Kötülük Problemi Nedir?
Din Felsefesi

Kötülük Problemi

Kötülük problemi, din felsefesi çerçevesinde ele alınabilecek olan ve “Tanrı varsa kötülük neden vardır?” sorusuna binaen kurulan bir eleştiri sistemidir. Kötülük problemi şu soruya cevap aramaktadır: Eğer Tanrı tamamen iyi ve çok güçlüyse o zaman […]

Din Felsefesinin Temel Soruları
Din Felsefesi

Din Felsefesinin Temel Problemleri Nelerdir?

Din felsefesinin temel problemleri de diğer felsefe disiplinlerinde olduğu gibi konusunun en önemli tartışma alanlarından birisidir. Din felsefesi genel olarak dinin temel kavramlarını, bu kavramların anlamlarını, insan hayatındaki yerini açıklama ve sorgulama amacını taşır. Din […]

Henoteizm Nedir?
Din Felsefesi

Henoteizm Nedir?

Henoteizm, Max Müller tarafından geliştirilmiş bir din felsefesi sistemidir. Henoteizm, kişinin inançsal zeminde bir tanrıya bağlanırken aynı zamanda diğer inanç sistemlerinin tanrı anlayışlarını ve tanrılarının varlığını da kabullenmesini ön görür. Henoteizm özetle, inanılan bir tanrının […]

Deizm Nedir?
Din Felsefesi

Deizm (Yaradancılık) Nedir – 17. Yüzyıl

Deizm veya yaradancılık, tüm dinleri reddeden; fakat bir yaratıcı gücün var olduğunu kabul eden inanç sistemidir. Deizm, vahiy ya da bir kilise öğretisi aracılığıyla edinilmiş her türlü dinsel bilgiye karşı çıkan, buna karşılık belirli bir […]

Teoloji Nedir?
Din Felsefesi

Teoloji Nedir?

Teoloji Yunanca theos, yani “Tanrı” ve logos, yani “bilim” kavramlarının birleşiminden oluşan ve dilimizde tanrıbilim ya da ilahiyat olarak adlandırılan, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında […]

İslam Felsefesinde Tanrı'nın Varlığı Problemi
Din Felsefesi

İslam Felsefesinde Yaratıcının Varlığını Kanıtlama Problemi

İslam felsefesinde yaratıcının varlığının delilleri problemi, Yaradan’ın varlığına ilişkin akla uygun delil getirilmesi üzerine şekillenir. Mesele Yaradan’ın varlığının akılsal olarak temellendirilmesidir. Bu probleme kelamcılar ve İslam filozofları çeşitli açıklamalar getirmiştir. İslam kelamcılarından Eşari, filozoflarından ise […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Tin Nedir, Ne Demektir?

Öznenin duyusal yanıyla düşünsel yanını birbirinden ayırma eğilimi, Antik Çağ Yunan düşüncesinde başlar. Örneğin  Homeros, can – ruh (psykhe)’la düşünce – ruh (thymos)’u birbirinden ayırmıştır. Miletlilerden Anaksimenes her ne kadar bunları birbirine karıştırdıysa da Anaksagoras’ın […]

felsefe Nedir
Din Felsefesi

Theos Nedir, Ne Demektir?

Tanrı. En yüksek varlık olarak düşünülen theos (Tanrı), antikçağ Yunan felsefesinde Ksenofanes ve Parmenides tarafından felsefe konusu yapılmıştır. Homeros-Hesiodos mitolojik çoktanrıcılığına karşı çıkan Kolofon’lu Ksnofanes tek tanrı (Yu. eis theos) vardır, der. O, ne yapı […]

Teizm Nedir?
Din Felsefesi

Teizm (Tanrıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Teizm, evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanan felsefi sistemdir. Teizm ya da Tanrıcılık deyimi, usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle nedentanrıcılık ya da yaradancılık […]