İmgelem Nedir?

İmgelerle düşünme yetisi.İmgelem, edinilmiş imgeleri birleştirip kaynaştırma ve bu birleşiklerden yeni imgeler tasarlama yetisidir. İnsan özgü olduğu ileri sürülen bu yeti, derece derece, edinilmiş bir imgeyi yeniden canlandırmaktan yaratıcılığa kadar yükselir. İmgelemin yarattığı bir imgenin doğada nesnel bir karşılığı bulunmayabilir, ama o yaratılan imgenin temel gereçleri nesnelerden yansıyan imgelerdir. Edinilmiş bir imgeyi yeniden canlandıran imgeleme belleksel imgelem ya da yenileyici imgelem, eni buluşlar meydana getiren yaratıcı imgelem denir.
İmgelem’in bilimsel anlamını, bellek, düşünce, kuruntu ve fanteziyle karıştırmamalıdır.Ruhbilim Terimleri Sözlüğünde imgelem, "geçmiş yaşantılarımızdan birleştirmeler yapmakla sağlanan anlıksal örüntü" olarak tanımlanmıştır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu