felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Sınıflanması

Hint ve Çin kültürü dışta bırakıldığında, MÖ 6. yüzyılda başlayıp MS 5. hatta 6. yüzyıla ünlü Romalı İmparator Justinianus’un Yunan felsefesini temsil eden son okul olan Atina Okulu’nu kapattığı 529 yılına kadar uzanan İlkçağ felsefesi […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Felsefenin Ortaya Çıkışı, Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Felsefenin ortaya çıkmasıyla ilgili görüşler çoğunlukla kabullere dayanır. Bu kabuller, bugüne ulaşan sözlü ve yazılı (tarih, antropoloji, arkeoloji vb.) birçok bilginin yorumlanması sonucunda oluşmuştur. Elde edilecek yeni bilgiler, var olan kabulleri değiştirebilir ama uzlaşılan bilgilere […]

Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Felsefede Temellendirme ve Temellendirmenin Önemi Nedir?

Bir düşüncenin, yargının ya da önermenin doğruluğunu göstermek ve bu doğruluğun dayanakları ile gerekçelerini ortaya koymak için kullanılan yola, temellendirme denir. Yaşantısında pek çok sorunla karşılaşan insan, çözüme yönelik cevapların doğruluğundan şüphe duyduğunda birtakım yollar izler: “Hava […]

Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Bilginin Oluşumu ve Bilginin Tanımı

Bilgi, bilen varlık yani özne (suje) ile bilinen varlık, yani nesne (obje) arasında kurulan ilişkiden doğan ürüne verilen addır. Daha açık bir ifadeyle öznenin (sujenin) nesneyi (objeyi) yorumlamasına, onun hakkında bir yargıda bulunmasına veya açıklama yapmasına, bilgi denilmektedir. Bilginin ne olduğu […]

Felsefi Bilgi Nedir? Felsefe Bilgisi
Felsefeye Giriş

Felsefe Bilgisi Nedir? Felsefe Bilgisinin Özellikleri Nelerdir?

Felsefi bilgi diğer bilgi türlerinin aksine, evreni, varlığı, insanı, toplumu bölümlere ya da konulara ayırmadan bunları bir bütün olarak ele almakta ve anlamaya çalışmaktadır. Felsefi bilgiyi belirtmek diğerlerinden zordur. Hatta felsefenin en önemli probleminin bizzat […]

Felsefe Genel
Felsefeye Giriş

Bilimsel Bilgi Nedir?

Bilimsel bilgi, sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, bilmek amacı ile genel geçer bilgiye ulaşmak için sistemli olarak, belli bir yöntemle elde edilen bilgidir. Bireyin aklının belirli bir konuya yönelerek ulaştığı yöntemli, sistemli, düzenli, tutarlı, geçerli, […]

felsefe Nedir
Felsefeye Giriş

Bilimsel Bilginin Özellikleri Nelerdir?

Bilimsel bilgiyi, sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, bilmek amacı ile genel geçer bilgiye ulaşmak için sistemli olarak, belli bir yöntemle elde edilen bilgidir, diye tanımlayabilmek mümkündür. Bilimsel bilgi, belli özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ise şu […]