Felsefe Akımları

Sofistlerin Özellikleri Nelerdir?

Sofist kelimesinin öteden beri, biri geniş öteki dar iki anlamı vardır. Bu kelimenin geniş anlamıyla: İlk Çağ’da, sofist denilince, genellikle şair ve filozof kişiler anlaşılır. Dar anlamı ise: Belli bir filozoflar topluluğuna, yani M.Ö. 500’de […]

Felsefe Akımları

Sofistlerin Devlet Teorileri ve Devlet Anlayışları

Sofistler öncelikle devlet, toplum ve hukuk alanlarında insanların karşısına çıkan sorunlarla uğraştılar. İnsanlar topluluk halinde, bir devletin sınırları içinde ve birtakım hukuk kurallarına uyarak yaşarlar. Sofıstler, sosyal koşulların, hukuk düzenlerinin, devlet şekillerinin zaman içinde değiştiğini […]

Felsefe Akımları

Sofistlerin Ortaya Çıkışı

Sofistlerin arka planında olduğu düşünülebilecek olanlardan birincisi, hekimlik geleneğinin de kendisine dayandırıldığı Hippokrates’tir (MÖ 460 – 377). Gezginlik ve ülkeler arasında ticaret yapma geleneğine dahil olan Hippokrates gibiler hem kendi gördükleri yerlerdeki insanların yaşama biçimlerini aktarıyorlar […]

Felsefe Akımları

Sofistlerin Öğretmenlikleri ve Verdikleri Dersler

Eğitim konusunda çalışmalar yapan sofistler gittikleri şehirlerde ücretlerini karşılayabilecek ünlü ve zengin kişilerin çocuklarına ve diğer istekli kişilere ‘toplumsal yeterliklerini’ kazanabilmeleri için dersler veriyorlardı. Anlatımlara bakıldığında bu ders verme geleneğinin oldukça yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Sofistler […]

Felsefe Akımları

Sofistlerin Felsefe Anlayışı

Kendilerinden önceki doğa filozofları temel maddenin ya da nedeninin ne olduğunu kendilerine sormuşlar; su, hava, ateş, toprak, atom vb. şeklinde cevap vermişlerdi, sofistlerin ilki ve en ünlüsü olan Protagoras ise bu türden bir doğa felsefesinden uzaklaşmış, evreni […]

Felsefe Akımları

Sofistlerin Erdem Anlayışı

Sofistlerin içine ister istemez girdikleri tartışmalardan en önemlisi, kendilerinin de öğretme iddiasında oldukları erdem konusundadır. Erdem, aristokratların savunduklarının aksine sıradan insanlara öğretilebilir bir bilgi ise bu yönetim hakkının da tartışmaya açılması anlamına gelecektir. Erdem, Eski […]

Bilgi Felsefesi

Sofistlerin Bilgi Anlayışı

Sofistlerin bilgi ve görelik anlayışıyla ilgili olarak geriye doğru izlerinde görebildiğimiz bir diğer düşünür Efesli Herakleitos’tur (MÖ 535-475). Herakleitos’un bilgi anlayışı esas olarak Ksenophanes’in bilgi anlayışı ile bazı ortak yanlara sahiptir. Herakleitos da bilgide ikili ayrıma gitmiş […]

Felsefe Akımları

Sofistlerde Profesyonalizm, Profesyonalizm Nedir?

Sofistlerin bir başka ortak özelliklerinin ya da onlara yöneltilen hücumların bir diğer nedeninin, verdikleri eğitim karşılığında öğrencilerinden para almaları, sergiledikleri profesyonel tutum olduğu söylenebilir. Nitekim, zamanın pek çok filozofu Sofistleri verdikleri eğitim hizmeti karşılığında para […]

Felsefe Akımları

Sofist İfadesinin Anlamı Nedir, Sofist Ne Demektir?

Eski Yunan dünyasında ‘sofist’ adlandırması, erken dönemde, kendi alanında yetkin şairler için kullanıldığı gibi Thales, Bias, Solon gibi toplumda saygın bir konuma yerleştirilen bilge ve düşünürler için de kullanılıyordu. Bu kullanımına zıt olarak sofist nitelemesi, özellikle […]

Felsefe Akımları

John Dewey ve Pragmatizm (Faydacılık)

Dewey’ye göre, bir düşüncenin doğruluğu, o düşüncenin işe yararlılığına bağlıdır. Bir başka anlatımla eğer bir bilgi yararlıysa doğrudur, yararlı değilse doğru değildir. Dewey Pragmatizmin ve bilimsel yöntemin öğretilmesinin en etkili savunucularındandır. Ona göre gerçek bilgi […]