Din Felsefesi

Erekbilimsel Kanıt Nedir?

Sonuçtan ereği uslamlayan kanıt. Örneğin her düzen bir düzenleyiciyi gerektirir uslamlamasından doğadaki düzene bakarak Tanrı’nın varlığının tanıtlanmaya çalışılması, bir erekbilimsel kanıttır.

Din Felsefesi

İslam Felsefesinde Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi

İslam felsefesinde yaratıcının varlığının delilleri problemi, Yaradan’ın varlığına ilişkin akla uygun delil getirilmesi üzerine şekillenir. Mesele Yaradan’ın varlığının akılsal olarak temellendirilmesidir. Bu probleme kelamcılar ve İslam filozofları çeşitli açıklamalar getirmiştir. İslam kelamcılarından Eşari, filozoflarından ise […]

Din Felsefesi

Tin Nedir, Ne Demektir?

Felsefe tarihi: öznenin duyusal yanıyla düşünsel yanını birbirinden ayırma eğilimi, Antik Çağ Yunan düşüncesinde başlar. Aristoteles’in ilk düşünür saydığı Homeros, can-ruh (Yu. Psykhe)’la düşünce-ruh (Yu.Thymos)’u birbirinden ayırıyordu. Miletlilerden Anaksimenes her ne kadar bunları birbirine karıştırdıysa […]

Din Felsefesi

Theos Nedir, Ne Demektir?

Tanrı. En yüksek varlık olarak düşünülen theos (Tanrı), antikçağ Yunan felsefesinde Ksenofanes ve Parmenides tarafından felsefe konusu yapılmıştır. Homeros-Hesiodos mitolojik çoktanrıcılığına karşı çıkan Kolofon’lu Ksnofanes tek tanrı (Yu. eis theos) vardır, der. O, ne yapı […]

Din Felsefesi

Tanrıcılık (Teizm) Nedir, Ne Demektir?

Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma. Tanrıcılık deyimi, usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle nedentanrıcılık ya da yaradancılık (Deizm), tanrıtanımazlık (Ateizm) ve kamutanrıcılık ya […]

Din Felsefesi

Ereksel Nedenler Kanıtı Nedir, Ne Demektir?

Varlık düzeninin bu düzeni kuran bir öncel zekâyı gerektirdiği savı. Bu sav, metafizikte, erekbilimsel bir kanıt olarak ileri sürülür. Bu anlayışa göre her sonucun bir nedeni olması gerektiği gibi, her erekselliğin de bir ereksel nedeni […]

Din Felsefesi

Agnostisizm (Bilinemezcilik) Nedir, Ne Demektir?

Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik; Teolojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. İnsanın, kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin […]

Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığının Bilinemeyeceği Görüşleri (Agnostisizm)

Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüştür. Bu anlayışa göre, biz Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu ispatlayamayız. Bu yüzden Tanrı vardır veya yoktur diyemeyiz. İlk temsilcisi Protagoras’dır. Ona göre, tanrılar hakkında bilgi edinmemizi engelleyen birçok şey vardır. […]

Din Felsefesi

Ateizm (Tanrı Tanımazlık, Tanrıtanımazlık) Nedir, Ne Demektir?

Ateizm, tüm Tanrılara ve ruhsal varlıklara karşı geliştirilmiş metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır. Tanrının varlığını yadsıyan görüştür. Ateizm, ruh, ölümden sonra yaşam vb. her […]

Din Felsefesi

Tanrı’nın Varlığını Reddeden Görüşler

Tanrı’nın varlığını inkâr eden görüşe ateizm denir. Ateizm, Tanrı’nın varlığını inkâr etmekle beraber tüm dinlere, inançlara karşı çıkar. Ateizm, doğaüstü gücün varlığını reddeder. Bu nedenle ruha, cennete, cehenneme, ölümden sonraki hayata inanmazlar. Bu anlayışın temelinde materyalizm (maddecilik) düşüncesi yatar. […]