Felsefe hakkında her şey…

Tarih Bilimi Makale Kaynağı

22.02.2011
1.863
Tarih Bilimi Makale Kaynağı

Tarih kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde beş farklı tanımı bulunmaktadır. Bunlardan tarihi en iyi tanımlayanı; bir olayın günün, ayını ve yılını bildiren sözdür.

Tarih sadece geçmişte bir günü bildirmekle kalmayıp, o gün yaşanan olaylar hakkında da bilgi verir, bu durumda tarihten terim olarak değil bilim olarak bahsetmek gerekir; tarih bilimi.

Tarih Bilimi Platformu

Bulunduğunuz felsefe.gen.tr internet sitesini hazırlayan ekibimizin bilime hizmet amacıyla hazırladığı bir diğer sitede Tarih Bilimi Platformu’dur. Tarihbilimi.gen.tr alan adına sahip sitenin amacı Tarih bilimi konusunda bilimsel makale paylaşımı yapmaktır. Aşağıda alt başlıklar halinde sıraladığımız konularda geniş bilimsel içeriğe sahip olan sitede binlerce makale bulunmakta. Bu makalelerden bazıları şu konuları içerir:

 • istimalet politikası
 • kuvayi milliye – kuvayi milliye nedir
 • kronoloji nedir
 • epigrafi nedir
 • tbmm ye karşı çıkan isyanlar
 • frigler
 • nümizmatik
 • milli cemiyetler
 • uygarlık ne demek
 • mevali ne demek
 • tevhidi tedrisat kanunu nedir
 • türklerin kullandığı takvimler
 • divan teşkilatı nedir
 • meclisi mebusan kapatılması
 • mengücekliler
 • maarif kongresi

İstimalet Politikası

Osmanlı Devleti, iskân siyasetinin yanında fethedilen bölgelerin halkına istimalet politikası (gönül alma) uygulayarak onlara iyi davranmış, can ve mal güvenliklerini sağlamış, dinî ibâdetlerini yapmaları ve kendi kültürlerini yaşamaları konusunda kolaylıklar göstermiştir. Uygulanan iskân ve istimalet politikaları sonucunda, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk gibi bölgelerde yaşayan insanların büyük bir kısmı İslamiyet’i seçmiş ve bu coğrafyalar Müslüman beldeleri hâline gelmiştir.

Kuvayi Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilince ortaya çıkan askeri boşluk, halkın işgallere karşı kendiliğinden mücadele etme gerekliliğini doğurdu, bu amaçla kurulan birliklere Kuvayi Milliye birlikleri denir.

Kronoloji Nedir?

Kronoloji nedir, sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse; Kronoloji zaman bilimidir. Bir cümle ile özetlenen tanımda Kronoloji için zaman bilimi denilmektedir, bu tanım tarih biliminde terim olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük tanımına göre Kronoloji; zaman bilimi, zaman dizini olarak tanımlanır.

Epigrafi Nedir?

Epigrafi, dilimize yazıtbilim ( yazıt bilimi ) diye çevirebileceğimiz, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen Yunan veya Latin dillerinden biri (veya her ikisi) ile yazılan yazılarla (sikkeler hariç) uğraşan bilim dalıdır. Yazıt kelimesinin Türkçe manası; Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabedir.

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanlar

Büyük Millet Meclisi’ni, kuruluşundan sonra en çok uğraştıran sorun, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çıkan ayaklanmalar olmuştur. 1919 yılında başlayan ayaklanmalar, 1921 yılı sonlarında tamamen bastırılabildi. Ayaklanmalarda, İstanbul Hükümeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin kışkırtma çabaları etkili olmuştur. Bu ayaklanmaları şu şekilde kategorize etmek mümkündür.

Frigler

Frigler, ilk siyasi birliklerini MÖ 750’li yıllarda kurmuşlardır. Friglerin bilinen ilk kralı Gordios’tur. Ülkenin başkenti Gordion, adını Kral Gordios’tan almıştır.

Nümizmatik

Nümizmatikeski paraları inceler. Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur.

Milli Cemiyetler

Mondros Ateşkes Anlaşması ile işgalci devletlere kayıtsız şartsız teslim olunması üzerine vatansever kişiler savunma amaçlı milli cemiyetler kurmuşlardır. İşgallere karşı koymak ve Anadolu halkının çıkarlarını korumak amaçlı kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri (Milli Cemiyetler) halktan büyük destek almıştır. Milli cemiyetler hem işgalcilerle hem de azınlıklarla mücadele etmiş, ülkenin tamamını olmasa bile kendi bölgelerinin kurtuluşu için çalışmışlar ve ileride gerçekleşecek olan Milli Mücadele’ye zemin hazırlamışlardır.

Uygarlık Ne Demek?

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında büyük gelişme göstermiş, medeni. Medeniyet kelimesinin bir diğer anlamı da uygarlıktır.

Mevali Ne Demek?

Arap olmayan Müslümanlar için kullanılan Mevali terimi, ilk İslam fetihlerinin ardından ortaya çıkmıştır. Doğuda İranlılar ve Türkler, Kuzey Afrika’da Berberîler, Mısır’da ise Kıptîlerden Müslüman olanları Mevali denir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, başka bir deyişle öğretim birliği yasası, 3 Mart 1924 tarihinde 430 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Aynı tarihte Hilafet ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır.

Türklerin Kullandığı Takvimler

Bu konuda “Türklerin Kullandığı Takvimler” ve “Türklerin Kullandıkları Takvimler” başlıklarına dair bilgi bulabilirsiniz. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvim; güneş yılını esas alan ve yılların hayvan isimleriyle belirtildiği on iki hayvanlı Türk takvimidir.

Divan Teşkilatı Nedir?

Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkmasında devlet yönetim yapısının da büyük payı vardır. Orhan Bey zamanında kurulmuş olan Divan Teşkilatı, devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en önemli yönetim organıdır.

Meclisi Mebusan Kapatılması

Mustafa Kemal Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden inançlarını kaybetmemelerini ve milli amaçlar etrafında azim ve bilinçle çalışmalarını talep etti.Ayrıca İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisinde bir Müdafaaihukuk grubu kurulmasını, Misakımilli (Milli And)‘nin kabul edilmesini istedi. Mustafa Kemal’in amacı, padişah ve İtilaf Devletlerine, Milli Mücadele’nin tüm halk tarafından benimsendiğini göstermekti. Mecliste milli ruhu oluşturabilmek ve Meclisin milli kararlar alınan bir merkez olmasını sağlamaktı.

Mengücekliler

Mengücekliler, Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur. Bu devlet Erzincan merkez olmak üzere Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar bölgelerinde hüküm sürmüştür (1080-1228).

Maarif Kongresi

Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken 15 Temmuz 1921’de Ankara’da Darül Muallimin Mektebinin (Erkek Öğretmen Okulu) konferans salonunda Maarif (Eğitim) Kongresi’ni topladı.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...