İslam Felsefesinin Temel Özellikleri
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslam filozofları, kendilerinden önceki dönemde özellikle doğudaki çeşitli merkezlerde açılan okullarda, Antik Yunan felsefesine dair çeviriler yapılmışlardır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye yapılan çevirilerle doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında kalan coğrafyayı Antik Yunan felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam’ın […]

Teoloji Nedir?
Felsefe Sözlüğü

Teoloji Nedir?

Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim ya da ilahiyat olarak adlandırılan, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında […]

Aristoteles'in Erdem ve Değer Anlayışı
Ahlak Felsefesi

Aristoteles’in Değer Anlayışı

Aristoteles’in değer anlayışı, onun ahlak görüşleri çerçevesinde biçimlenmektedir. Aristoteles ahlak felsefesine dair, “Nikomakhos’a Etik” adlı bir eser ortaya koymuştur. Bu eserde adı geçen Nikomakhos, Aristoteles’in oğludur. Aristoteles bu eserinde, her eylemin iyiyi arzuladığını söyler ve […]

Sokrates'in Bilgi Anlayışı
Bilgi Felsefesi

Sokrates’in Bilgi Anlayışı, Bilgi Felsefesi

Sokrates’in bilgi anlayışı, özellikle bilgeliğe işaret etmektedir ve tamamen felsefi bilgi ile açıklanmalıdır. Sokrates bilgi için kişinin maddi ve teknik bir zenginlik ve yetiye sahip olmasından bahsetmez. Onun için bilgi, felsefi olmalı ve erdem zemininde […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Sürü Ahlakı Nedir?

Sürü ahlakı, kendisi olamayan zayıf insanların kalabalık içinde kendilerini güvende hissetmeleri için kullandıkları değer biçmeleri ifade eden ahlak anlayışıdır. Modernizmde toplumsal yaşamın insanın doğal hâli olarak nitelendirilmesi Nietzsche için insanın sürü ahlakına bağlı kılınması demektir. […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Hegel’in Devlet Felsefesi, Devlet Anlayışı

Hegel, felsefeyi üç ayrı alana ayırmıştı: mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi. Tin felsefesini de üç alt bölüme ayırmıştır: öznel tin, nesnel tin ve mutlak tin. Hegel, nesnel tin‘i daha sonra “Hukuk Felsefesi” adlı eserinde […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Felsefe Tarihinde İdealizmin Gelişimi

Yunan düşüncesinin ilk tektanrıcısı İ.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Ksenofanes dolaylı olarak düşüncecilik akımını hazırlayanların başında sayılabilir. Çünkü Tanrısal alanda da olsa, birçok’u bir’e indirgemiş bu bir’i ‘tüm düşünme’ olarak nitelemiştir. Elea okulunun ve Metafiziğin kurucusu […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

İdealizmin Dört Temel Savı

İdealistlerin başlıca dört savından biri Berkeley’in esse est percipi (var olmak algılanmış olmaktır) ilkesidir. Nesnelere dayandırılan bütün nitelikler duyu nitelikleridir. Bunlar ancak duyu organları bulunan bir özne tarafından algılandıklarında var olurlar. Maddenin varlığını ve duyu […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Sextus Empiricus ve Empirizm (Deneycilik)

Empirist düşüncenin bir başka ismi olan Sextus Empiricus’a göre her türlü bilgimizin zorunlu olarak deneye dayanması ve deneyin sınırlarının dışına asla çıkmaması gerekir, çünkü ancak gözlemlerimiz ve deneylerimize dayanan açıklamalar, ileride doğru çıkabilirler. Bilgi edinebilmemiz […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Pyrrhon ve Empirizm (Deneycilik)

Bilgi sorunu empirizm adı verilen düşünce akımının oluşumunda en önemli role sahiptir. İnsan bilgisinin sınırı ve imkanı nedir sorusu, bundan önce sofistleri şüpheci kılan nokta olmuştu. Sofistlerle aynı dönemde yaşamamış olmasına karşın, düşünceleri belli noktalarda […]