ANA SAYFA - FELSEFEYE GİRİŞ - FELSEFE TARİHİ - FELSEFE AKIMLARI - FİLOZOFLAR - FELSEFE SÖZLÜĞÜ - OKUMA ODASI - SOSYOLOJİ - PSİKOLOJİ - MANTIK - İLETİŞİM


Ekonominin Temel Kavramları Nelerdir?

İhtiyaç: Bireylerin yeme, içme, barınma, giyinme, gezme, eğlenme vb. gibi istek ve arzularıdır. Ekonomide mal ve hizmet üretimi tüm bu istek ve arzuları karşılamak için yapılır.

Kaynaklar: Ekonomik ihtiyaçları tatmin etmek için gerekli mal ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılan üretim faktörlerini içerir. Temel üretim faktörleri şunlardır:

a. Emek (iş gücü): Üretim faktörlerinin en önemlisi emektir. Emek faktörü olmadan herhangi bir malın üretimi ya da bir hizmetin karşılanması düşünülemez. Bir ülkedeki mevcut emek miktarı o ülkedeki çalışmaya müsait olan nüfusun toplamıdır. Emek, kas gücüne dayalı bir uğraş olabileceği gibi zihni bir uğraş da olabilir.

b. Doğal kaynaklar (toprak): Gereksinimleri gidermeye yarayan mal ve hizmetlerin üretiminde emeğin üzerine uygulandığı yer (fabrika, iş yeri arsası), toprak (tarımsal arazileri), orman, yer altı zenginlikleri (madenler, petrol, doğal gaz)dir.

c. Sermaye: İnsanın emeğini daha verimli kılan ve malların üretilmesinde kullanılan araçlardır. Yol, baraj, fabrika, tesis, araç gereç, aygıt, donanım gibi tüm üretim araçları birer sermayedir.

d. Girişim (teşebbüs): Emek, toprak ve sermaye faktörlerini bir araya getirerek üretimin gerçekleşmesini sağlayan etkinliktir.

Mal ve hizmet: İnsan gereksinimlerini karşılamaya elverişli ve bu amaç için hazırlanmış her şeydir. Somut (yiyecek, ev eşyası, giyecek gibi) üretimlere “maddi mal”, ulaşım ve bankacılık gibi maddi olmayan üretimlere “hizmet” denir. Üretim: Girişimcilerin üretim faktörlerini kullanarak toplumun gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri üretme sürecidir. Üretim, mal ve hizmet üretimi olmak üzere iki türlüdür. Bölüşüm: Belirli bir malın üretimine katkıda bulunan hane halkının aldığı paydır. Hane halkının üretim sürecine katılma biçimine göre alacağı payın niteliği de değişir. Buna göre hane halkı;

• İş gücü karşılığında ücret,
• Sermaye karşılığında faiz,
• Toprak karşılığında rant,
• Girişimcilik karşılığında kâr elde eder.

Tüketim: Hane halkının ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından, gereksinimlerini dolaysız bir biçimde tatmin etmek için yararlanmasıdır.

- Moda defileleri ve ürün tanıtım galaları günümüzde firmaların ve tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği ekonomik etkinliklerdir. Tüketiciler piyasaya henüz sürülmemiş ürünleri herkesten önce görmenin heyecanını yaşarlar.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve "Sosyolojiye Giriş" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Diğer Ders Notları (Ömer YILDIRIM)Ana Sayfa | Felsefeye Giriş | Felsefe Dersleri | Felsefe Akımları | Filozoflar | Felsefe Tarihi | Felsefe Sözlüğü | Yeni Felsefe Sözlüğü | Sosyoloji | Psikoloji | Antropoloji | Mantık | Arkeoloji | Okuma Odası | Felsefe Grubu Öğretmenleri İçin Gerekli Belgeler | Ekonomi | İletişim

biyoloji | felsefe | fizik | tarih


Düşünce PLATFORMU
  2005'ten beri, felsefe.gen.tr
  Bu web sitesi, Sosyolog Ömer YILDIRIM tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.
 
Felsefe.gen.tr, felsefeyi tehlikeli hale getirmeyi amaçlamaktadır. (Bakınız: Nietzsche)