Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen süreçte toplumların karşılaştığı küresel ve yerel sorunların hem kaynağında hem...
Bu dönemi bir ara dönem olarak niteleyip ve modern bilime geçiş tüneli olarak görebiliriz. Rönesans,...
Pek çoğumuzun Orta Çağ karanlığı olarak bildiği bu dönem, Rönesans’ın başladığı söylenen MS 13. yüzyıla...
Antik Yunan uygarlığının en belirgin özelliği elde ettikleri verileri sorgulama, bunun üzer ine tartışmaları ve...
Mezopotamya ve Mısır medeniyetleri MÖ 3000’lere kadar, yakın zamanlarda ve farklı su kaynaklarına yakın olarak...
Heterofenomenoloji, Daniel C. Dennett’in bilincin öznel bir deneyim olduğunu ve bir başkası tarafından nesnel bir...
Panpsişizm ya da tüm ruhçuluk; bilincin evrende her yerde, her şeyde olduğunu savunan görüştür. Panpsişizm...
Beynin bilincin nedensel temeli olduğunu kabul eden, ama bu bağlantının doğasının, bizler için bir giz...
Yapay zeka alanındaki tartışmaların çoğu, Kartezyen düalizmin, duyguların ve düşüncelerin, fiziksel dünyadan farklı bir alana...
Yirminci yüzyılda, insanın öznel ve geleneksel olarak, metafizik terimlerle açıklanan özelliklerini fiziksel süreçlere indirgemek, teknolojik...
Yalnızca fiziksel tözün var olduğunu kabul eden ve zihinsel olayların fiziksel beynin özel nitelikleri olduğunu...
Psiko-fiziksel paralelizm zihinlerin ve bedenlerin nedensel olarak etkileşmediklerini ama zihinsel ve fiziksel olayların bir insan...
Töz düalizmi, Descartes’ın, zihni ve maddeyi birbirine indirgenemeyen, ama aralarında nedensellik ilişkisi olan iki töz...
Pythagoras, Antik çağ Yunan felsefesinde, mistisizm ile bilimi birleştirerek üyelerinin, kendilerini, belirli dini ve ahlaki...
Doğa filozofları insanı ele almaktan çok varlık sorunuyla ilgilenmişler ve gerçekliğin doğası üzerinde düşünmüşlerdir. “Gerçek...
Herakleitos her ne kadar Elea okulunu takip etmişse de görüşleri bakımından Miletli düşünürlerle benzerlik gösterir....
Çağdaş zihin felsefesi kuramlarının pek çoğunun kökenleri Antik Yunan felsefesine kadar götürülebilir. Filozoflar ve bilim...
Zihin denince akla ilk gelen şey onun fiziksel olmayan bir şey, daha doğrusu düşünme kapasitesine...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...