Mantıkçı Olguculuk (Mantıksal Pozitivizm) Nedir?

Bilimsel bilginin, ancak bilimin mantıksal çözümlemeleriyle olanaklı bulunduğunu ileri süren yeniolgucu görüş, yeniolguculuğun özel bir biçimi.R. Carnap, Otto Neurath, H. Reichenbach, Hans Hahn, A.J. Ayer, Bertrand, Russell, Friedrich Weismann, Moritz Schlick, Ludwig Wittgenstein vb. gibi yeniolgucuların bilimsel bilgiyi mantık çözümlemelerine indirgemeleriyle oluşmuştur. Viyana okuluyla, Berlin okulu ve Amerikan yeniolgucularının geliştirdikleri bu anlayış, gerçekte Berkeley’le Hume’un başlatıp Ernst Mach’la Richard Avenarius’ün sürdürdükleri öznel düşünceciliğin olgucu bir ortamda süregelişidir.

Görgücülüğün öznel düşünceci yorumunu mantıksal çözümlemeyle birleştirmeye çalışan mantıkçı olguculara göre, tek tek bilimler kavram ve yöntem bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bilimleri birleştirmek, ancak mantıksal yapılarını çözümlemek ve tümünü bir protokol dili’ne bağlamakla oluşur. Örneğin ‘sömürü’ sözcüğü öznel düşünceci görgücülük anlayışına göre görgül olarak doğrulanamaz, bu yüzden de bilimsel değildir ve geçersizdir. Görüldüğü gibi mantıkçı olgucular için, toplumsal ilişkilerin belirlediği kavramlar geçerliliği olmayan sahte kavramlardır. Yaşamdan tümüyle kopmuş bir kuram geliştiren mantıkçı olgucular, aşırı bilimcilik savlarına karşın zorunlu olarak bilimdışına düşmüşlerdir.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu