Gassendicilik
Felsefe Akımları

Gassendicilik Nedir, Ne Demektir?

Gassendicilik, Epikuros‘un izdaşı olan 17. yüzyılın büyük düşünürü Gassendi’nin felsefesine verilen addır. Eski Çağ’ın en olgun maddecisidir Gassendi. Gassendicilik anlayışına göre her varlığın dayanağı ve tözü maddedir, bu madde de atom’dur. 17. yüzyılda Paris Üniversitesi […]

Galenosçuluk (Galenizm)
Felsefe Akımları

Galenosçuluk (Galenizm) Nedir, Ne Demektir?

Galenosçuluk ya da Galenizm, tıp felsefesi anlamına da gelen bir felsefi geleneği anlatmaktadır. Antik Çağ’ın Hippokrates‘ten sonra en büyük hekimi sayılan Galenos‘a (Araplar en büyük hekimlik yetkesi saydıkları Galenos’a Calinus derler) göre Tanrı’nın belirlediği hayvansal […]

Freudculuk
Felsefe Akımları

Freudculuk Nedir?

Freudculuk, Avusturyalı filozof ve psikolog Sigmund Freud’un ruh hekimliği öğretisidir. Avusturyalı Doktor Sigmund Freud (1856-1939) ruh’la biliç’in ayrı şeyler olduğunu ve bunların birbirlerine indirgenemeyeceğini ileri sürerek ruh hekimliği’ni kurmuştur. Bu anlayış da Freudculuk akımının ana […]

Fransız Materyalizmi
Felsefe Akımları

Fransız Materyalizmi (Maddeciliği) Nedir?

Fransız Materyalizmi ya da Fransız Özdekçiliği, 18. yüzyılın önemli fikir akımlarından birisidir. Fransız Materyalizmi (Özdekçiliği) Fransız mekanik maddecilik anlayışıdır. Başta Denis Diderot olmak üzere Julien Offroy de la Mettrie ve Paul Henri Baron d’Holbach, Fransız […]

felsefe Nedir
Felsefe Sözlüğü

Fizik Nedir, Ne Demektir?

Kimyasal değişikliklerin dışındaki özdeksel olayların bilimi. Birçok dillerde çeşitli yazılışlarla kullanılan fizik sözcüğü, Hint-Avrupa dil grubunun üremek ve olmak anlamlarını dile getiren bheu kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen Yunanca phusis özcüğü doğa anlamını dile getirir. […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Felsefi Düşüncecilik Nedir, Ne Demektir?

Düşüncecilik felsefesi. Varlığın temelini düşünceye dayayan felsefesel düşünceciliğin en yüksek aşaması Hegel öğretisidir. Felsefesel düşünce kavramlarla dile getirilir. Kavramlar, nesnel evrenden eylemsel işlemlerimiz ve duyularımızla elde ettiğimiz özdeksel verilerin ürünüdür. Ne var ki özdeksel veriler, […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Felsefesel Bircilik Nedir, Ne Demektir?

Gerçekliğin bölünmez bir bütün olduğunu savunan felsefe. Varlığın temelini tek gerçeklikte bulan ve bunu bilimsel verilere dayanarak ileri süren en gerçek felsefesel bircilik, eytişimsel özdekçilik öğretisidir. Eytişimsel özdekçi öğreti evrenin tüm olaylarını tek bir ilkeden, […]

felsefe Nedir
Felsefe Akımları

Eytişimsel ve Tarihsel Özdekçi Felsefe

19. yüzyılın ikinci yarısında oluşan eytişimsel ve tarihsel özdekçi felsefe, felsefesel düşünceyi tümüyle bilimselleştirmiştir. Artık felsefe yapmak demek, bilimsel veriler üstünde düşünmek ve onlardan kılgısal sonuçlar çıkarmak demektir. “Varlıkları gerçekte oldukları gibi ve geliştikleri biçimde […]

Ezoterizm Nedir?
Felsefe Akımları

Ezoterizm Nedir, Ezoterik Ne Demektir?

Ezoterizm nedir sorusuna şöyle yanıt vermek mümkündür: Ezoterizm, asıl gerçeklerin yalnızca onu anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara bildirilebileceği görüşü üzerine temellenen bir öğreti sistemidir. Ezoterizm genel olarak, Arapça ve Eski Türkçede “Batiniyye”, Fransızcada “Esotérisme” ve […]

Felsefe Akımları
Felsefe Akımları

Entelektüalizm (Anlıkçılık) Nedir, Nedir Ne Demektir?

Entelektüalizm nedir sorusuna şöyle cevap vermek mümkündür: Entelektüalizm, bütün varlıkları anlıksal temele indirgeyen öğretilerin genel adıdır. İradecilik anlayışının karşıtı ve özellikle bilgibilimde usçulukla anlamdaş olarak kullanılmıştır. Törebilimsel anlam, ahlaksal davranışların anlıkla belirlendiği anlayışını dile getirir; […]