Deizm Nedir?
Din Felsefesi

Deizm (Yaradancılık) Nedir – 17. Yüzyıl

Deizm veya yaradancılık, tüm dinleri reddeden; fakat bir yaratıcı gücün var olduğunu kabul eden inanç sistemidir. Deizm, vahiy ya da bir kilise öğretisi aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan, buna karşılık belirli bir […]

Teoloji Nedir?
Din Felsefesi

Teoloji Nedir?

Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim ya da ilahiyat olarak adlandırılan, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

İslam Felsefesinde Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi

İslam felsefesinde yaratıcının varlığının delilleri problemi, Yaradan’ın varlığına ilişkin akla uygun delil getirilmesi üzerine şekillenir. Mesele Yaradan’ın varlığının akılsal olarak temellendirilmesidir. Bu probleme kelamcılar ve İslam filozofları çeşitli açıklamalar getirmiştir. İslam kelamcılarından Eşari, filozoflarından ise […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tin Nedir, Ne Demektir?

Öznenin duyusal yanıyla düşünsel yanını birbirinden ayırma eğilimi, Antik Çağ Yunan düşüncesinde başlar. Örneğin  Homeros, can – ruh (psykhe)’la düşünce – ruh (thymos)’u birbirinden ayırmıştır. Miletlilerden Anaksimenes her ne kadar bunları birbirine karıştırdıysa da Anaksagoras’ın […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Theos Nedir, Ne Demektir?

Tanrı. En yüksek varlık olarak düşünülen theos (Tanrı), antikçağ Yunan felsefesinde Ksenofanes ve Parmenides tarafından felsefe konusu yapılmıştır. Homeros-Hesiodos mitolojik çoktanrıcılığına karşı çıkan Kolofon’lu Ksnofanes tek tanrı (Yu. eis theos) vardır, der. O, ne yapı […]

Teizm Nedir?
Din Felsefesi

Teizm (Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Teizm, evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanan felsefi sistemdir. Teizm ya da Tanrıcılık deyimi, usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle nedentanrıcılık ya da yaradancılık […]

Agnostisizm
Din Felsefesi

Agnostisizm, Bilinemezcilik Nedir?

Agnostisizm, Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüştür. Bu sebeple bilinmezcilik ya da bilinemezcilik olarak da adlandırılmaktadır. Agnostisizm akımının takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir. Agnostisizm, teolojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığının Bilinemeyeceği Görüşleri (Agnostisizm)

Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüştür. Bu anlayışa göre, biz Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu ispatlayamayız. Bu yüzden Tanrı vardır veya yoktur diyemeyiz. İlk temsilcisi Protagoras’dır. Ona göre, tanrılar hakkında bilgi edinmemizi engelleyen birçok şey vardır. […]

Ateizm Nedir?
Din Felsefesi

Ateizm Nedir, Ne Demektir?

Ateizm nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Ateizm, tüm Tanrılara ve ruhsal varlıklara karşı geliştirilmiş metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır. Ateizm, Tanrı’nın varlığını yadsıyan […]