felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Tarihin Materyalist Açıklaması

Marx’ın toplumsal değişme anlayışı onun tarih teorisi çerçevesinde şekillenmiştir. Diğer on dokuzuncu yüzyıl düşünürlerinde olduğu gibi Marx da ilerlemeci bir tarih anlayışına sahiptir. Hegel’in diyalektiğini, Feuerbach’ın materyalizmi ve İngiliz ekonomi politikçilerin iktisadi gelişim tezleri ile […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilimsel Çalışmalarda Literatür (Kaynak) Taraması Nasıl Yapılır?

Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Bu konuda kim, ne zaman, neyi araştırdı, hangi bulgulara ulaştı? Bu konuda araştırılmayan noktalar nelerdir? gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir. Aksi halde […]

felsefe Nedir
Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi ve Bilgi İlişkisi

Bilim kavramının anlamını açıklamak üzere atılacak ilk adım bu kavramın terimsel kökenine inmektir. Bilim (science) sözcüğü, Latince bilmek (scire) kökünden türemiş bir terimdir ve “bilinen şey (scienta)” veya bilgi anlamına gelir. Bu bakımdan, terimsel kökeninden […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Immanuel Kant Sonrası İdealizm

İdealizm eğer Kant sonrasında ele alınacaksa Alman idealizmi olarak kabul edilmelidir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle Alman düşüncesinde romantisizmin etkisidir. Bu düşünce akımı diğer iki düşünce yapısı olan Fransız ve İngiliz düşüncelerinden ayrılır. Nasıl Avrupa’da […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Aklın Teşrihi Olarak Metafizik

Eleştiri aklın kendi imkânlarının gücünün anlaşılması; analiz edilmesidir. Analizden farklı olarak eleştiri bir yargıda bulunma imkânı verir. Bu yargının daha çok bir hüküm verme şeklinde anlaşılması gerektiğini söyleyebiliriz. Kant’ın aklın eleştirmesi iki kısma ayrılır. İlk […]

Felsefe Genel
Felsefe Akımları

Değer Eğitiminde Ahlak

Eğitim ve okulun amaçlarından biri de iyi ahlâklı insanlar yetiştirmektir. Ahlâk eğitiminde amaç; özgür olarak dış etkenlerden sıyrılmış, vicdanına sığınarak yargıda bulunan ve davranan insanlar yetiştirmektir (Kaya, 1997:185). Ahlâk bir toplum içinde yaşayan fertlerin, davranışlarını […]

Felsefe Genel
Felsefe Akımları

Değerler ve Kültür Arasındaki İlişki

Kültür; az çok sabit şekil almış alışkanlıklar, ideler, sevilen, sevilmeyen ve yetişkinler tarafından genç nesle aşılanan bir sürü değerlerdir: İnançlarımız, kanaatlerimiz, batıl itikatlarımız, sempati ve antipatilerimiz hep içinde doğup büyüdüğümüz kültür hayatının bir neticesidir. Bu […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Okulda Değerler Eğitimi

Öğrencilerin değerlerini değiştirmek isteyen öğretmenler, bu değerlere model oluşturmalıdır. Kendi değerler sisteminize bir göz atın. Hangi değerleri kimden aldınız? Değerlerini beğenip benimsediklerinizin arasında öğretmenlerinizde var mıydı? Öğretmenlerin değerler için model oluşturmalarındaki en büyük engel, uyguladıkları […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Çevrede Değerler Eğitimi

İnsanın içinde bulunduğu çevre ve kültür bireyin hayatında önemli bir yere sahiptir. Örnek olarak; Türkiye’de 12-18 yaş arasında gençlerin davranışlarının özellikleri, Amerikalılarınkinden farklıdır. Bu fark, iki ülkedeki aile yapısı, ana-babanın çocuklarıyla kurdukları ilişkinin türü ve […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Ailede Değerler Eğitimi

Eğitimin her aşamasında ailenin yeri oldukça öneme sahiptir. Ebeveynlerin çocuklarının eğitim sürecine katılmasıyla, çocukların okul ve okul sonrası yaşamlarında da hem akademik anlamda hem de sosyal yaşamında mutlu bireyler haline geleceklerdir (Oktay, 1999). Çocuğun ilk […]