felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

20. ve 21 Yüzyıl Düşüncesinde Anlam Problemi

Dil ve anlam ilişkisini ele alan düşünürlerden birisi olan Wittgenstein, bu konuyu ele alırken, dilin yapısı ve işleyişini incelemesinin yanı sıra, dille ilişkili olarak dünyayı da incelemiştir. Wittgenstein’a göre dünya, olguların toplamıdır. Dünya nasıl olguların […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Çağdaş Felsefede Modern Mantık

Modern mantıkta önermeler, biçimsel bir dil içerisinde temsil edilir. Biçimsel dil, sadece işaret dizilerinden oluşur. Biçimsel bir dizge, söz konusu bu biçimsel dile işaret dizileri arasındaki dönüştürme kurallarının eklenmesi ile elde edilir. Söz konusu işaretlerin […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Dilsel Felsefeye Sapış

Dilin, felsefenin odağına yerleştiği bu süreç, özellikle Kant’tan başlayarak aynı zamanda dilin ne kadar yanıltıcı olabileceğini de öğrendiğimiz süreçtir. Kant, özellikle birinci eleştirisinin diyalektik bölümünde, yüzyıllardır felsefecilerin üzerinde söz söylemekten çekinmedikleri pek çok konunun nasıl olup […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Geometrinin Aksiyomlarının Mahiyeti

19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında, sentetik a priori yargıların mahiyetine ilişkin felsefî bir tartışma eşlik etmiştir. Euklidesçi olmayan geometrilerin keşfedilmesi, beraberinde şu soruyu getirmiştir: Söz konusu geometriler özellikle beşinci aksiyom dikkate alındığında […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Euklidesçi Olmayan Geometriler

Euklides, Unsurlar (İng. Elements) adlı eserini, M.Ö. 300 yıllarında yazdı. İnsanlık tarihinin en ünlü ve belki de en çok okunan kitaplarından birisi olan bu kitap, beş aksiyoma dayanarak pek çok geometri teoreminin ispat edilmesini içeriyordu. […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Kant’ın Yargıları Sınıflandırması

Öncelikle belirtmemiz gereken nokta, Kant’ın kendi dizgesi içerisinde önermelerin değil, yargıların sınıflandırılmasından söz ettiğidir. Kant’a göre yargı, düşünme yetisinin bir edimidir. Dil felsefesinin gelişim süreci içerisinde Kant’ın yargılara ilişkin sınıflandırması, önermelere uygulanmıştır. Bazıları, önerme ile […]

Analitik Felsefe Nedir?
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Analitik Felsefe Nedir? Çözümleyici Felsefe

Analitik felsefe ya da çözümleyici felsefe, pozitivizmin 20. yüzyılda çağdaş bir görünüm almış şeklidir. Neo-pozitivizm ya da mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen bu anlayışa göre felsefenin asıl uğraş alanı dildir. Analitik felsefenin ortaya çıkışı, her şeyden […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

Darwin’in Mirası

19. yüzyıl, insanlık tarihinde hızlı değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tren yollarından, gazetelere; üretimin fabrikalarda yapılmaya başlamasından sosyalist fikirlerin ortaya çıkmasına; Euklidesçi olmayan geometrilerin keşfinden modern mantığın kuruluşuna; enerjinin korunum yasalarının ifade […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

20. Yüzyıl Felsefesinde Yeni Ontoloji ve Varlık Sorunu

Tarih boyunca özellikle filozoflar, insan ve evren üzerine üretilen düşünceleri belli bir temele dayandırmak istemiştir. Bu yönelimleri, bilgileri bir dizge içinde tutarlı olacak şekilde ele almalarını sağlamıştır. Bu sistemli düşünüşü diğer alanlarda da görmek mümkündür. […]

felsefe Nedir
Çağdaş Felsefe (19.-20. Yüzyıl Felsefesi) Tarihi

20. Yüzyıl Felsefesinde Mantıkçı Pozitivizm ve Metafizik Bilgi Sorunu

20. yüzyılın başlarında Viyana’da Moritz Schlick öncülüğünde aralarında Carnap ve Whitehead’in de bulunduğu bazı bilim insanları bir araya gelerek mantıkçı pozitivizm akımını oluşturmuşlardır. “Viyana Çevresi” olarak da mantıkçı pozitivistler, temelde bilimsel bilgilerin, gözlemlenebilir olgu durumlarına dayanan basit mantıksal önermelerle kurulması […]