Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Kamu Yönetimi

“Liyakat” ve “layık” sözcükleri, günlük konuşmada sık kullanılan terimlerdendir. Liyakati kısaca, bir görevi başarıyla yapabilme...
Bürokrasinin güç kaynakları şu şekilde sıralanabilir: Bilgi ve uzmanlık Hızlı karar verme iktidarı Devamlı ve...
Kamu bürokrasilerinin temel işlevi yasaları ve kamu politikası kararlarını uygulamak, sevk ve idare işlerini yerine...
Weber’in bürokrasi ile ilgili düşüncelerini daha iyi analiz edebilmek için, onun otorite konusundaki görüşlerine değinmek...
Weber, “patrimonyal” ve “rasyonel” olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir. Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına...
Modern kamu yönetimi literatürü, çağdaş bürokrasileri incelemek için hareket noktası olarak Weber’in “bürokrasi” modelini seçmektedir....
Alman sosyolog Robert Michels, Avrupa ve özellikle Almanya’daki sosyalist partilerle işçi sendikaları üzerinde yaptığı araştırmalara...
Liberal düşüncenin bürokrasi konusundaki görüşleri, esas itibarıyla İngiliz filozof John Stuart Mill’in (1806-1873) yaklaşımları etrafında...
Marx’a göre bürokrasi, egemen sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindeki hâkimiyetini sürdürmede kullanılan bir araçtır. Marx,...
Bürokrasi, siyasi sistemin bir parçası olan yönetsel yapıyı ve onun eylemlerini anlatır. Bu anlamda bürokrasi,...
Bilimsel yönetim yaklaşımı, Frederick W. Taylor’un çalışmalarına dayanır. Bu nedenle Taylorizm olarak da adlandırılır. Taylorizm ya...
Desantralizasyon (yerinden yönetimleştirme/ademi-merkeziyetçilik), orijin itibarıyla Batı’da ortaya çıkmış bir düşüncedir. Ancak bugün bu düşünce Batı’daki...
Federalizm, üniter devlet sisteminden farklı ve onun zıddı bir siyasi sistemi temsil eder. Üniter devlet...
Yönetişim, toplum-devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını ifade etmektedir. Yönetişim, son otuz...
Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta,...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...