Felsefe hakkında her şey…

Kategori: Felsefe Akımları

Felsefe tarihi, düşünsel süreçlerin yığılımlı ilerlemesi sonucu ortaya çıkan fikirlerin art arda birbirini desteklemesi ya da eleştirmesi hâliyle vardır. Bu fikirler, farklı felsefe akımları olarak kendilerini ortaya koymuşlardır.

Fransız avukatı Charles-Louis de Secondat, daha sonra Baron de Montesquie (1689-1755) 1700’lerin en başta gelen...
Kuvvetler ayrılığı, Fransız aydınlanmacı düşünür Baron de Montesquieu tarafından ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetimini...
Bilimsel bilgi, sınırları önceden belirlenmiş bir alanda, bilmek amacı ile genel geçer bilgiye ulaşmak için...
Sanat, insanın doğada olmayan bir şeyi var etmesi, üretmesidir. Sanat üretiminin amacı, teknik üretimden farklı...
Demokrasinin, saf bir biçimde insan var oluşunun özünü yansıtan bir siyasi sistem olmadığını, yine Tocqueville’nin...
Tocqueville, imparatorluklar ve devletlerin krallar tarafından yönetildiği bir çağda, geleceğin yönetiminin demokrasi ve bunun öncüsünün...
Ayer, F. H. Bradley’nin şu sözünü alıntılayarak bir açıklama yapmaya çalışmıştır: “Mutlak, işin içine girer...
Aristoteles ile beraber başlayan ve ondan sonra da devam eden bilimlerin bir uzmanlık dalı biçimindeki...
Aristoteles’in Poetika adlı eserinde poesis üzerine bir sanat teorisi kurması beklenirken, o mimesis kavramından hareket...
Sanatın ne olduğu sorusunu ortaya atan ve bu soruya ilk cevap arayan düşünür, güzellik metafiziğinin...
Aristoteles, “metafizik” ve “poetika” isimli eserlerinde, sistematik bir şekilde ele alınmamış olsa da, “güzel” hakkında...
Mutçuluk, ayrıca Mutlulukçuluk ya da Eudaimonizm olarak da bilinen ve insan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği...
Peripatos Okulu, büyük Yunan filozofu Aristoteles’in kurduğu felsefe okulun adıdır. Bu okulun öğrencilerine ya da...
Aristoteles Platon’un ideal biçimler öğretisini eleştirerek felsefesine başlar. Aristoteles’e göre asıl anlamda varolan ideal olan...
Aristoteles, sadece ideal sitenin nasıl olması gerektiğiyle değil, aynı zamanda çağının bilinen diğer devletlerinin rejimleriyle...
Platon gibi Aristoteles de insanı toplumsal bir varlık olarak görmüş, onu daima içinde yaşadığı toplumla...
Aldous Huxley (Aldus Haksli, 1894 – 1963)’in “Yeni Dünya” adlı eserinde, bilim ve teknoloji yönünden...
2005'ten beri çevrim içi felsefe yapıyoruz...