Eğitim Felsefesi

Aristoteles ve Eğitim Felsefesi Anlayışı

Aristoteles, eğitim anlayışında da bütünlüğün karşısına çeşitliliği, genelliğin karşısına da özelliği koymuştur. Onun çabası, özel ile genel arasında orta bir yer bulmaktır. Bu bağlamda Aristoteles, hem aşırı bir ayrıntıyı, hem de aşırı bir genellemeyi tehlikeli […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinde Hümanizm (Hümanistik Eğitim Anlatışı)

Hümanist felsefe de asıl olan insandır. “İnsanlık sevgisini, insanın yüceliğini amaç ve olgunluk sayan bir öğretidir”. İnsan kendi başına anlamlı yeterli bir bütündür. Asıl olan insanın ilgileri değerleri ve ihtiyaçlarıdır. Hümanizme göre, insanlar diğer canlılar […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinde Naturalizm Nedir?

Realizmle yakından ilişkili olmakla birlikte ayrı bir felsefi akım olarak gelişen ve temeli çok eski çağlara dayanan natüralizm, fiziksel dünyanın dışında bir gerçekliğin olmadığını savunur. Natüralizm’e göre insanoğlu doğanın bir ürünüdür. Bu nedenle insan ve […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinde Pragmatizm

İdealizm ve Realizm’in çıkış yeri Eski Yunan dünyası iken, Pragmatizm 20. yüzyılda Amerika’da ortaya çıkmıştır. Pragmatistler (Faydacılar) doğrunun insan yaşantısından (Deneyimlerinden) kaynaklanan deneysel bir olgu olduğunu ileri sürerler. Pragmatizm esas itibarı ile Amerikalı felsefeci John […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinde Realizm Nedir?

İdealizme karşıt bir görüştür; dış dünyanın algılarımızdan bağımsız olarak var olduğu savına dayanır. Realizmin Eğitim Anlayışı Bu görüşe göre var olan her şey gerçektir. Dış dünyanın insan algılarından bağımsız olduğu varsayımından hareket eder. Maddenin varlığına […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinde İdealizm Nedir?

İdealizm gerçekliğin temelini, düşünsel, ruhsal/tinsel ve idea gibi kavramlarla kuran bir felsefe olarak tanımlanabilir. İdealistlere göre gerçek “fikirdir, düşüncedir, ruhtur”. Madde onun bir yan ürünüdür. Evrenin kanunları insanın entelektüel ve moral tabiatı ile uyum halindedir/olmalıdır. […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinin Temel Soruları, Problemleri Nelerdir?

Gerek felsefenin, gerekse eğitimin temelinde insan ve onun sorunları, bunların çözümüne ilişkin çabalar yer alır. Çeşitli felsefi akımların, varlık, bilgi, değerler, ahlak, insan ve insanın eğitimine ilişkin bakış açıları değişmektedir. Eğitimin amaçları, içeriği, öğretim yöntemleri, […]

Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesinde Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir, Ne Demektir?

Bu akımın dayandığı felsefi varoluşçuluktur. Varoluşçular insana önem verirler. İnsan hayatı süresince ne yapacağı hakkında kararı kendisi vermelidir. Her insan kendisinden, kendi değer yargılarından sorumludur. Bu felsefenin eğitime getirmek istediği unsur “İnsan Özgürlüğü”dür. Eğitim, kişinin […]

Eğitim Felsefesi

Yeniden Kurmacılık (Re-Constructionism) Nedir, Ne Demektir?

Bu eğitim akımı ilerlemecilik akımının bir devamıdır. Son gelişen akımlardan biridir. Akımın dayandığı felsefe “pragmatizm”dir. John Dewey, Isaac Bergson, T. Brameld temsilcilerindendir. Eğitimin amacı toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek olarak kabul edilmektedir. […]

Eğitim Felsefesi

Daimicilik (Prennialism) Nedir, Ne Demektir?

Bu akımın temelinde “Klasik realizm” yatar. Bu eğitim görünüşü aynı zamanda idealistlerin bir çoğu da destekler. Eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde dururlar. Bunlara göre insanın doğası ve ahlaki ilkeler değişmez. İnsanların bu değişmez […]