada tipik olan şey; tarih bilincinin olmayışıdır. Aydınlanmada tarih bilincini ilk ortaya atan en önemli isim Hume’dur. Hume zaten İngiltere tarihini […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

İngiliz Aydınlanması

İngiltere’de filozof olarak ortaya çıkan kişi David Ricordo’dur. Almanya’da ise en ünlü filozof Hegel’dir. Almanya’nın en ünlü filozofu olan Hegel sıradan bir öğretim üyesidir. Ricordo ise, ünlü bir ekonomi politikçi ama aynı zamanda da çok […]