Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Bircilik (Monizm) Nedir, Ne Demektir?

(Os. İttihâdiye, Vahdetiye, Vahdiyet; Fr. Monisme, Al. Monismus, İng. Monism, İt. Monismo) Her alandaki çoklukları birliğe indirgeyen öğretilere verilen genel ad. Özellikle ruhu özdeğe ya da özdeği ruha indirgeyerek ruhla özdeği bir sayan öğretiler birci’dirler. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Bilme Nedir, Ne Demektir?

Gerçekliğin insan düşüncesinde yansıyarak yeniden üretimi. Kanı, şüphe, ve inanma karşıtı olarak da kullanılır. Nesnel gerçekliğin elde edilmesini dile getirir. Bilme süreci sonunda bilgi edinilir. İnsanlaşma sürecinde bilme, zorunlu olarak gerçekleşmiştir. İnsanın insan olabilmesi için […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Bilinç Nedir, Ne Demektir?

İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamıdır. Metafizikte bilinç insandan bağımsız bir güçtür ve insana verilmiştir, evrensel ya da tanrısaldır. Metafizik düşünme dizgesi içinde yer alan düşünceciliğe göre de bilinç, özdekten ayrı ve […]

Fotoğraf yok
Bilgi Felsefesi

Bilim Nedir, Ne Demektir?

Yöntemli bilgi demektir. Önceleri bilgi terimiyle eşanlamlı kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşmaz, çünkü idealist bilgi […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Bilgi Kuramı Nedir, Ne Demektir?

Bilginin bilgisi. Doğrudan doğruya bilgi olgusuyla bilme olayını inceleyen genel bilim dalını adlandıran bilgi kuramı deyimi, Al. Erkenntnistheorie deyiminin çevirisidir ve başka dillerde de (örneğin Fr. théorie de la connaissance, İng. theory of knowledge) yerleşmiştir. […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Bilgicilik Nedir, Ne Demektir?

Yanıltmaca ve bunu yöntemleştirme. Antik Çağ Yunan felsefesinde önemli bir düşünce akımı olan bilgicilik, Platon’dan ve özellikle Aristoteles’ten sonra küçümsenmeye başlanmış ve isim olarak yanıltmak amacıyla yapılan yanlış usavurma anlamına kaydırılmıştır. Mantıkta bu yanıltmacaların çeşitli […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Bilgelik Nedir, Ne Demektir?

Bilgililik. Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelikti. Antik Çağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmaktı. Sokrates bu terimi kendini tanımak anlamında kullandı. Stoacılara göre bilgelik, doğaya uygun davranmaktır. Törebilim bu […]

Fotoğraf yok
Felsefe Akımları

Biçimcilik Nedir, Ne Demektir?

Biçimcilik’i öz’den üstün tutan öğretilerin genel adıdır. Antik Çağ Yunan düşünürü Aristoteles mantığında ve metafiziğinde, Alman düşünürü Kant törebiliminde. Alman düşünürü Herbart estetiğinde vb. biçimcilikcidirler. Sanat alanında sanat, sanat içindir görüşü de biçimcilikci bir görüştür, […]

Fotoğraf yok
Felsefe Sözlüğü

Biçim Nedir, Ne Demektir?

Sınırlanmakla belirlenmiş özdek ya da uzay. Antik Çağ Yunan felsefesinde biçim kavramı, ilkin Anaksagoras felsefesinde önem kazanmıştır. Anaksagoras’a göre biçim, evrensel oluşmada düzenlenmemiş özdek (Yu. Khaos) karşıtı olarak düzenlenmiş özdek (Yu. Kosmos)’tir. Aristoteles ünlü eidos […]