Eratosthenes
Uncategorized

Eratosthenes Kimdir?

Eratosthenes M.Ö. 276 ila M.Ö. 194 yılları arasında yaşadığı düşünülen Yunan coğrafyacı ve filozoftur. Eratosten aynı zamanda matematikçi ve astronom yönleriyle de tanınmaktadır. Eratosthenes, “geography” terimini kullanan ilk kişi olarak coğrafya biliminin temellerini atmıştır. M.Ö. […]

Anaksimenes
Uncategorized

Anaksimenes’in Arkhe Görüşü: Varlık Havadır

Anaksimenes, görünüşün gerisindeki akledilir gerçeklik, çokluğun arkasındaki akıl yoluyla kavranabilir birlik, kozmosta varolan her şeyin kendisinden türediği töz olarak aer ya da havayı öne sürmüştür. O, ilk madde olarak havayı seçerken, hiç kuşku yok ki […]

Sokratik Yöntem
Uncategorized

Sokratik Yöntem ve Sorgulama İlişkisi

Sokratik sorgulamadan önce Sokrates’in bazı temel nitelikleri vurgulamak gerekmektedir. Sokrates’i özetleyen temel ironik söylemi olan “Eğer bir tek şey biliyorsam, o da hiçbir şey bilmediğimdir.” İfadesidir. Bu ifade onun bilgiye bakışını ve bilgi karşısındaki duruşunu sergilemektedir. […]

Metpdik Şüphe ve Metodik Şüphecilik
Uncategorized

Metodik Şüphe ve Metodik Şüphecilik Nedir?

Descartes’ın şüpheciliği metodik şüphe üzerine kuruludur ve bu şüphecilik anlayışına metodik şüphecilik denir. Descartes, Felsefi Düşünceler’inin mutlak bir şüphenin kullanılmasıyla başladığı bilinmektedir. Descartes duyuların tanıklığını reddeder (Gördüğümüzü, duyduğumuzu, hareket ettiğimizi düşünürüz; ancak bunların bir yanılgı […]

felsefe Nedir
Uncategorized

Hegel’in Mülkiyet Felsefesi

Ancak ahlak alanındaki bu ilişkileri ayrıntılı olarak incelemeden önce bazı kavramların aydınlatılması gerekir. Burada aydınlatılması gereken kavramlar, soyut hak ve öznel ahlak kavramlarıdır. Hegel’e göre soyut hak, mülkiyetle birlikte ortaya çıkar. Mülkiyet Hegel için önemli […]

felsefe Nedir
Uncategorized

Kant’ın İdealizm Anlayışı

Alman düşünür Kant, idealizmi şöyle tanımlar: “Duyuların ve deneyin verdiği bilgi aldatmacadır, gerçek ancak usun tasarımlarındadır.” Deney üstü idealizm adını verdiği kendi idealizmini de şöyle tanımlar: “Usun tasarımları aldatmacadır, gerçek deneydedir.” Ama bu gene de […]

felsefe Nedir
Uncategorized

İslam ve Modernleşme

Türk modernleşme sürecinde din daima netameli bir konu oldu. Dinin kesiştiği toplumsal yapılar, modernleşmenin gidişatını kolaylaştırıcı bir öge olarak görülmez. Batılılaşmaya yönelik olarak ortaya çıkan eleştirel karşı çıkışlar da gericiliğin ve arkaik düzen özlemlerinin birer […]

felsefe Nedir
Uncategorized

Skolastik Felsefe ve Thomas Aquinas

Patristik felsefenin devamı ve Aristotelesçi felsefenin güçlü etkileriyle daha da olgunlaştırılması olan skolastik (Okulcu) felsefe, adını çeşitli kilise okullarında ders veren hocalardan alır. Skolastik felsefenin tüm uzun dönemi boyunca birçok düşünür ve filozofun adı anılabilir; […]

felsefe Nedir
Uncategorized

Sofistlerin Varlık Felsefesi Anlayışı

Sofistlerden önceki filozofların temel soruları şu şekilde sıralanabilir: “Evren nasıl ortaya çıktı?”, “Evrenin yapısı nedir?”, “Evrenin ana malzemesi nedir?”. Bu filozoflar daha çok kosmosun ortaya çıkışıyla ilgilenmekteydi. Sofistlerle beraber ana ilgi -ki burada Demokritos’un da katkısı […]

felsefe Nedir
Uncategorized

İslam Felsefesinin Tarihi Gelişimi

İslâm felsefesinin tarihî bir olgu olarak taşıdığı anlama dair bu izahların ardından, İslâm felsefesinin nasıl bir tarihî gelişim süreci geçirdiğinden kısaca bahsetmek gerekmektedir. Tercüme hareketinin sağladığı verimli entelektüel ortamın bir ürünü olarak Kindî’nin ortaya koyduğu […]