Felsefe Akımları

Felsefe Açısından Sanat Nedir, Sanata Felsefi Bakış

Sanat; bir duygu, tasarı, güzellik vesairenin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık anlamına gelir. Sanat ayrıca birçok bölümü, akımı, farklı uğraşanları, müzeleri, sergi ve gösteri salonlarını ve benzeri birçok […]

Felsefe Akımları

Estetiğin Konusu Nedir?

“Estetik” kelimesi köken olarak Yunancadaki “aisthesis”/“aisthanesthai” kelimelerine bağlanır. Bu kelime içeriğinde; algı, duygu, duyum ve algılamak gibi anlamlar barındırır. Bu bağlamda denilebilir ki estetik, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimidir. Estetiği sistematize eden, belli bir düzen içine sokan ve onu bir disiplin […]

Felsefe Akımları

Ortak Estetik Yargıların Varlığını Kabul Edenler

Sanat eseri güzellik değerini kendisinde taşır. Güzellik, insandan bağımsız olarak vardır. Bir nesne güzelse, insan olsa da olmasa da güzel olacaktır. Bu nedenle ortak estetik yargılar vardır. Temsilcileri Platon ve Kant’tır. Platon: Güzel, bir idea olarak gerçekten vardır. İdealar, […]

Felsefe Akımları

Ortak Estetik Yargıların Varlığını Reddedenler

(Öznelci Görüş) Sanat eseri, değerini, insanda uyandırdığı duygulardan, yaşantılardan alır. Yoksa bu kendi başına taşıdığı bir nitelik değildir. Nesne, kendi başına güzel olamaz. Her insanın yaşantıları farklıdır. Dolayısıyla ortak estetik yargılar olamaz. Temsilcisi B. Croce […]

Felsefe Akımları

Sanat Eseri Nedir, Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?

Sanat eseri süje ile obje arasındaki estetik ilişkiden doğar. Sanat eseri, bir tasarım (yaratıcı hayal gücü) sonucu ortaya çıkar. Bir tiyatro oyunu, bir heykel, bir tablo, bir müzik parçası vb. birer sanat eseridir. Sanat eserlerini […]

Felsefe Akımları

Güzelliğin Nitelikleri Nelerdir?

Güzelliğin objektif ve subjektif nitelikleri vardır. Subjektif nitelikler; kişiden kişiye, toplumlara ve yüzyıllara göre değişir. Objektif nitelikler içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. 1. Güzelliğin İçsel Nitelikleri: – Bir eserin güzel olması, onun temsil ettiği […]

Felsefe Akımları

Güzelliğin Çeşitli Kavramlarla İlişkisi

a) Güzellik – Doğruluk (Hakikat) İlişkisi: Platon’a göre güzellik ve doğruluk aynıdır, çünkü her ikisi de varlığın özünü ifade eder. Kant’a göre, ikisi ayrı şeylerdir. Bir yargının, bilginin bir özelliği olan doğruluk akılla bilinebilir. Doğruluk kavram […]

Felsefe Akımları

Güzellik Problemi: Güzel Nedir?

Herkesin güzel yargısını kullandığı bir durum, olay ve nesne vardır. Ancak “Güzel nedir?” sorusu, herkesin ortak cevaba ulaşabildiği bir konu değildir. Güzelin ne olduğu sorusuna yönelik cevaplardaki çeşitlilik güzel konusunun felsefi bir problem olarak ele […]

Felsefe Akımları

Oyun Olarak Sanat Nedir?

Bu yaklaşıma göre sanat ile oyun arasında bir takım benzerlikler vardır. – Her iki etkinlik yarar amacı güdülmeden yapılır. – Her ikisi de insanı gündelik yaşamın sıkıntılardan, kaygılarından uzaklaştırarak, insanın adeta kendisini unutmasını sağlar. – […]

Felsefe Akımları

Yaratma, Yaratım Olarak Sanat Nedir?

Bu yaklaşıma göre sanatçı hiçbir zaman doğayı taklit etmez, çünkü doğada mükemmellik yoktur. Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır. Çünkü mükemmellik, gerçekte var olmayan, fakat ideal olan bir şeydir. Mükemmelliği ve ideali, […]