İslam Felsefesinin Temel Özellikleri
Felsefe Akımları

İslam Felsefesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

İslam filozofları, kendilerinden önceki dönemde özellikle doğudaki çeşitli merkezlerde açılan okullarda, Antik Yunan felsefesine dair çeviriler yapılmışlardır. Özellikle Yunancadan Süryaniceye yapılan çevirilerle doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında kalan coğrafyayı Antik Yunan felsefesiyle tanıştırmıştır. İslam’ın […]

felsefe Nedir
Orta Çağ Felsefesi Tarihi

Geç Skolastik ve Nominalizm

Bu başlık altında Duns Scotus ve Occamlı William’ın genel felsefeleri çerçevesinde etik anlayışlarını kısaca özetleyeceğiz. Duns Scotus felsefi görüşleriyle Occamlı William’da olgunlaşan nominalizmin (adcılık) hazırlayıcılarından ve habercilerinden biri olmuştur. Duns Scotus’a göre, kutsal kitap ve […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Patristik Felsefe ve Augustinus

Patristik felsefe bizzat Kilise Babaları tarafından, Hristiyan dininin erken evrelerinde dinsel dogmayı savunmak amacıyla ortaya konmuş felsefedir. Patristik felsefenin en önemli ve tipik temsilcisi ise Augustinus’tur. Bir diğer önemli temsilcisi ise Origen’dir. Biz burada konumuz […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Tercüme Hareketi: Sebepleri ve Mahiyeti

Sadece İslâm düşüncesinin oluşumundaki rolü açısından değil, evrensel anlamda düşünce tarihi için taşıdığı değer bakımından da büyük bir önemi hâiz olan 2-4/8-10. yüzyıllar arasındaki tercüme hareketi hakkında ilmî düzeyde yapılan çalışmaların tarihi, bir buçuk asır […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

Miras Edindiği Felsefi Gelenekler Bağlamında İslam Felsefesi

Tarihî bir olgu olarak bakıldığında, öncelikle ifade edilmesi gereken husus, İslâm dünyasının, adına felsefe (ilerleyen zamanlarda eş anlamlı olarak hikmet kavramı da kullanılmıştır) denilen alanla tanışmasının, VIII. yüzyılın ortalarından itibaren Bağdat merkezli olarak sistematik bir hal alan tercüme hareketi […]

felsefe Nedir
Felsefe Tarihi

İslâm Felsefesine Yüklenen Farklı Anlamlar

Kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi disiplinlerle kıyaslandığında, bugün Türkiye’de kendisine yaygın olarak “İslâm felsefesi” olarak atıfta bulunulan alan kadar ismi ve muhtevası tartışmaya açık bir başka disiplin yoktur denilebilir. “İslâm felsefesi” dışında “Arap felsefesi”, “Arapça […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Latin Kilise Babaları

Bunlar sırasıyla Tertullianus ve Aziz Ambrosius’tur. Tertullianus, Latince yazan ilk kilise babasıdır. Keskin dönüşler yapabilen kişiliğiyle Tertullianus, sivri bir dille önce felsefe sonra da Hristiyanlık aleyhine eleştirirler yapmıştır. Bu açıdan onun düşüncelerini ve kişiliğini incelemek […]