felsefe Nedir
Mantık

Niceleyiciler ve Açık Önermeler

Her önermenin öznesi “Ömer, Doğa, Nil” gibi her zaman açıkça belirli olmaz. Bir önerme, belirsiz bir kişiyi ya da nesneyi özne olarak alabilir. Bu tür önermelerde belirsiz olan özneyi göstermek için x, y, z gibi […]

felsefe Nedir
Sembolik Mantık (Modern Mantık)

Geçerlilik, Önermenin Geçerliliğini Denetleme, Önermelerde Geçerliliğin Denetlenmesi

Tüm yorumlamaları doğru olan önermeye, geçerli önerme denir. Yorumlamalarından en az birisi yanlış değer almışsa, bu öneme geçersizdir. Yani geçerliliğini, tutarlılığın zıt yönü olarak da düşünebiliriz. Biliyoruz ki tutarlılıkta önermenin bir tek doğru değer alması, o önermeye “Tutarlıdır.” dememiz için yeterliydi; oysaki […]

felsefe Nedir
Mantık

Yorumlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Sembolik dile çevrilmiş çıkarımların ve bu çıkarımları oluşturan önermelerin geçerliliklerini denetleyebilmek için yorumlama gereklidir. Sembolleştirilmiş önermelere doğru ya da yanlış bir doğruluk değeri verilmesine yorumlama denir. “p” gibi tek bir basit önermenin doğru ve yanlış olmak üzere […]

felsefe Nedir
Mantık

Sembolleştirme Nedir, Nasıl Yapılır?

Önerme sembolleri ve mantık değişmezleriyle, günlük dildeki önermelerin ve çıkarımların sembolik dile çevrilmesidir. Tek bir basit önerme p, q, r, s, t gibi küçük harflerle sembolleştirilir. Bileşik önermelerde ise önce ana eklem bulunur, sonra bileşenler […]

felsefe Nedir
Mantık

Mantık Değişmezleri, Tutarlılık, Geçerlilik, Denklik, Eş Değerlilik

Sembolik mantık, günlük dilde kullandığımız önerme ve çıkarımları sembolik dile dönüştürür. Bunu yaparken de değişmez adını verdiğimiz yardımcılardan yararlanır. Kendi içinde anlamlı olan ve daha küçük anlamlı birimlere ayrılamayan deyimlere, değişmez denir. Değişmezler, mantık değişmezi ve özel […]

felsefe Nedir
Mantık

Karşılıklı Koşul Eklemi: Ancak ve Ancak

Günlük dilde “ancak ve ancak” sözcükleriyle ifade edilen ekleme karşılıklı koşul eklemi denir. İki basit önerme “ancak ve ancak” ile birleştirilmişse, ortaya çıkan bileşik önermeye karşılıklı koşul önermesi adı verilir. Bu önerme türünde, bileşenlerin hepsi de aynı değeri almışsa önerme doğru, diğer hâllerde […]

felsefe Nedir
Mantık

Koşul Eklemi: İse

Günlük dilde “ise”, “se”, “sa”, “ancak” gibi sözcüklerle ifade edilen ekleme, koşul eklemi denir. İki basit önerme “ise” eklemiyle birleştirilmişse buna koşul önermesi adı verilir. Koşul önermesinde ön bileşen doğru, art bileşen yanlış değer almışsa bileşik önerme yanlış değer alır. Diğer durumlarda önerme doğru değer alır. […]