Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Filozoflar

Aristoteles’in varlık anlayışında tüm varlıklar, formun edimselleşme derecesine göre aşağıdan yukarıya doğru sıralanırlar: En altta,...
Aristoteles’in düşüncelerine bir bütün olarak bakıldığında onun varlık, bilgi, akıl yürütme esasları, doğa, canlılar âlemi,...
Platon’daki idealar dünyası ve madde dünyası şeklinde ortaya çıkan düalist (ikili) metafizik; Aristoteles’te madde (“hyle”) ve...
Aristoteles‘e göre varlıkların görünüşleri sürekli olarak değişmektedir. Bu değişime uğrayan şey, yani madde, değişim süresince...
Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alıyordu. Filozof, her bilim konusunda bilgi sahibi olan, bütün...
Platon ile birlikte Batı felsefesinin en büyük iki düşünüründen biri olarak kabul edilen Aristoteles, MÖ...
Aristoteles, en büyük antik Yunan filozofudur. Bir bakıma felsefe tarihinin en büyük ismidir. Aristoteles ayrıca...
Auguste Comte’un üç hâl kanunu ya da üç hâl yasası olarak adlandırılan toplumsal evrim kuramına göre...
Auguste Comte 17 Şubat 1798 ila 5 Eylül 1857 tarihleri arasında yaşamış olan büyük Fransız...
Arkesilaos ya da Arkesilas, M.Ö. 316 ila 241 yılları arasında Aeolia bölgesinde Pitane’de doğmuş ve...
Anaximandros, M.Ö. 610 ila 546 yılları arasında yaşamış olan ve Thales’ten sonraki ilk filozof olarak...
Alfred Adler, 7 Şubat 1870 – 28 Mayıs 1937 yılları arasında yaşamış, bireysel psikoloji ekolünün...
Alfred Adler’in Kişilik Kuramı, Freud’un ortaya koyduğu id, ego ve superegonun çatışmasıyla ortaya çıkan kişilik...
Anaksagoras, M.Ö. 500 ila 428 yılları arasında yaşamış Sokrates öncesi filozoflardan biridir. Felsefenin ilk dönemine...
Anaksagoras (1VI.Ö. 500 – 429) antik Yunan filozofudur. Anaksagoras İyonyalı, yani Batı Anadoluludur. Bu filozof...
Anaxagoras, İyonya’dan Atina’ya araştırma biliminin temel esasını ve felsefesini getirmiştir. Onun gökyüzü izlenimleri ve meteorların...
“Nasıl olur da saç olmayandan saç ya da et olmayandan et oluşabilir?” diye soran Anaksagoras’ın...
Abdüllâtif Bağdâdi (Muvaffak-üd-din Abdüllâtif), 1231’de öldüğü sanılmaktadır. İslam felsefesi içerisinde bağımsız kabul edilen, belli bir...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...