Aristoteles ve İdealizm (Düşüncecilik)

Aristoteles (MÖ 384-322)

Platon'un öğrencisi Aristoteles de varlığın idea türünden olduğunu savunur. Ona göre de gerçekte var olan idea yani formdur. Form ise bir şeyi her ne ise o şey yapan özdür. Platon'dan ayrıldığı nokta, ona göre idea (form), somut varlıkların dışında ayrı bir dünyada değildir. İdea ya da form somut varlıkların özü olarak var olur. Bir başka anlatımla idea tek tek nesnelerin varlıklarının nedenidir. Duyulur dünyadaki her şey form kazanmış maddedir. Dış dünyadaki varlıkların madde ve form olmak üzere iki ögeden meydana geldiğini ileri sürer. Örneğin, altından yapılmış bir tacı düşünelim.Onun maddesi altın, formu ise taca sanatkar tarafından verilen şekildir. Dünyada bulunan, ister canlı isterse cansız olsun bütün varlıklar madde ve biçimden oluşmuştur. İnsanda madde ve formdan oluşmuştur. Beden (et, kemik...) madde, ruh ise biçimdir.

Derleyen:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı