Deizm Nedir?
Din Felsefesi

Deizm (Yaradancılık) Nedir – 17. Yüzyıl

Deizm veya yaradancılık, tüm dinleri reddeden; fakat bir yaratıcı gücün var olduğunu kabul eden inanç sistemidir. Deizm, vahiy ya da bir kilise öğretisi aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan, buna karşılık belirli bir […]

Teoloji Nedir?
Din Felsefesi

Teoloji Nedir?

Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim ya da ilahiyat olarak adlandırılan, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Evrenin Sonluluk ya da Sonsuzluk Problemi

Din felsefecileri, “Tanrı evreni yaratmış mıdır?, eğer yarattıysa sonlu olarak mı, yoksa sonsuz olarak mı yaratmıştır?” gibi sorularla evrenin yaratılışını sorgulamışlardır. Var olan her şeyin mekanik yasalara uygun olarak maddeden meydana geldiğini kabul eden materyalist […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Erekbilimsel Kanıt Nedir?

Sonuçtan ereği uslamlayan kanıt. Örneğin her düzen bir düzenleyiciyi gerektirir uslamlamasından doğadaki düzene bakarak Tanrı’nın varlığının tanıtlanmaya çalışılması, bir erekbilimsel kanıttır.

felsefe Nedir
Din Felsefesi

İslam Felsefesinde Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi

İslam felsefesinde yaratıcının varlığının delilleri problemi, Yaradan’ın varlığına ilişkin akla uygun delil getirilmesi üzerine şekillenir. Mesele Yaradan’ın varlığının akılsal olarak temellendirilmesidir. Bu probleme kelamcılar ve İslam filozofları çeşitli açıklamalar getirmiştir. İslam kelamcılarından Eşari, filozoflarından ise […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tin Nedir, Ne Demektir?

Öznenin duyusal yanıyla düşünsel yanını birbirinden ayırma eğilimi, Antik Çağ Yunan düşüncesinde başlar. Örneğin  Homeros, can – ruh (psykhe)’la düşünce – ruh (thymos)’u birbirinden ayırmıştır. Miletlilerden Anaksimenes her ne kadar bunları birbirine karıştırdıysa da Anaksagoras’ın […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Theos Nedir, Ne Demektir?

Tanrı. En yüksek varlık olarak düşünülen theos (Tanrı), antikçağ Yunan felsefesinde Ksenofanes ve Parmenides tarafından felsefe konusu yapılmıştır. Homeros-Hesiodos mitolojik çoktanrıcılığına karşı çıkan Kolofon’lu Ksnofanes tek tanrı (Yu. eis theos) vardır, der. O, ne yapı […]

Teizm Nedir?
Din Felsefesi

Teizm (Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Teizm, evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanan felsefi sistemdir. Teizm ya da Tanrıcılık deyimi, usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle nedentanrıcılık ya da yaradancılık […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Ereksel Nedenler Kanıtı Nedir, Ne Demektir?

Varlık düzeninin bu düzeni kuran bir öncel zekâyı gerektirdiği savı. Bu sav, metafizikte, erekbilimsel bir kanıt olarak ileri sürülür. Bu anlayışa göre her sonucun bir nedeni olması gerektiği gibi, her erekselliğin de bir ereksel nedeni […]