Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Laiklik en genel anlamıyla din ve devlet işlerinin ayrılması olarak ifade edilse de içeriğinde türü...
Feminizm, kadın sorunlarına eğilmiş yaklaşımların genel adıdır. Bu anlamda kadın sorunlarına eğilen birden çok yaklaşım...
Materyalist feminizm, ana hatlarıyla incelendiğinde ilk bakışta Marksist feminizm’e benzemektedir. Bu yaklaşımın Marksist feminizm’den ayrıldığı...
Sosyalist feminizm ya da sosyalist feminist kuram, niteliği itibarıyla Marksist feminizm ile radikal feminizm anlayışlarının...
Fordizm, Henry Ford tarafından 1900’lü yılların başında geliştirilmiş ve ilk kez Ford otomobil fabrikasında uygulanmaya...
Post-Marksizm ya da Postmarksizm; postyapısalcı ve postmodernist yaklaşımlardan ilham alan ve Marksizm’in eleştirisini yaparak siyasal...
Bauman’ın modernlik ve postmodernlik konuları dışında üzerinde durduğu diğer önemli bir konu ise küreselleşmedir. Türkçeye...
Türkçeye 1998 yılında “Postmodern Etik” adıyla çevrilen kitabında Bauman, postmodern zihnin farkında olduğu şeyin, insani...
Bir postmodern düşünür olarak Zygmunt Bauman, modernitenin bütünüyle olumsallığın (şans, çeşitlilik) kontrolüne ilişkin olduğunu ileri...
Bauman’a göre modernlik (2001, s.37), her şeyden önce bir sınır uygarlığıdır. Bu uygarlık, ancak ve...
Çağdaş toplumlarda bilginin meşruluğu farklı şekillerde formüle edilmektedir. Büyük anlatılara göre bilgi ancak içeriği kadar...
Lyotard toplumların postmodern çağa girmeleri ile birlikte bilginin konumunun değiştiğinden söz eder. Bilgi üretme ve...
Modernizm ile postmodernizm, sık kullanılan bir kavram çiftidir. Modernizm ile postmodernizm arasındaki farklar, benzerlikler, özellikler...
Liberalizmin devlet anlayışı Liberaller, devleti toplum içinde rekabet ve mücadele eden sınıflar arasında sosyal düzeni...
Yorumlamacı sosyolojinin ilk ve en önemli ismi olan Weber’in din sosyolojisi ile ilgili çok özel...
Din sosyolojisinin gerçek anlamda çerçevesi belirlenmiş bir disiplin olarak ilk defa Durkheim tarafından uygulanmış olduğu...
Ludwig Wittgenstein anlamın bireylere has şeyler oldukları fikrine karşı çıkmaktadır. Yani bir insanın “içinde” hissettiklerinin...
Deneyimci felsefeciler genelde bilginin temel kaynağı olarak beş duyuyu gördüklerinden, onların “Tanrı” gibi duyuların erişiminin...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...