İnsanbilimcilik Nedir?

İnsanı kaba özdekçi ve yaşambilimsel açıdan, doğanın bir parçası olarak inceleyen öğretilerin genel adı.Alman düşünürü Ludwig Feuerbach’la Rus düşünürü Nikolay Çernişevski bu anlayışın başlıca temsilcileridir ayrıca Mirtov takma adıyla yazan Rus toplumbilimcisi P. Lavrov da öğretisine bu adı vermiştir. Varoluşçuluk, uygulayıcılık, Fröydçülük vb. gibi birçok idealist öğretiler insanbilimci öğeler taşırlar. Bütün bu öğretilerde insan baş gerçektir ve dünya insanın doğasından türeyen bir olgudur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu