Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Modern toplumlar dünyada milletler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 19. yüzyıl Avrupası hem yeni gelişmelerin merkezi...
Düşünür, sosyolog, eğitim bilimci olduğu kadar sanatçı da olan Baltacıoğlu, sanatın hemen hemen her dalı...
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Türk eğitim tarihinin en önemli düşünürü ve eylem insanıdır. 1908’den sonra dersleri,...
Durkheim ve Gökalp’ten etkilenen bir sosyoloğun din sosyoloji yapmaması düşünülemez. Baltacıoğlu da din sosyolojisi konusunda...
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu yazı hayatının ilk yıllarından başlayarak sonuna kadar Türkiye’de özellikle güncel eğitim problemleriyle...
Prens Sabahattin’in görüşleri çerçevesinde istenilen toplumsal değişmenin merkezinde eğitim bulunmaktadır. Onun toplumsal kurtuluş reçetesi, sosyal...
Prens Sabahattin toplumsal sorunların çözümünü “yapı” değişimine bağlar ve bu değişimin iki kaynağından birinin ademimerkeziyetçi...
Oksidentalizm Doğu’nun kendi çıkarları doğrultusunda Batı’yı inceleme ve bir nefsi müdafaa yöntemi olarak tanımlanırken aynı...
Post-kolonyalizm kolonileştirme uygulamalarının bir sonraki aşaması değil, fakat kolonileştirme uygulamalarının işlediği süreçleri ve bu süreçlerin...
Toplumun işlevsel ya da bilinçdışı düzeyde de olsa dışarıdan gözlemlenebilecek kadar, uyum içinde olduğunu öne...
Çoğulculuk (poliarşi) toplumun farklı iktidar odaklarından oluştuğu ön kabulünden hareket ederek, devlet ve toplum arasındaki...
Neo-Marksizm, Marksizm’i ve Marksist teoriyi tipik olarak eleştirel teori, psikanaliz veya varoluşçuluk gibi diğer entelektüel...
İnsan eylemleri, iyi-kötü, doğru-yanlış, adil olan-olmayan, hakkaniyet-haksızlık gibi ölçüler ekseninde somutlaşırlar. Köklerini inançlardan alan değerler,...
Lukacs kapitalizmi açıklamak üzere, pek çok kavramsal çerçeveye başvurmuştur ve bunlardan birisi de Şeyleşme’dir. Lukacs...
Emeğin metalaşması, bir meta gibi emeğin de alınıp satılır hale gelmesidir. Karl Marx, iş gücü...
Herbert Spencer, sosyolojinin toplumların sistemli doğasını incelemesi gerektiğini ve sosyolojik analizin de toplumu oluşturan parçaların,...
Laiklik en genel anlamıyla din ve devlet işlerinin ayrılması olarak ifade edilse de içeriğinde türü...
Feminizm, kadın sorunlarına eğilmiş yaklaşımların genel adıdır. Bu anlamda kadın sorunlarına eğilen birden çok yaklaşım...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...