Birey - Devlet İlişkisi
Siyaset Felsefesi

Birey – Devlet İlişkisi

Siyaset felsefesinde birey – devlet ilişkileri çok önemlidir. Çünkü bu ilişki, hem toplumun yapısını hem de yönetim biçimini belirler. Birey – devlet ilişkisi eski çağlardan günümüze kadar oldukça farklılık göstermiştir. Demokratik toplumlardan önce, özellikle İlk […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Hegel’in Devlet Felsefesi, Devlet Anlayışı

Hegel, felsefeyi üç ayrı alana ayırmıştı: mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi. Tin felsefesini de üç alt bölüme ayırmıştır: öznel tin, nesnel tin ve mutlak tin. Hegel, nesnel tin‘i daha sonra “Hukuk Felsefesi” adlı eserinde […]

Felsefe Genel
Ahlak Felsefesi

Hukuk Felsefesi ve Etik İlişkisi

Gerek etik, yani ahlak felsefesi ve gerekse hukuk felsefesi, siyaset felsefesiyle yakından ilgili olan iki felsefe disiplinidir. Genel olarak insan iradesi ve davranışları açından iyi ve kötüyü saptamaya çalışan ahlak felsefesi, insan davranışlarını toplumsal düzlemde […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi ve Epistemoloji İlişkisi

Epistemoloji, yani bilgi felsefesi de tıpkı ontoloji gibi siyaset felsefesi ile derin ve karmaşık ilişkilere sahiptir. İnsan akılsal düşünme yetisi ve bilgi birikimiyle insandır ve tarihsel bir değişim ve dönüşüm sürecine tabidir. Bu tarihsel gerçekliğin […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi ve Ontoloji İlişkisi

Genel olarak varlığın ve bu bağlamda insan varlığının temel niteliklerini saptamak, evrensel ve zorunlu özelliklerine odaklanmak, felsefi düşünüş bağlamında ontoloji (varlık felsefesi) disiplinin içeriğini oluşturur. Ontolojik açıdan insanı ve onun tarihsel var oluşunu anlamak, siyaset […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Devletin Tarihsel ve Toplumsal Anlamı

Siyaset felsefesi bir açıdan devlet felsefesi olarak da görülebilir. Devlet, genel olarak coğrafi bir sınırlama içinde siyasal olarak örgütlenmiş tikel bir topluma işaret eder. Bu söz konusu tikel toplum, coğrafi ve etnik açıdan diğer toplumlardan […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Egemenlik Biçimleri ve Siyasal Sistem

Bir siyasal sistem ya da düzen, yalnızca tikel egemenlik biçimlerine göre kavranamaz. Yine de bir siyasal düzen ya da sistemde egemenlik biçimi belirleyici bir role sahiptir. Siyasal bir düzeni ahlaki açıdan yargılamak için diğer önemli […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Siyasetin Toplumsal Yaşam Bağlamındaki Tanım ve İşlevleri

Siyaset olgusunun insan yaşamı için önemi, insanın toplumsal ve politik bir hayvan olmasıyla ilgilidir. İnsan bireysel öznelliğiyle nesnel toplumsal ilişkilerden soyutlanmış bir anlama ve var oluşa sahip değildir. Birlikte yaşam temelinde gelişmiş olan işbölümü ve […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

Rönesans, Reformasyon ve Modernite

Batı kapitalizminin gelişim dinamikleri bağlamında, Rönesans, reformasyon ve modernite önemli bir yer tutar. Din ve felsefenin, Kilise ve devletin ayrışması, Batı toplumlarında Katolik Kilisesi’nin merkezi otoritesinin ve çeşitli krallıklar üzerindeki etkisinin azalmasına paralel bir seyir […]

felsefe Nedir
Siyaset Felsefesi

İdealizmin Siyasal Anlamı Nedir?

Kuşkusuz Platon’un idealizmin kurucusu olmasında, kendi bireysel yaşam öyküsünün ve aristokrat aile geçmişinin rolü büyüktür. Aristokrat sınıfın yönetim kademelerindeki belirleyici ve baskın rolü kadar, kölelerle ilişkilerindeki efendilik ve hiyerarşik tahakküm, Platon’un İdealar Kuramı’nın özünü belli […]