İmge Kuramı Nedir?

Bilginin, insan bilincinden bağımsız olarak insan bilincinin dışında var bulunan nesnel gerçeklikten insan bilincine duyumlar yoluyla yansıyan imgelerle oluştuğunu ilerisüren kuram... Özdekçi bilgi kuramıdır, genellikle yansı kuramı deyimiyle dile getirilir.İmgeler, nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımalarıdır. Bu süreç, özdeksel olanı ansal olana dönüştürme sürecidir.

İmgeler, duyusal imgeler ve ussal imgeler olmak üzere iki türlüdür. Duyusal imgeler duyumlar, algılar ve tasarımlardır; ussal imgelerse kavramlar, önermeler, kuramlar ve varsayımlardır.İmgeler, ‘nesnel dünyanın öznel yansısı’ olduklarından her imge öznelle nesnelin birliğidir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu