Eğitim Nedir? Öğretim Nedir? Eğitim ile Öğretim Arasındaki Fark
Eğitim Bilimleri

Eğitim Öğretim Nedir? Eğitim Öğretim Farkı

İnsan davranışlarının iki ana kaynağı vardır. Bunlardan birincisi doğuştan getirilenler, ikincisi ise sonradan kazanılanlardır. Eğitim olgusunun ana konusu sonradan kazanılan davranışlarla ilgili olmakla birlikte doğuştan getirilen davranışların geliştirilmesi ile de ilgilidir. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren […]

felsefe Nedir
Eğitim Felsefesi

Değerler Eğitimi Nedir?

Toplumsal bir varlık olarak insan, çevresiyle etkileşmek, diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim içinde olmak durumundadır. Bireylerin diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri, kendi davranışlarındaki tutarlılık kadar içinde yer aldıkları gruplar ve toplumda genel kabul gören […]

felsefe Nedir
Eğitim Felsefesi

Değerler Eğitiminin Felsefi Temelleri

Felsefe tarihinde değerler konusunun Eski Yunanlılar döneminden başlanarak günümüze kadar çeşitli felsefelere göre ele alındığı bilinmektedir. Sokrates, Aristoteles ve Platon insanın ne olduğu ve insan eylemlerine yönelik görüşleriyle bireyin ve toplumun iyiliğine olacak davranış biçimlerini […]

Eğitim Felsefesi

Değerleri Kazanma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Başlama zamanı önemli olan değer eğitiminin öncelikle erken yaşlarda ailede başlatılması gerekir. Daha sonra bu durum, örgün eğitim sürecinde, duygu oluşturma ve etkinliklerle devam etmelidir. Değer eğitimi, ailede, okulda ve toplumda yapılacak etkinlik ve uygulamalarla […]

felsefe Nedir
Eğitim Felsefesi

Değerler Eğitiminin Strateji, Yöntem ve Teknikleri

Okullarda değerlerin nasıl öğretileceği ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımların bir kısmı değerlerin doğrudan öğretimine, bir kısmı da akıl yürütme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme süreçlerine ağırlık vererek değerlerin bir düşünme ve karar verme süreci […]

felsefe Nedir
Eğitim Felsefesi

Değerler Eğitiminin İlke ve Süreçleri

Değer eğitimi, ağırlıklı olarak duyuşsal alan davranışları geliştirmeye yönelik olduğundan; zihinsel süreçler kadar, duygulara ve iradeye yönelik olmalıdır. Planlı-programlı tüm eğitsel uygulamalar gibi, değerler eğitimi etkinliklerinin de amaçlara hizmet edebilecek bir kısım için ilke ve […]

Eğitim Felsefesi

Değerlerin Sınıflandırılması

Değerler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı birçok değer sınıflamasının olduğu görülmektedir. Değerlerin tanımları ve seçilmesinde kesin bir görüş birliği olmadığı gibi sınıflandırılmasında da birliktelik yoktur. Değerlerle ilgili sınıflamalardan, yurt dışı literatürde, özellikle Rokeach’ın yapmış olduğu […]

Değerlerin İşlevleri ve Özellikleri
Eğitim Felsefesi

Değerlerin İşlevleri ve Özellikleri Nelerdir?

Düşüncelerde oluşması nedeniyle insanı ve toplumu maddi gerçekliğin ötesine taşıma gücüne sahip olan değerler, aynı zamanda bireyleri bilinçli olarak bir arada tutma, birlikte yaşatma, varlığını devam ettirme gücünü de barındırır. Bir taraftan toplumları birbirinden ayırırken […]

Felsefe ve Eleştiren Düşünme
Eğitim Felsefesi

Eleştirel Düşünme Nedir?

Eleştirel düşünme bir düşünceyi geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme sanatıdır. Bilgileri değerlendiren bir düşünmedir. Düşünme, tüm insanlığın gerçekleştirebildiği doğal bir durumdur. Ancak çoğu düşünme süreci, kendi hâline bırakılmış, amaçtan uzak, kısmi ve bozulmuş, basit […]

felsefe Nedir
Eğitim Felsefesi

Sokratik Öğretim Nedir? Sokratik Öğretim Metodu

Sokratik öğretim sadece örgün eğitim faaliyetleriyle sınırlandırılan bir yaklaşım olmaktan öte yaygın eğitim faaliyetlerini, dahası yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini kapsayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenen olarak tanımlanan her yaş grubuna ait bireyler, Sokratik öğrenme […]