Klasik Mantık

Kavramlarda Nelik, Gerçeklik ve Kimlik Nedir?

Tümel bir kavramın sadece zihindeki bireylerinin ele alınmasına nelik adı verilir. Nelik, bir kavramın “ne olduğunu” gösterir. Her kavramın bir neliği vardır. Eğer olmasaydı bir kavramla ne anlatmak istediğimiz anlaşılamazdı. Örneğin, “çocuk, dev” gibi kavramların zihinde tasarımları […]

Klasik Mantık

Özlük ve İlintililik Nedir?

Her önermede bir yüklenen kavram ile bir de yüklenilen kavram vardır. Bir önermede yüklenilen kavram yüklenenin özünde varsa, yani belirtilen özellik sadece o kavrama özgü ise bu kavram özlüktür. Örneğin, “insan, okuyandır” ifadesinde “insan”, yüklenen; “okuyandır” […]

Klasik Mantık

Olumlu Kavram ve Olumsuz Kavram Nedir?

Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede bulunuyorsa o kavram olumlu, gösterdiği nesnede bulunmuyorsa olumsuzdur. Olumlu kavramlar genellikle yalın halde bulunurken ya da “41”, “-li”, “-lu” gibi ekler alırken, olumsuz kavramlar, olumlu kavramlara eklenen […]

Klasik Mantık

Kolektif Kavram ve Distribütif Kavram Nedir?

Kullandığımız her kavram bazen bir grubu, bazen de tek tek nesneleri ifade eder. Eğer bir kavram bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa, yani adını gruba veriyorsa kolektif kavram, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa, yani adını […]

Klasik Mantık

Somut Kavram ve Soyut Kavram Nedir?

Duyularla algılanan ve zihinde tasarlanan bir nesneyi ya da varlığı gösteren kavramlar somut kavram, nesnelerin oluş tarzını ifade eden kavramlar da soyut kavram olarak nitelendirilir. Soyut kavramlar tek tek varlıkları değil, bu varlıkların ilişkisinden ortaya çıkan genel niteliği […]

Klasik Mantık

Tekil Kavram ve Genel Kavram Nedir?

Eğer bir kavram aynı türe ait nesnelerin ortak özelliklerini ifade ediyorsa bu kavrama genel kavram adı verilir. Tek tek nesneleri ifade eden kavramlara ise tekil kavram adı verilir. Tekil kavramlar arasında birtakım ilişkiler kurarak genel kavramlara ulaşılır. Örneğin Ömer […]

Klasik Mantık

Kavram Çeşitleri Nelerdir?

Kavramlar tek tek ele alınışlarına ve birbirleriyle ilişkilerine göre iki grupta incelenebilir. A. Tek Tek Ele Alınışlarına Göre Kavramlar Nelerdir? Aşağıdaki konu başlıklarını takip edebilirsiniz: A.1. Tekil ve genel kavramlar nelerdir? A.2. Somut ve soyut kavramlar nelerdir? […]

Klasik Mantık

Terim Nedir, Ne Demektir?

Örneğin insanın kafasında canlandırdığı para tasarımı kavram olarak adlandırılabilir. Peki, aynı kişinin kafasında canlandırdığı kavram hakkında konuştuğu zaman kullandığı kelimelere ne ad vereceğiz? Kavramların dildeki ifadesine terim adı verilir. Bu nedenle, terimler kavramların anlamını anımsatan […]

Klasik Mantık

Kavram Nedir, Ne Demektir?

Günlük yaşantımızda bir takım kavram ve terimler kullanırız. Ancak çoğu zaman bunlardan hangisinin kavram, hangisinin terim olduğu hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Herhangi bir insanın kafasından “para”yı geçirmesi ile “para” kelimesini kullanması arasında ne fark […]

Klasik Mantık

Klasik Mantık Nedir?

“Klasik Mantık” denilince Aristoteles’in kurduğu mantık sistemi anlaşılır. Klasik mantık Afistoteles’in Organon adlı kitabına dayanır. Aristoteles mantığı, akıl ilkelerini (özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin olanaksızlığı) temel alan iki değerli (doğru ve yanlış değerlerini kabul eden) mantıktır. […]