Çokkültürlülük Nedir?
Felsefe Akımları

Çokkültürlülük Nedir? Çok Kültürlülük

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramlarını tanımlama ve açıklama denemesine girişmeden önce, her ikisinin de kaynağında çokçuluk ya da çoğulculuk olarak bilinen felsefî görüşün bulunduğunu hatırlatmakta yarar var. Kısaca ve en genel anlamıyla çoğulculuk, tek cinsten olma […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Akılcılık Nedir, Ne Demektir?

Nedeni olmaksızın hiçbir şeyin var olamayacağını ve bundan ötürü, her şeyin kavranmasının olanaklı olduğunu ileri süren görüştür. Sözcüğün metafizikteki bu anlamı akılcılığın, bilgi kuramında empirizme karşı çıkan bir görüşü savunmasına yol açar. Bütün kesin bilgilerin, […]

Holizm Nedir?
Felsefe Sözlüğü

Holizm Nedir? Bütüncülük

Holizm; bütünün, kendisini oluşturan parçaların toplamından farklı ve daha fazla olduğunu ileri süren bir felsefi görüş ve Eski Yunancada “bütün, tüm” anlamlarına gelen “Holos” sözcüğünden türetilen bir felsefi terimdir. İngilizcedeki “Whole” (bütün) kelimesi de gene […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Paradigma Kayması Nedir?

Amerikalı fizikçi ve tarihçi Thomas Kuhn en çok 1962’de yayımlanan “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla tanınır. Kitap hem bilim tarihindeki dönüm noktalarının bir açıklaması ve hem de bilimdeki devrimlerin nasıl gerçekleştiğine dair bir teoriyi tanıtma […]

Platon'un Mağarası
Felsefe Sözlüğü

Platon’un Mağarası Nedir? Mağara Alegorisi Ne Demektir?

Yunan filozof Platon’un kullandığı birçok imge ve benzetmenin arasından muhtemelen en ünlüsü olan Mağara Alegorisi, filozofun idealar kuramı çerçevesinde anlattığı ideal devlet biçimini ve bu devletin ideal yöneticisi olan filozof kralı tanımladığı “Devlet” isimli yapıtının 7. kitabında yer […]

İyi İdeası Nedir?
Felsefe Sözlüğü

İyi İdeası Nedir?

Platon, Parmenides gibi tek bir varlık öne sürmek yerine, bir varlıklar çokluğu önermektedir. Bu varlıklar, yani idealar, hiç kuşkusuz kendi aralarında kusursuz bir düzene ve hiyerarşiye sahiptirler. Bu düzeni ve hiyerarşiyi kavramak için Platon’un, diğer tüm […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

İdealar Nerededir, İdealar Nerede Varolurlar?

Gerçekten varolan, mutlak bir varlığa sahip bulunan İdeaların ilk bakışta ve doğallıkla bir yerlerde varolmalarının gerektiği düşünülebilir. Bununla birlikte, İdeaların varolduğu bir yer olduğunu düşünmek doğru değildir; çünkü onlar maddi olmayan gerçekliklerdir. Maddi olmayan ezeli-ebedi […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Paracelsus ve İatrokimya Nedir, Ne Demektir?

Paracelsus, varlıkların hepsinin ortak bir temeli olduğunu ileri sürdü; bu temel, daha önce ileri sürülen 4 elementin yanı sıra, onun “materia prima” (ilk maddeler) adını verdiği tuz, civa ve kükürtten oluşuyordu. Bunlardan civa ve kükürt, […]

Pisagor Ezoterizmi Nedir?
Felsefe Akımları

Pisagor Ezoterizmi Nedir, Ne Demektir?

Ezoterizm‘de Pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Delf’te, Mısır’ın Teb ve Menfis kentlerinde ve Babil’de bulunmuş olan Pisagor inisiyatik eğitim aldıktan ve uzun gezilerinden sonra, Taranto Körfezi’nin uç noktasındaki bir Dor site-devlet’i olan Croton’da […]