Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sembolik Mantık (Modern Mantık)

Her önermenin öznesi “Ömer, Doğa, Nil” gibi her zaman açıkça belirli olmaz. Bir önerme, belirsiz...
İki önermenin birbirine denk (eş değer) olması, tablonun aynı satırlarında aynı doğruluk değerlerini almış olmalarını...
Önermelerin olduğu gibi çıkarımların da geçerliliği denetlenebilir. Çıkarımların geçerliliğini denetlemek için iki yol vardır. Bu...
Tüm yorumlamaları doğru olan önermeye, geçerli önerme denir. Yorumlamalarından en az birisi yanlış değer almışsa, bu öneme geçersizdir. Yani geçerliliğini, tutarlılığın zıt...
Bir önermenin tutarlılığı demek, o önermenin bütün yorumlamalarından en az birinin doğru değeri almış olması...
Sembolik dile çevrilmiş çıkarımların ve bu çıkarımları oluşturan önermelerin geçerliliklerini denetleyebilmek için yorumlama gereklidir. Sembolleştirilmiş...
Sembolleştirme, önerme sembolleri ve mantık değişmezleriyle, günlük dildeki önermelerin ve çıkarımların sembolik dile çevrilmesidir. Tek...
Sembolik mantık, günlük dilde kullandığımız önerme ve çıkarımları sembolik dile dönüştürür. Bunu yaparken de değişmez...
Günlük dilde “ancak ve ancak” sözcükleriyle ifade edilen ekleme karşılıklı koşul eklemi denir. Karşılıklı koşul ekleminin sembolik...
Günlük dilde “ise”, “-se”, “-sa”, “ancak” gibi ek ve sözcüklerle ifade edilen ekleme, koşul eklemi...
Günlük dilde “veya”, “ya da”, “ya … ya …” gibi sözcüklerle ifade ettiğimiz ekleme, tikel...
Günlük dilde konuşurken “ve”, “hem…hem de”, “da…da” gibi sözcüklerle ifade ettiğimiz ekleme, tümel evetleme eklemi adı verilir. Kısaca, iki basit önermenin “ve” (Λ) eklemiyle...
Olumlu bir ifadeyi olumsuz, olumsuz bir ifadeyi olumlu yapan deyimlere değilleme denir. Değilleme eklemi, “~” sembolü ile gösterilir....
Önerme eklemleri, basit önermeleri bileşik hâle getiren mantık değişmezleridir. Bu eklemler “ve”, “veya”, “ise”, “ancak...
A. Önermeler mantığı, birden fazla önerme ve bu önermeleri birleştiren eklemlerin sembolleştirilmesidir. Daha önce, bir...
Modern mantık, mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlemler yaparak sağlam çıkarımlara ulaşmayı...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...