Sanata ve Sanatçıya Etki Eden Unsurlar Nelerdir?
Felsefe Akımları

Sanatı ve Sanatçıyı Etkileyen Etkenler Nelerdir?

Sanat da sanatçı da farklı etmenler tarafından etkilenir ve biçimlendirilirler. Sanatı ve sanatçıyı etkileyen etmenler içinde sanatçı, mensubu bulunduğu toplumdan ve dönemin siyasal yapısından, kültüründen etkilenerek bunları bilerek ya da gizil olarak eserlerine yansıtır. Sanat […]

Sanat felsefesinin konuları
Felsefe Akımları

Sanat Felsefesinin Konusu Nedir?

Sanat felsefesinin konusu, sanat felsefesinin ne olduğuyla doğrudan ilişkili bir konu başlığıdır. Sanat felsefesi sanatın ne olduğunu sorgulayan, sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır. Sanat felsefesinin konusu, sadece sanattaki güzelliktir. Estetik, güzelliği konu edinir. Oysa sanat […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Auteur Kuramı Nedir?

Yönetmenin yaratıcılığını temel edinen “auteur kuramı”, yönetmenin film yapım sürecinde ticari amaçları bir kenara koyarak sanat üretmeyi ön plana koymasıdır. Dilimizde yaratıcı yönetmen, yazar yönetmen, sanatçı yönetmen olarak karşılık bulan “auteur” terimi sahneye koyan ile […]

felsefe Nedir
Sanat Felsefesi

Estetik ve Ahlak

Her ne kadar estetik yargı olarak doğaya ilişkin olsa da Kant tarafından güzelin toplumsal anlamda da değerlendirildiğini görmekteyiz Bunun nedeni, güzelin öznel evrenselliğinin karşılık geldiği alanın insan topluluğu olmasıdır. Çünkü “Çiçek güzeldir.” yargısının muhatabı diğer […]

Eğitimde Fırsat Eşitliği
Sanat Felsefesi

Eğitimde Fırsat ve İmkân Eşitliği Nedir?

Bireyler doğarken yasalar önünde eşit olarak doğarlar. Fakat birçok yönden eşitsizlik içinde yaşarlar. Bu eşitsizlikler ailenin sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi ve bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple eğitimde fırsat eşitliği ya da eğitimde imkân eşitliği, […]

Sanat - Duyarlılık İlişkisi
Sanat Felsefesi

Sanat ve Duyarlılık İlişkisi

Yaşadığımız dünyaya topluma, doğaya ve insanlara karşı olan sorumluluklarımız başta duyarlı olmayı gerektirir. Sanat ile duyarlılık arasında sıkıca bir bağ vardır. Sanatçılar da yaşanan dünyadaki haksızlıkları, zulümleri, soykırımları din, dil, ırk, cinsiyet, canlı ayrımı yapmadan […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Felsefe Açısından Sanat Nedir, Sanata Felsefi Bakış

Sanat; bir duygu, tasarı, güzellik vesairenin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık anlamına gelir. Sanat ayrıca birçok bölümü, akımı, farklı uğraşanları, müzeleri, sergi ve gösteri salonlarını ve benzeri birçok […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Estetiğin Konusu Nedir?

“Estetik” kelimesi köken olarak Yunancadaki “aisthesis”/“aisthanesthai” kelimelerine bağlanır. Bu kelime içeriğinde; algı, duygu, duyum ve algılamak gibi anlamlar barındırır. Bu bağlamda denilebilir ki estetik, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimidir. Estetiği sistematize eden, belli bir düzen içine sokan ve onu bir disiplin […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Ortak Estetik Yargıların Varlığını Kabul Edenler

Sanat eseri güzellik değerini kendisinde taşır. Güzellik, insandan bağımsız olarak vardır. Bir nesne güzelse, insan olsa da olmasa da güzel olacaktır. Bu nedenle ortak estetik yargılar vardır. Temsilcileri Platon ve Kant’tır. Platon: Güzel, bir idea olarak gerçekten vardır. İdealar, […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Ortak Estetik Yargıların Varlığını Reddedenler

(Öznelci Görüş) Sanat eseri, değerini, insanda uyandırdığı duygulardan, yaşantılardan alır. Yoksa bu kendi başına taşıdığı bir nitelik değildir. Nesne, kendi başına güzel olamaz. Her insanın yaşantıları farklıdır. Dolayısıyla ortak estetik yargılar olamaz. Temsilcisi B. Croce […]