Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Sosyoloji

İşlevselci yaklaşım, genel olarak Genel Sistem Teorisi’nin bir alt türü olarak kabul edilmektedir (Collins, 1988:54)....
Günümüzde önem kazanan ve tartışılan bir başka sorun, kimlik sorunudur. Bu sorun hem bireysel kimlikle,...
Bireylerin doğumundan ölümüne dek uzun vadede seyreden bu kültür etkisinin ne yön alacağına dair bir...
Bütün kültürler tarih boyunca birtakım alışverişlerle, etkilenmelerle melez özellik kazanırlar. Bir başka deyişle, her toplum...
Bürokrasinin güç kaynakları şu şekilde sıralanabilir: Bilgi ve uzmanlık Hızlı karar verme iktidarı Devamlı ve...
Kamu bürokrasilerinin temel işlevi yasaları ve kamu politikası kararlarını uygulamak, sevk ve idare işlerini yerine...
Weber’in bürokrasi ile ilgili düşüncelerini daha iyi analiz edebilmek için, onun otorite konusundaki görüşlerine değinmek...
Göç; ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle insanların bireysel ve kitlesel olarak yer değiştirme eylemi ya...
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun yayınlanan raporu, Eko Kalkınma yaklaşımının eleştirilen yönlerini değerlendirmeye...
Yeni Malthusçuluk, çevre problemlerinin teknik problemler olarak değil, ekonomik ve toplumsal problemler olarak ele alınmasının...
Kentleşme belirli bir mekânda nüfus yoğunluğunu ifade ederken aynı zamanda yerel örgütlenme, toplumsal tabakalaşma, üretimde...
Yalnızca bir iletişim/enformasyon aracı olmayan, aynı zamanda bir kültür, kimlik, siyaset ve ekonomi alanı/aracı olan...
Özellikle 1980’lerin başlarından itibaren yeni iletişim teknolojilerindeki radikal değişimle birlikte benzersiz gelişmeler yaşanmaktadır. Uydu, internet...
Infotainment kavramı, belirli medya içeriklerini tanımlamak için İngilizce enformasyon, bilgi (info-rmation) ve eğlence (enter-tainment) sözcüklerinden...
Medyanın mülkiyetine sahip olanlar, medya ve medya içerikleri üzerinde doğrudan bir kontrole de sahip midir?...
20. yüzyılın başından bu yana profesyonel basın ilkeleri belirlemekte olan liberal çoğulcu yaklaşım için medya...
İzleyicilerin izlenen medyadaki içerikleri daha aktif bir şekilde değerlendirmeleri ve medyayı farklı amaçları için kullanmalarının...
Kitle iletişim araştırmalarının iki büyük dünya savaşı arası dönemde; yani bir savaş konjonktürü içinde ortaya...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...