Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Antik Yunan Felsefesinin Gelişimi

Yunan şehir devletlerinin önemlerinin artmasıyla birlikte felsefe de İyonya’dan tüm Yunan dünyasına ve özellikle Atina’ya yayıldı; şehir hızla Yunanistan’ın kültürel merkezi haline geldi. Filozofların “Ne bildiğimizi nasıl biliyoruz?” ya da “Hayatlarımızı nasıl yaşamalıyız?” gibi yeni […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Antik Dönemde Felsefenin Gelişimi Nasıl Olmuştur?

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri insanlar dünya ve kendilerinin dünyadaki yeri hakkında sorular sormuşlardır. İlk toplumlar için en temel sorulara cevaplar dindeydi, tanrıların eylemleri evrenin işleyişini açıklamış ve insan uygarlıkları için bir çerçeve oluşturmuştu. Ancak bazı […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Sofistler Kimdir, Sofizm Nedir?

Sofistler, M.Ö. 5. yüzyılda para karşılığında felsefe öğreten gezgin filozoflardır. Sofistler, göreceli ve kuşkucu düşüncenin temellerini atan ve bu görüşleri geliştiren düşünürler olarak tarihe yazılmışlardır. Etimolojik köken olarak ‘sofist’ kelimesi Yunanca sophos (bilge, becerikli, zeki) sözcüğünden türetilen sophistes’ten gelir ve […]

Felsefe
Felsefeye Giriş

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Sınıflanması

Hint ve Çin kültürü dışta bırakıldığında, MÖ 6. yüzyılda başlayıp MS 5. hatta 6. yüzyıla ünlü Romalı İmparator Justinianus’un Yunan felsefesini temsil eden son okul olan Atina Okulu’nu kapattığı 529 yılına kadar uzanan İlkçağ felsefesi […]

Felsefe
Felsefeye Giriş

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesinin Genel Özellikleri

– İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir. – Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

İlk Çağ (Antik Yunan) Felsefesi

İlk Çağ felsefesi, genel anlamda İ.Ö. 700’lerden başlayıp İ.S. 500’lere kadar olan dönemdeki felsefi gelişmeleri kapsamakta ve Antik Çağ felsefesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu görüş, doğu felsefesi ile batı felsefesi arasında kesin bir ayrın […]

Felsefe
Felsefeye Giriş

Felsefenin Ortaya Çıkışı, Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Felsefenin ortaya çıkmasıyla ilgili görüşler çoğunlukla kabullere dayanır. Bu kabuller, bugüne ulaşan sözlü ve yazılı (tarih, antropoloji, arkeoloji vb.) birçok bilginin yorumlanması sonucunda oluşmuştur. Elde edilecek yeni bilgiler, var olan kabulleri değiştirebilir ama uzlaşılan bilgilere […]

Fotoğraf yok
İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

İlk Çağ (Antik Çağ) Felsefesi Tarihi

Felsefeyi geçmişiyle olan bağlarından ayrı düşünmek mümkün değildir; çünkü bugün kullandığımız birçok felsefi kavramın anlamsal içeriği, binlerce yıllık düşünsel katkıların ve evrensel bir fikirsel iş birliğinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle felsefi kavramların anlamlarını […]

Fotoğraf yok
Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi Nedir?

Felsefe tarihi; birtakım olayları, birtakım hayat hikayelerini, birtakım görüşleri art arda sıralayarak bildirmek değildir. Felsefe tarihi varoluş sorununu çözmek ya da deneyim dünyamızı bizim kendimize anlaşılır kılmak için yapılmış olan farklı girişimlerin bağıntılı bir açıklamasını […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Milet (Miletos) Okulu ve Arkhe Sorunu

Miletos Okulu, bugün Aydın ili sınırları içinde bulunan Miletos şehrinde etkinlik göstermiş bir felsefe okuludur. Bu okulun temsilcileri olan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes, gösterdikleri düşünsel etkinlikle ve yöneldikleri sorunlarla felsefe tarihinin ilk filozofları olmuşlardır. Milet Okulu ile […]